R0622-2 Proroctwo Abakuka

Zmień język 

::R0622 : strona 2::

PROROCTWO ABAKUKA

Poniżej podajemy, ogólny przegląd początkowych i końcowych wersetów kontekstu, które potwierdzają i uwydatniają powyższe proroctwo, aby nikt nie uważał, że poniższy artykuł jest narzuconym zlepkiem części Proroctwa Abakuka. Bieżące nasze komentarze są ujęte w klamry a samo tłumaczenie łączy w sobie kilka autorytatywnych wersji.

Rozdział 1:2-4. „Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał: Pomocy! a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada? Dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego, i tak prawo bywa łamane.”

[Z pewnością, powyższe słowa można trafnie zastosować do „teraźniejszego złego świata”, kiedy wielu ludziom wydaje się, że Pan Bóg jest obojętny na występowanie dobra lub zła oraz dozwala, aby zło zwyciężało, aby pobożny cierpiał prześladowanie i aby nikczemnikowi świetnie się powodziło. Mając to na uwadze, prorok – jako przedstawiciel wszystkich miłośników sprawiedliwości pyta: „Dokądże, Panie” tak się będzie działo? Kiedy teraźniejszy zły świat ustąpi swe miejsce tamtemu, w którym zamieszka sprawiedliwość?]`

[Pan Bóg odpowiada na wołanie, oświadczając]: „Spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą! Bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. [Jeśli nie zobaczylibyście pewnych dowodów, uznalibyście te rzeczy jako nie możliwe.] „Bo oto ja pobudzę Chaldejczyków, lud srogi i gwałtowny, który wyprawia się do odległych ziem, aby posiąść sadyby, które do niego nie należą.” (wersety 5,6) [Ludzie, którzy mają dokonać zdumiewającego dzieła wśród narodów, tutaj są nazwami Chaldejczykami. Uważamy, że oni przedstawiają wielkie masy narodów ziemi, którzy mianując się Komunistami, Nihilistami, Socjalistami, itd. . . organizują się i nie ukrywają swego zamiaru dokonania przewrotu w obecnych rządach. Nazwa Chaldejczycy bardzo pasuje do nich. Literalne miasto Babilon było stolicą ogromnego kraju – literalnej Chaldeji i tak samo symboliczny Babilon panuje nad narodami cywilizowanego świata, którzy więc w symbolicznym języku mogą trafnie być nazwani Chaldejczykami.] „Jest on okrutny i straszny, on sam ustala prawo przemocy.” [nad narodami, ograniczając i pozbawiając ich swobody.]

„Jego konie są szybsze niż lamparty, dziksze niż wilki stepowe; jego jeźdźcy pędzą cwałem z daleka, lecą jak orzeł, rzucający się na żer. Każdy z nich przychodzi, aby grabić.” [W symbolu koni przedstawione są nauki a w jeźdźcach wykładowcy tych nauk. Pokazane też jest okrucieństwo nauk i prędkość ich rozszerzania się oraz fakt, że nauczycielami tych nauk będą cudzoziemcy.]

„Ich twarze są zwrócone na wschód.” [Wschód oznacza kierunek wschodzącego słońca i tutaj on przedstawia poranek Dnia Tysiąclecia. Użyte odtąd słownictwo wskazuje, że chociaż oni spowodują, żeby grzeszne instytucje przeszły pewną miarę sądu, jednak oni nie będą w harmonii z prawdziwym światem, lecz będą mu się sprzeciwiali; ich posłannictwem jest zadawanie innym gwałtu.] „Biorą jeńców licznych jak piasek . . .”

„Szydzą z królów, śmieją się z książąt, śmieją się z każdej twierdzy; sypią dookoła wały i zdobywają ją. Potem przechodzą jak burza i mkną dalej, jak ten, kto swoją siłę uważa za boga!” [Nie zdając sobie sprawy, że jako wielka armia Pana, oni zostali użyci do obalenia przemocy, do upokorzenia pysznych tego świata i do zniesienia gór (królestwa), oni będą chełpili się zwycięstwem ich liberalizmu.] „Lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, Święty mój, nie daj nam zginąć! Panie, POWOŁAŁEŚ ICH, aby dokonali sądu, Skało, USTANOWIŁEŚ ICH, aby WYMIERZYLI KARĘ.” [Jak wyraził prorok, taką ufność święty lud pokłada w Panu Bogu.]

