R5284-231 Dlaczego istnieją różnice pomiędzy ludem Bożym

Zmień język 

::R5284 : strona 231::

Dlaczego istnieją różnice pomiędzy ludem Bożym

„Albowiem któż cię różnym czyni? I cóż masz, czego byś nie wziął? […]” – 1 Kor. 4:7

CHOCIAŻ jest prawdą, że wszyscy ludzie rodzą się z niezbywalnymi prawami i przywilejami, to jednak żaden człowiek nie rodzi się bez grzechu. Pismo Święte bardzo słusznie oświadcza, że sześć tysięcy lat temu rasa Adama została zaprzedana pod wpływ grzechu. Dlatego, w tym sensie, nie urodziliśmy się wolni, ale jako niewolnicy Grzechu. Nie rodzimy się także równi sobie. Żadne dwie osoby nie są identyczne pod względem możliwości, talentów i zdolności. Różnimy się od siebie. Jednak Bóg nie stworzył jednych lepszych a drugich gorszych – jednych bogatszych, a innych ubogich. Przyjmujemy oświadczenie Biblii o pochodzeniu ludzkości i rozumiemy, że Bóg uczynił Adama doskonałym. Wszystkie niedoskonałości, które obciążają ludzkość, są wynikiem procesu umierania. Grzech sprawił, że wszyscy odróżniamy się od pierwotnego obrazu i podobieństwa Bożego. Szatan spowodował tę różnicę przez Matkę Ewę.

Jednakże w naszym tekście Apostoł Paweł miał na myśli Nowe Stworzenie w Jezusie Chrystusie – nowy porządek – wśród którego członków są różnice. Niektórzy w Kościele posiadają wiele talentów, inni niewiele; niektórzy posiadają specjalne talenty, inni posiadają zwykłe talenty. Ale Szatan nie jest oskarżany o dawanie im większych lub mniejszych talentów. Apostoł mówi, że to Bóg umieścił różne członki w Ciele tak, jak Mu się upodobało; i że zarówno to rozmieszczenie, czy podzielenie różnych członków Ciała, jak i przynoszenie różnych stopni owoców, są przejawami Boskiej łaski w naszych sercach. W ten sposób różnimy się jedni od drugich.

PRZYCZYNA RÓŻNORODNOŚCI OSIĄGNIĘĆ

Kwestia wzrastania w Duchu Świętym jest w dużej mierze zależna od gorliwości, z jaką ktoś stara się poznać i czynić wolę Boga. Jesteśmy umieszczani w Szkole Chrystusa, aby uczyć się od Niego. Niektórzy uczą się szybciej, inni wolniej. W miarę jak się więcej uczą, oni mają większe możliwości i błogosławieństwa. Wszyscy otrzymują pewną miarę Ducha Świętego – wszyscy otrzymują pewną miarę błogosławieństwa. Ci, którzy pragną poznać wolę Pana i studiują ją, szybciej rosną i dzięki temu posiadają więcej Ducha Świętego. Ci są gorliwi w wypełnianiu Pańskiej woli. Ich postęp nie można przypisać wyłącznie im samym, ale przede wszystkim łasce Boga.

Apostoł mówi dalej: Wy jesteście czynem jego (dziełem Bożym – przyp. tłum.); „Albowiem Bóg jest, który sprawuje w was chcenie i skuteczne wykonanie według upodobania swego”. Nie moglibyśmy sami wykonać tego dzieła. Moc, która w nas działa, pochodzi od Boga. On przygotowuje chwalebną Świątynię. On przewidział, kto będzie głównym kamieniem węgielnym tej Świątyni, i którzy będą członkami klasy Świątyni. Nie moglibyśmy sami wybrać miejsca dla siebie. Ale dzięki Bożej opatrzności, każdy z nas odpowiedział na wezwanie, by stać się żywym kamieniem. Te kamienie zostały najpierw wycięte z ciemnego kamieniołomu, a teraz są formowane i przygotowywane do umieszczenia w tej chwalebnej budowli.

INNE RODZAJE RÓŻNORODNOŚCI

Wielki Mistrz-Robotnik wykonuje nad nami pracę. On nas obciosuje i kształtuje. On czyni nas tym, czym jesteśmy. Dlatego nie możemy się niczym chlubić. Każdy ma jednak pewne cechy osobowości, a jeśli w którymś kamieniu będzie zbyt dużo słoi poprzecznych, to zostanie on odrzucony. Jak napomina Apostoł Piotr, mamy uniżać się pod mocną ręką Bożą, aby On wywyższył nas w stosownym czasie. Ten sam Apostoł przypomina nam również, że powinniśmy patrzeć w górę ku Bogu i wychwalać Go za wszystko, co mamy i czym jesteśmy – 1 Piotra 5:6; 1 Piotra 4:11.

Jesteśmy współpracownikami Boga. Wychwalamy Boga, że On uczynił nas odmiennymi od naszych dawnych jaźni, że On sprawie, że każdego dnia coraz bardziej się różnimy, i że On będzie kontynuował to dobre dzieło w miarę upływu dni, jeśli będziemy starać się pełnić Jego wolę. Co posiadamy sami z siebie? Nic! Z powodu nieposłuszeństwa Ojca Adama byliśmy całkowicie martwi; urodziliśmy się w takim stanie, nie posiadając prawa do życia wiecznego. Ale Bóg ma Plan błogosławieństwa obejmującego cały świat. On obdarzył nas błogosławieństwem najwyższej rangi z tego Planu i zaprosił nas, abyśmy przyszli do Niego przed światem. I otrzymaliśmy to dzięki Jego łasce.

====================

— 1 sierpnia 1913 r. —