Zbiór Pytań i Odpowiedzi

Książka ta zawiera setki pytań, na które odpowiadał wyłącznie pastor Russell, przedrukowanych z dwunastu roczników „Sprawozdań konwencyjnych” oraz kilku roczników „The Watch Tower”. Jeżeli za rokiem pojawia się litera (Z), oznacza to, że pytanie pochodzi z „The Watch Tower”, w przeciwnym razie – ze „Sprawozdań konwencyjnych”.  Na końcu każdego pytania umieszczona jest informacja o stronie i kolejności pytania w książce. Dla przykładu [5,1] oznacza piątą stronę i pierwsze w kolejności pytanie. W celu łatwiejszego odszukania tytułu przy tabeli dodaliśmy pomocniczy filtr. Do odnalezienia fragmentu tekstu wykorzystaj główną wyszukiwarkę. Książkę pytań i odpowiedzi można również pobrać pod linkiem…

NrTematTytuł polskiTytuł AngielskiNumer strony i kolejność pytania
1AARON - Pozafigura, gdy błogosławił.Gdy Mojżesz i Aaron wyszli, by błogosławić ludowi, kogo Aaron reprezentował?When Moses and Aaron came out to bless the people, who did Aaron represent?[5,1]
2AARONOWE KAPŁAŃSTWO - Czy powinno być stosowane pozafiguralnie?Czy mamy jakiś werset na potwierdzenie, że kapłaństwo Aaronowe będzie sprawowało swój urząd kapłański w Wieku Tysiąclecia?Have we any Scripture to show that the Aaronic priesthood will exercise their priestly office in the Millennial Age?[5,2]
3WYPADKI - W Tysiącleciu.Czy w Tysiącleciu będą wypadki i śmierć, wyjąwszy grzeszników idących na wtórą śmierć?Will there be accidents and death during the Millennium aside from those of sinners going into the Second Death?[5,3]
4ADAM – Drzewo żywota i drzewo wiadomości.Czy Adam jadł z drzewa żywota, zanim zjadł z drzewa wiadomości? Jeżeli tak, to czemu nie żył wiecznie?Did Adam eat of the tree of life before eating of the tree of knowledge? If so, why did he not live forever?[6,1]
5ADAM – Dlaczego dana mu jest druga próbaJeżeli Adam był na próbie i upadł, czy będzie miał drugą próbę? Jeżeli tak, to po co? Dlaczego ma być wzbudzony, jeżeli upadł przy pierwszej próbieIf Adam has had a trial and failed, will he have another and if so, what for? Why should he be resurrected if he failed in the first trial?[6,2]
6PRZYSPOSOBIENIE – Do kogo odnosi się duch przysposobienia „Aleście wzięli Ducha przysposobienia synowskiego, przez którego wołamy Abba, to jest Ojcze” [Rzym. 8:15]. Czy wyrażenie „duch przysposobienia” stosuje się do naszego Pana Jezusa?"But ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba Father." Does this expression, "spirit of adoption" apply to our Lord Jesus?[7,1]
7OGŁASZANIE – Jaką nazwę przybrać Pod jaką nazwą lokalne zgromadzenia powinny ogłaszać swoje zebrania, tak by uniknąć zamieszania z powodu licznych nazw, takich jak „Brzask Tysiąclecia”, „Wierzący w pojednanie”, „Wierzący w drogocenną krew”, „Badacze Pisma Świętego” itp.?By what name would you suggest that the local classes advertise their meetings, so as to avoid the confusion of a multiplicity of titles, such as: "Millennial Dawn, "Believers in the Atonement," "Believers in the Precious Blood, "Bible Students," etc.[7,2]
8OGŁASZANIE – Postawa starszych i diakonów Jakie powinno być właściwe zrozumienie obowiązków starszych i diakonów w związku z ogłaszaniem małych konwencji i zebrań z okazji wizyty pielgrzyma?What should be the proper relationship between the duties of elders and deacons as to advertising small conventions and pilgrim meetings?[8,1]
9OGŁASZANIE – Właściwe i niewłaściwe Czy ubieganie się o kontrakty reklamowe u handlowców na ulotkach „Fotodramy” byłoby przejawem ducha Babilonu?It is showing the spirit of Babylon to solicit advertising contracts from merchants for space on Photo Drama announcements?[8,2]
10NAMIĘTNOŚCI – Krzyżowanie cielesnych namiętności Którzy są Chrystusowi, ciała swoje ukrzyżowali z namiętnościami” [Gal. 5:24]. Czy obejmuje to niepotrzebne namiętności między poświęconymi braćmi i siostrami? Czy nie jest to częścią naszej ofiary?And they that are Christ's have crucified the flesh and the affections thereof." Does this include unnecessary affections between consecrated brothers and sisters? Is this not part of our sacrifice?[9,1]
