R5803-346 „Ta jest sława wszystkich świętych Jego”

Zmień język 

::R5803 : strona 346::

„Ta jest sława wszystkich świętych Jego”

„Radować się będą święci w chwale Bożej a śpiewać będą na łożach swoich. Wysławiania Boże będą w listach ich, a miecz na obie strony ostry w rękach ich, aby wykonywali pomstę nad poganami a karali narody; aby wiązali pętami królów ich, a szlachtę ich okowami żelaznemi, aby postąpili z nimi według prawa zapisanego” – Ps. 149:5-9

Często zapytywano nas, czy przyjdzie czas, że ludzie świętobliwi, Pański lud, wyrozumie zupełnie Słowo Boże a między innymi proroctwa Ezechiela, Zachariasza, Objawienia itp. W odpowiedzi na to przypominaliśmy to, co Św. Paweł pisał osiemnaście wieków temu: „Weźmijcie zupełną zbroję Bożą”, a w tym „Miecz Ducha, którym jest Słowo Boże” (Efez. 6:11-17). Mamy przez to rozumieć, że tak Paweł apostoł jak i inni chrześcijanie za jego czasów posiadali „Miecz Ducha”. Możemy jednak być pewnymi, że oni nie rozumieli pewnych części Słowa Bożego, które nie były na czasie, aby mogły być zrozumiane. Na przykład: Proroctwo dane Danielowi, anioł powiedział, że miało być zapieczętowane, aż do „czasu ostatecznego”, jak również wiele innych proroctw, które wtedy nie były jeszcze odkryte. Mniej lub więcej, rzeczy zawsze się tak miały. Proroctwa rozwijały się stopniowo. W czasach obecnych więcej wypełnia się proroctw niż w jakimkolwiek innym czasie.

Nie mamy rozumieć, by w przyszłym wieku Biblia nie miało już wartości,a jest wręcz przeciwnie.

::R5804 : strona 346::

Wydaje się nam, że Biblia nie będzie służyło jako jedyny środek poznania woli Bożej, ale raczej będzie służyło jako źródło wiadomości, tak, jak dziś posiłkujemy się historią. Ono służyć będzie ludziom w poznaniu Boskich obietnic, i dozorowaniu świata, odnośnie Boskich praw itp. Ażeby Kościół mógł pojąć i wyrozumieć wszelkie sprawy, o których uczy Biblia, będąc jeszcze z tej strony zasłony, to jest w teraźniejszym życiu, nic takiego ona nie wskazuje. Apostoł mówi: „teraz widzimy przez zwierciadło, [jakby przez zakopcone szkło] i niby w zagadce”, lecz po za zasłoną „ujrzymy twarzą w twarz”. Wtedy będziemy widzieli jasno, ponieważ będziemy podobni naszemu Panu. „Teraz poznajemy po części, ale na on czas poznamy jako i my poznani jesteśmy” – 1 Kor. 13:12.

Tekst, który wykazuje, iż Pismo Święte będzie użyte w przyszłości, mówi, że cały świat będzie sądzony przez prawa zapisane w tych księgach i powiada, że księgi będą otworzone (księgi Starego i Nowego Testamentu) co dowodzi, że aż do tego czasu nie były jeszcze otwarte (Obj. 20:12). W znacznej mierze są one teraz otwarte dla ludu Bożego. Jesteśmy pewni, że w nich znajduje się pokarm na czasie dla Domowników Wiary. W dawnych czasach nie było tak wiele znajomości odnoszących się do rzeczy duchowych, jak obecnie. Teraz Plan Boży jaśnieje w całej pełni, lecz nie mamy w Piśmie Świętym nic powiedziane, aby przed otrzymaniem przemiany przy zmartwychwstaniu, Pański lud miał rozumieć i wiedzieć wszelkie szczegóły zawarte w tych księgach.

PRACA POSTĘPUJE NAPRZÓD

W zastosowaniu do teraźniejszych czasów Prorok Dawid mówi: „Niech się radują w chwale Bożej i niech śpiewają na łożach swoich”. Dzieci Boże powinny zawsze się radować – nawet w utrapieniu, wiedząc, że one są zamierzone, dla wyrobienia charakteru i przygotowania do chwaty w Królestwie. Psalmista przepowiada, że święci w owym czasie będą odpoczywać na łożach swych, śpiewając i wysławiając Boga. Wyrażenie to nie miało żadnego znaczenia, dopóki nie wyrozumieliśmy z innych tekstów Pisma Świętego, że łoża wyobrażają wiary, czyli to, co kto wyznaje, to jest jego przekonanie religijne.

::R5804 : strona 347::

Są tacy, co spoczywają na krótkich „łożach” swych wierzeń, które krępują ich, a przykrycie jest tak wąskie, iż nie może ich ogrzać, ani dać wygody. Ci zaś, którzy prawdziwie są dziećmi Bożymi, w obecnym czasie mają łoża wygodne, właściwego rozmiaru i przykrycie, które jest ciepłe i dostatecznej wielkości. Oni są przedstawieni w tym proroczym obrazie, jako odpoczywający w wierze, podczas gdy inni są niespokojni, nie czują się wygodnie. Tym sposobem wierni odpoczywają na swych łożach (to oznacza ich stan umysłu i serca) i, wychwalając Boga, władają umiejętnie „Mieczem po obu stronach ostrym.” Tym mieczem jest Biblia. Nie ma to znaczyć, że lud Boży posiada zupełną znajomość wszystkich szczegółów i zarysów Bożego Słowa, lecz, że posiada potrzebną znajomość, by użyć tego miecza. Wszelka znajomość zamierzoną jest świętym w teraźniejszym czasie, do którego odnosi się powyższe proroctwo.

„Wysławiania Boże będą w ustach ich”, mówi Psalmista. Jesteśmy przekonani, że to staje się coraz więcej prawdziwym. Święci mogą teraz z lepszym wyrozumieniem chwalić Boga niż kiedykolwiek. Teraz możemy rozpoznawać Boski charakter lepiej, ponieważ bardzo wiele ciemnoty, błędów i tajemnic ustąpiło. Słowo Boże przyświeca dziś mocniej, niż kiedykolwiek. Nie możemy przypuszczać by Brat Jan Kalwin miał w swych ustach wysławianie Boże, gdy głosił, że Bóg posyła miliony ludzi na wieczne męki. Nie można także powiedzieć i o tych, którzy dziś głoszą te same straszne nauki, aby i oni mieli wysławiania Boże na ustach swych.

Imię Boże jest bluźnione. Jego chwalebny charakter jest oczerniany codziennie i fałszywie przedstawiany. Światu głosi się, że Bóg posiada ohydny plan, tj., iż uczynił piekło, miejsce wiecznych mąk gdzie ogromna większość ludzi tam idzie, aby byli wiecznie męczeni. Nie można powiedzieć, żeby tego rodzaju wierzenia i nauki mogły być wysławianiem Boga. Lecz Pański lud trzymający się Słowa Bożego opowiada jak nigdy przedtem o przedziwnej Miłości, Mądrości, Sprawiedliwości i Mocy Bożej. Prawda dokonywa także swego dzieła, wiążąc pętami różne błędy. Jesteśmy przekonania, że słowa Psalmisty w tym tekście wypełniają się w naszych czasach. Przynajmniej do pewnego stopnia mamy udział w tym wielkim dziele tutaj przedstawionym.

====================

— 15 listopada 1915 r. —