R0546-8 Kolumna pytań

Zmień język 

::R0546 : strona 8::

Kolumna pytań

Pytanie. Czy istnieją inne czasopisma od STRAŻNICY, które głoszą, że Jezus jest teraz obecny?

Odpowiedź. Nie wiemy o żadnym innym, które uczy o osobistej obecności Chrystusa Jezusa. Większość tych, którzy zwrócili uwagę na przedmiot drugiej obecności nie dostrzegają różnicy pomiędzy ludzką naturą, jaką złożył Jezus na śmierć, jako okup za nas, a nową naturą podarowaną mu przez Ojca, jako w nagrodę za dokonanie tego (Filip. 2:9). Dlatego też, tacy zazwyczaj oczekują, że Jezus będzie człowiekiem albo cielesnym stworzeniem podczas drugiego przyjścia. Ale jednak my poznaliśmy Chrystusa według ciała, nawet teraz, jednak odtąd nie znamy go już cieleśnie, ale jako istotę duchową – wyraźny wizerunek osoby Ojca, i w rezultacie, jako niewidzialnego dla ludzkiego oka (bez cudu) jako aniołowie, i jako Ojciec „którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może” (2 Kor. 5:16; Żyd. 1:3; 1 Tym. 6:16).

Faktem jest, że aby być zgodnym w ich teoriach, nikt nie mógłby głosić obecności Chrystusa Jezusa, jeżeli nie dostrzega różnicy pomiędzy człowiekiem doskonałym a boską naturą. (Przestudiuj bardzo uważnie Plan i jego wyjaśnienie w „Pokarmie,” str. 105.)

Jeżeli Jezus jest tylko człowiekiem w chwale, kiedy przyjdzie będzie widziany naturalnym okiem i nie będzie żadnej specjalnej konieczności zwracania uwagi na pewne słowo proroctwa; Wersety, które przedstawiają jego obecność, jako „złodzieja” nie będą prawdziwe, rozumiane tylko przez ich obserwację. Jeśli teraz jest tylko doskonałym człowiekiem w chwale, to ci, którzy tak twierdzą, aby być konsekwentnymi, powinni też twierdzić, że podczas swojej pierwszej obecności, przed tym, gdy został „wielce wywyższony”, był niedoskonałym człowiekiem. Ale wręcz przeciwnie, Pismo Święte uczy, że podczas pierwszej obecności był nieskazitelnym, wolnym od grzechu, doskonałym człowiekiem właściwym, aby stać się okupem za innych ludzi-i podczas jego zmartwychwstania udoskonalony, jako nowe stworzenie i ponownie, jako duchowa istota.

Jeżeli zmiana natur nie jest możliwa, jak twierdzą to niektórzy, jak Jezus zmienił się z postaci Boga (duchowej postaci) i stał się postacią cielesną, lub człowiekiem? I jeżeli dokonał takiej przemiany i przyjął naszą niższą naturę (Filip. 2:7), to dlaczego inni zaprzeczają, że nie otrzymał on postaci, nie tylko wyższej od natury ludzi (człowieka), ale wyższej niż ta, którą opuścił, aby stać się człowiekiem. Jeżeli istnieją jakieś teorie, które zmuszają Jezusa do pozostania na zawsze człowiekiem, sądzimy, że lepiej, aby te teorie zostały uśmiercone a nie Pismo, które naucza, że natura człowieka i natura duchowa są różne, jednakże pod pewnymi warunkami niektórym w tym wieku została zaoferowana zmiana natur.

Z punku widzenia tych, którzy widzą rozróżnienie pomiędzy ludzkim i duchowym stworzeniem, niewidzialna, osobista obecność Chrystusa nie jest nierozsądna. Uświadamiając sobie, że „Jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy” według ciała. Ludzkość odnowiona, wspaniała, będzie doskonałymi ludźmi; w czasie gdy „nowe stworzenie,” podniesione do doskonałości, będzie zupełnie inne – doskonałym duchowym stworzeniem – ale jeszcze nie okazało się jakim będzie. O Jezusie czytamy, że jest ”wyraźnym obrazem osoby Ojca, którego nikt z LUDZI nie widział I WIDZIEĆ NIE MOŻE. Umarł według ciała, (jako człowiek) i został ożywiony w duchu, (jako nowe stworzenie).

To jest właśnie ten Jezus, podniesiony w chwale i sile, postać duchowa, nie w ciele zwierzęcia, czy człowieka – doskonały, jako nowe stworzenie o którym głosimy, że jest obecny, i którego siła i obecność doświadcza wybranych i wpływa zarówno na sprawy Kościoła jak i świata. Jest to obecność w chwale jako żniwiarza (Obj. 14:14) swoich dojrzewających zbiorów, którego ostry sierp prawdy oddziela obecnie prawdę od fałszu, i pszenicę dojrzałą od niedojrzałej. Tak, Pan przyszedł, aby przygotować swoje wybrane i wypolerowane drogocenne kamienie. Nawet teraz żyjemy w obecności niewidzialnego Pana, którego błyskawice prawdy oświecają świat (Mat. 24:27; Ps. 97:4). Pierwsze błyskawice przynoszą na świat terror i przerażenie, ujawniając również gigantyczną proporcję zła i opresji; ale wkrótce pełna chwała, jasne światło jego obecności, będzie rozpoznane przez wszystkich ( widziane poprzez zrozumienie) i przyniesie uleczenie i błogosławieństwo.

Obecny, niewidoczny duchowy książę tego świata (Szatan – Jana 14:30) zostanie całkowicie zniszczony, gdy nowy, niewidzialny duchowy Książę (Chrystus) w pełni przejmie wielką władzę i panowanie.

====================

— Październik 1883 r. —