Zbiór Pytań i Odpowiedzi

Książka ta zawiera setki pytań, na które odpowiadał wyłącznie pastor Russell, przedrukowanych z dwunastu roczników Sprawozdań konwencyjnych oraz kilku roczników Strażnicy. Jeżeli za rokiem pojawia się litera „Z”, oznacza to, że pytanie pochodzi z Strażnicy, w przeciwnym razie – ze Sprawozdań konwencyjnych. Dla ujednolicenia obu wersji językowych stworzono unikatową numerację pytań składającą się z litery Q (Question), trzech cyfr odpowiadających numerowi strony w wersji papierowej oraz numeru oddzielonego myślnikiem, odpowiadającego kolejności pytania na danej stronie. Dla przykładu Q008-2 oznacza ósmą stronę i drugie w kolejności pytanie na tej stronie. W celu łatwiejszego odszukania tytułu przy tabeli dodaliśmy pomocniczy filtr. Do odnalezienia fragmentu tekstu wykorzystaj główną wyszukiwarkę. Książkę Pytań i Odpowiedzi można również pobrać pod linkiem…

Książka Pytań

Numer Pytania Temat ANG Temat PL
Q005-1 AARON – Re Antitype When Blessing. AARON – Pozafigura, gdy błogosławił.
Q005-2 AARONIC PRIESTHOOD – Should Be Applied Antitypically. AARONOWE KAPŁAŃSTWO – Czy powinno być stosowane pozafiguralnie?
Q005-3 ACCIDENTS – In Millennium. WYPADKI – W Tysiącleciu.
Q006-1 ADAM – The Tree of Life, the Tree of Knowledge. ADAM – Drzewo żywota i drzewo wiadomości.
Q006-2 ADAM – Why Given Second Trial? ADAM – Dlaczego dana mu jest druga próba?
Q007-1 ADOPTION – To Whom Does Spirit of Adoption Apply? PRZYSPOSOBIENIE – Do kogo odnosi się duch przysposobienia?
Q007-2 ADVERTISING – What Name to Use? OGŁASZANIE – Jaką nazwę przybrać?
Q008-1 ADVERTISING – Attitude of Elders and Deacons. OGŁASZANIE – Postawa starszych i diakonów.
Q008-2 ADVERTISING – Proper and Improper. OGŁASZANIE – Właściwe i niewłaściwe.
Q009-1 AFFECTIONS – Crucifying the Affections of the Flesh. NAMIĘTNOŚCI – Krzyżowanie cielesnych namiętności.

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.