R0448-7 Czy Paweł błędnie cytował?

Zmień język 

::R0448 : strona 7::

Czy Paweł błędnie cytował?

Wydawca współczesnej gazety uważa siebie za natchnionego Duchem Świętym w takiej mierze, jaką posiadał Pan Jezus i Apostołowie. Wskazując na błędne cytowanie proroctwa przez apostoła świętego Pawła, wydawca gazety udowadnia, że na apostole nie można polegać.

Zarzut dotyczy wersetów z Listu apostoła świętego Pawła do Żydów 1:19-12 uznanych za błędne cytowanie wersetów z Psalmu 102:23-27. Oto słowa Listu apostoła świętego Pawła do Żydów 1:10-12: „Oraz, Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk twoich; One przeminą, ale Ty zostajesz; i wszystkie jako szata zestarzeją się, i jako płaszcz je zwiniesz, Jako odzienie, i przemienione zostaną; Ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje.” Cytując powyższe oraz dalsze słowa pochodzące z psalmów, apostoł święty Paweł dowodzi, że Pan Jezus nie tylko przewyższał swoim poziomem ludzi, ale również był na poziomie wyższym od aniołów.

W ostatnim czasie nasza gazeta zajęta jest próbami udowodnienia, że Pan Jezus nie przewyższał sobą żadnego innego człowieka i że zgodnie z wypowiedziami Żydów, On był synem Józefa. Jest oczywiste, że jeśliby nasza gazeta miała rację, ewangelista Mateusz i ewangelista Łukasz oraz apostoł święty Paweł wraz ze wszystkimi Apostołami byliby w błędzie. Jeśliby Józef był ojcem Pana Jezusa, jest oczywiste, że On nie miałby przedludzkiej egzystencji i odwoływanie się przez Pana Jezusa do posiadanej u Ojca chwały przed założeniem świata byłoby nieprawdą i wielkim kłamstwem. Dlatego to dobrze sprzyja zamiarom naszej gazety w jej próbach udowodnienia, że apostoł święty Paweł popełnił błąd, nie posiadając ani więcej natchnienia, ani też więcej mądrości od naszej gazety, która jest pewna, że w zacytowanych wersetach znalazła jedną z „pomyłek” apostoła świętego Pawła. Ze wspaniałomyślnością gazeta wypowiada się o poprawnym cytowaniu przez niego większości wersetów, uważając jednak, że do właściwego umiejscowienia powyższego cytatu, apostoł potrzebowałby wyższej mądrości.

Ważną sprawą jest to, abyście wykazali nam „błędy”, które apostoł święty Paweł popełnił, gdyż ze wszystkich Apostołów, on najbardziej trafnie wyraża wszelkie nasze nadzieje dotyczące przyszłej chwały i królowania z Chrystusem. Jeśli my stwierdzimy, że apostoł święty Paweł jest w błędzie, pozwólcie nam ustalić, czy on był oszustem, czy też on sam został oszukany, skoro on oświadcza, że przemawiał z Bożego upoważnienia. Jakikolwiek przypadek miałby tu miejsce, całe jego nauczanie powinno być odrzucone, jako niegodne naszego studiowania lub wierzenia mu. Jeśli odnośnie jednego punktu jego wypowiedzi są nieprawdziwe, prawdopodobnie, on nie jest natchniony Duchem Świętym; a jeśli tak jest, on nie jest godny, aby w żadnym przedmiocie powoływać się na niego, jako na autorytet. Ale jeślibyśmy natomiast zobaczyli, że apostoł święty Paweł ma rację a nasza gazeta jest w błędzie, niech wtedy nasza gazeta zaniecha przypisywania sobie zdolności przewyższających rozpoznawcze umiejętności apostoła świętego Pawła i niech gazeta przyzna się, że nie będąc pod natchnieniem Ducha Świętego, nie może przedstawiać prawdę tak, jak to czynił apostoł święty Paweł. W powyższym przypadku, niech gazeta przyzna, że Pan Jezus miał przedludzką egzystencję, podczas której On zajmował zaszczytną pozycję jako przedstawiciel Boga Jahwe, uczestnicząc w dziele „zakładania gruntów ziemi.”

Sporną kwestią jest twierdzenie, że wersety z Psalmu 102:20-28 odnoszą się do Pana Boga Jahwe, jako Tego, który zakładał fundamenty ziemi (…), lecz absolutnie nie odnoszą się do Pana Jezusa. Spójrzmy i zobaczmy, że wersety powyższego Psalmu odnoszą się do Pana Jezusa i że apostoł zastosował je prawidłowo. Dla właściwego oddania znaczenia poniżej cytowanych wersetów z Psalmu 102:20-28 używamy powszechnie stosowanych znaków interpunkcji.*


* Należałoby pamiętać, że stosowanie znaków interpunkcji jest współczesnym zjawiskiem i nie ma związku z pisaniem pod natchnieniem. W przeszłości, Pismo Święte nie posiadało znaków interpunkcji. We wielu miejscach interpunkcja okazuje się być niewłaściwie zastosowaną, czego jednym z przykładów jest powyższy tekst.


„Gdyż wejrzał ze swojej świętej wysokości. Pan spojrzał z nieba na ziemię, Aby wysłuchać jęku więźniów i uwolnić skazanych na śmierć, By głoszono na Syjonie imię Pańskie i chwałę jego w Jeruzalemie, Gdy się zgromadzą razem narody i królestwa, aby służyć Panu. (Teraz mamy podane słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa podczas krzyżowania) Wyczerpał w drodze siłę moją, Ukrócił dni moje. Rzekłem: Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie dni moich, (Wysłuchajmy odpowiedzi Pana Boga Jahwe na tą żarliwą modlitwę.) Wszak lata twoje trwają z pokolenia w pokolenie. Tyś z dawna założył ziemię, A niebiosa są dziełem rąk twoich. One zginą, Ty zaś zostaniesz, i wszystkie jak szata się zużyją; Jak szata, która się zmienia, one się zmienią. Ale Ty pozostaniesz ten sam i nie skończą się lata twoje.”

Cytowanie Psalmu 102:20-28 przez apostoła świętego Pawła jest poprawne; będziemy więc trzymać się jego nauczania.

====================

— Luty 1883 r. —