W trzecim rozdziale tego samego proroctwa stanowisko proroka jest odmienne. Z Bożego punktu widzenia, prorok wylicza nieszczęścia przychodzące na świat podczas dnia Pańskiego oraz pokazuje prawdziwą moc, która wstrząśnie królestwami ziemi, sprowadzając wiecznie trwałą sprawiedliwość. Najpierw prorok nawiązuje do wspaniałego pokazu Bożej mocy objawionej podczas wyzwolenia Izraelitów z Egiptu. Nie powinniśmy jednak zapominać, że wyzwolenie Izraela z egipskich ciemności i niewoli do żyznego Kanaanu było tylko ilustracją wyzwolenia świata, której wypełnienie się nastąpi przy zaprowadzeniu nowego królestwa na ziemi.

Rozdział 3:2 „Panie, słyszałem od ciebie wieść, widziałem Panie twoje dzieło. W najbliższych latach [w czasie ucisku] tchnij w nie życie, w najbliższych latach objaw je! W gniewie pomnij na miłosierdzie! Bóg przychodzi z Temanu, Święty z góry Paran. Sela. Jego wspaniałość okrywa niebiosa, a ziemia jest pełna jego chwały. Pod nim jest blask jak światłość, promienie wychodzą z jego rąk i tam jest ukryta [tajemnicza] jego moc.” [Po właściwym uświadomieniu sobie tego, prawdą jest, że przyjście Pana i Jego królestwa są błogosławieństwami. Jako Słońce Sprawiedliwości, On niesie ze sobą światłość i błogosławioną radość. Należycie obserwując jego działanie, zauważamy, że każdy jego czyn (symboliczne ręce) sprowadza światłość i błogosławieństwo. Do zamierzonego czasu to jest utrzymywane w tajemnicy, będąc nie rozpoznawane przez ludzi, chociaż to działanie wynika z obejmowania przez Niego wielkiej władzy.] „Przed obliczem jego szedł mór, [zaraza moralna usunie się, jak znika ciemność przed wschodzącym słońcem] a węgle pałające szły przed nogami jego.” [śmiecie i ściernisko zostaną spalone, gdy nastanie sprawiedliwość.] (Rozdział 3:5 i następne wersety według Biblii Gdańskiej.)

„Stanął i rozmierzył [osądził] ziemię; wejrzał i rozproszył narody; skruszone są góry wieczne [królestwa] i skłoniły się pagórki dawne: drogi jego są wieczne. Widziałem namioty Chusan próżności poddane [przybytki ciemności i nieprawości], a opony [ci, którzy powodują i sprowadzają ciemność] ziemi Madyjańskiej [w królestwie Szatana] drżały.”

„Jawnie odkryty jest łuk twój dla przysięgi pokoleniom wyrzeczonej. Sela! Rozdzieliłeś [otwarłeś] rzeki [potoki duchowego orzeźwienia] ziemi” … „W zagniewaniu podeptałeś ziemię, w zapalczywości młóciłeś pogan. Wyszedłeś na wybawienie ludu swego, na wybawienie z Pomazańcem twoim; przebiłeś głowę z domu niezbożnika, [Szatana] odkrywszy grunt aż do szyi, Sela.” [To jest całkowite zniszczenie] „Potłukłeś kijmi jego głowę wsi jego, gdy się burzyli jako wicher, aby mię rozproszyli.” … „Jechałeś przez morze na koniach twoich, przez gromadę wód wielkich.” [Pańskie nauki były wprowadzone w życie i zdobyły wielki tłum – „wzburzone morskie fale”] „Gdym to słyszał, zatząsnął się brzuch mój! Na ten głos drżały wargi moje … i wszystekem się trząsł, słysząc, że mam ODPOCZĄĆ w dzień utrapienia.”

W tym „Dniu Pańskim” tylko ci mogą ODPOCZYWAĆ, którzy swój fundament założyli na opoce, którzy wzmacniają się niebiańską manną, nieustannie odświeżając się wodami prawdy żywota i będąc posłuszni uczynionemu przymierzu, kroczą śladami Pana Jezusa. Tacy poznają prawdę i prawda ich wyswobodzi. Tacy będą chodzili w światłości i nie pozostaną w ciemności, aby ich ten dzień, jako złodziej zachwycił. (1 Tesal. 5:1-5) Tacy mogą odpoczywać, pamiętając, że ucisk sprowadza zbawienne rydwany dla ocalenia sprawiedliwych.

====================

— Czerwiec 1884 r. —