11UCISKI – Do kogo stosują się Chrystusowe?Jeżeli apostoł Paweł dopełniał ostatków ucisków Chrystusowych za Ciało Jego, czyli za Kościół, to jak werset ten może oznaczać, że Kościół cierpi na rzecz świata jako pozaobrazowy Kozioł Pański, skoro Paweł oświadcza, że jego cierpienia były za Kościół? Czy tekst ten odnosi się do Kościoła, czy tylko do Pawła?If St. Paul's filling up the afflictions behind of Christ, for Christ's body's sake, were on behalf of the Church, how can this Scripture be used to mean that the Church suffers on behalf of the world as the antitype of the Lord's goat, while Paul said his sufferings were for the sake of the Church? Does the text apply to the Church or to Paul only?[10,1]
12STAROŻYTNI ŚWIĘCI – Odnośnie wtórej śmierciCzy byłoby to możliwe, aby któryś ze starożytnych świętych poszedł na wtórą śmierć?Would it have been possible for any of the Ancient Worthies to have entered the second death?[11,1]
13STAROŻYTNI ŚWIĘCI – Jak otrzymają duchowe życie?Jeżeli jest prawdą, że tylko spłodzeni z ducha żyjący w Wieku Ewangelii i przechodzący próbę w tym wieku w celu spłodzenia i narodzenia jako istoty duchowe – jeżeli prawdą jest, że tylko ci spłodzeni z ducha mogą oczekiwać ciał duchowych i duchowego życia – to w takim razie, jak starożytni święci, którzy żyli i umarli przed Wiekiem Ewangelii, mogą otrzymać coś więcej ponad ludzką doskonałość? W jaki sposób mogą oni dostąpić natury duchowej w czasie bądź po skończeniu się Tysiąclecia?If it is true that only those begotten of the spirit, who must live in the gospel age and have their trial in this dispensation in order to have a begetting and consequent birth as a spirit being; if it be true that only those begotten of the spirit can expect to have spirit bodies and spirit life, how can the Ancient Worthies who lived and died before the gospel age ever receive anything more than human perfection? How can they ever be given a spirit nature at or following the close of the Millennial age?[11,2]
14STAROŻYTNI ŚWIĘCI – Ich próbaCzy starożytni święci byli dostatecznie wypróbowani, aby można o nich rozumieć, że żaden z nich nie umrze wtórą śmiercią? Czy tylko będą oni umysłowo i fizycznie doskonali?Have the Ancient Worthies been sufficiently tested to assure us that none of them will go into the second death? Will they be only mentally and physically perfect?[11,3]
15STAROŻYTNI ŚWIĘCI – Próba do życia?Czy starożytni święci byli na próbie otrzymania życia wiecznego?Were Ancient Worthies on trial for life?[12,1]
16STAROŻYTNI ŚWIĘCI – Relacja z Bogiem w TysiącleciuCzy starożytni święci będą w relacji z Bogiem w ciągu Wieku Tysiąclecia?Will the ancient worthies be in relationship with God during the millennial age?[13,1]
17STAROŻYTNI ŚWIĘCI – Duchowa naturaCzy uważasz, że starożytni świeci otrzymają duchową naturę? Jeśli tak, to czy otrzymają wyższą naturę niż Wielkie Grono?Is it your thought that the ancient worthies receive spirit nature? If so, will they occupy a higher nature than the Great Company?[14,1]
18STAROŻYTNI ŚWIĘCI – Duchowy poziom a wtóra śmierćJak starożytni święci mogą być na poziomie duchowym przy końcu Tysiąclecia bez pójścia na wtórą śmierć?How will the ancient worthies be on the spirit plane at the end of the millennium without going into the second death?[14,2]
19STAROŻYTNI ŚWIĘCI – Związek przymierzaKiedy święci Starego Testamentu będą w związku przymierza z Bogiem?When will the ancient worthies be in covenant relationship with God?[14,3]
20STAROŻYTNI ŚWIĘCI – Ich zmartwychwstanieKiedy święci Starego Testamentu dostąpią zmartwychwstania?When do the Ancient Worthies get their resurrection?[14,4]
21STAROŻYTNI ŚWIĘCI – Nieprzedstawiani w dziedzińcuCzy starożytni święci znajdowali się w stanie przedstawianym w dziedzińcu?Were the Ancient Worthies in the condition represented by the Court of the Tabernacle?[15,1]
22STAROŻYTNI ŚWIĘCI – Duchy sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałośćHebr. 12:23. „...i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość” (NB). Do której klasy odnosi się tutaj Paweł?Heb. 12:23. "... and to the spirits of just men made perfect." To which class does Paul here refer?[15,2]
23STAROŻYTNI ŚWIĘCI – O ich zmartwychwstaniuBracie Russell, czy święci Starego Testamentu zmartwychwstaną, zanim ostatni członek Wielkiego Grona przejdzie poza zasłonę?Brother Russell, will the Ancient Worthies be resurrected before the last member of the Great Company has passed beyond the vail?[15,3]

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.