R0892-3 Wybierz życie, abyś żył

Zmień język

::R0892 : strona 3::

WYBIERZ ŻYCIE, ABYŚ ŻYŁ

„Oto dziś położyłem przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło”, „Położyłem przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz więc życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo” – 5 Moj. 30:15,19.

Przechodzimy teraz do rozważenia innych stwierdzeń Pisma Świętego zgodnie z wnioskami zawartymi w poprzednim artykule.

Zacytowane tutaj słowa wyrzekł Mojżesz do Izraela. Aby je docenić, musimy pamiętać, że Izrael jako lud i wszystkie ich przymierza itp. miały figuralne znaczenie. Powyższe słowa „wybierz życie” wydają się sugerować, że Izrael został postawiony przed sądem na życie lub śmierć. Ale tak nie jest, bo podobnie jak wszyscy inni ludzie byli oni już skazani na śmierć przez nieposłuszeństwo Adama w pierwszej próbie i nie mogli zostać poddani pełnej próbie, dopóki nie zostaną odkupieni od pierwszego potępienia lub przekleństwa śmierci.

Bóg wiedział, że nie mogą uzyskać życia przez przestrzeganie Prawa, bez względu na to, jak bardzo by starali się to robić, ponieważ podobnie jak wszyscy inni byli słabi, zdeprawowani przez gorzkie grona grzechu, które zjadł Adam i które dalej spożywały jego dzieci. Tak więc, jak oświadcza Paweł, Prawo dane Izraelowi nie mogło dać im życia z powodu słabości lub zepsucia ich upadłej natury – Rzym. 8:3; Żyd. 7:19 i Żyd. 10:1‑10.

Niemniej jednak Bóg widział dla nich korzyść nawet z nieudanej próby doskonałego życia; że rozwinie ich ona i pokaże im potrzebę lepszej ofiary, okupu i większego wybawiciela niż Mojżesz. A wszystko to stanowiło wzór lub cień wielkiej, drugiej próby zapewnionej dla całego świata (który Izrael wyobrażał), zabezpieczonej lepszymi ofiarami za grzech, które tam miały charakter symboliczny, by zostać zrealizowane przez wielkiego proroka, którego Mojżesz był tylko typem.

Zauważenie tym sposobem, że próba życia lub śmierci przedstawiona Izraelowi była obrazem wielkiej drugiej próby i jej kwestii życia i śmierci – drugiego (lub przywróconego) życia i drugiej śmierci – może pomóc niektórym dostrzec, że wielki tysiącletni dzień próby, w której nasz Pan Jezus został mianowany Sędzią, zawiera dwie kwestie: życie i śmierć. Następnie wszyscy zostaną wezwani do podjęcia decyzji i dokonania wyboru, a końcowy werdykt będzie zgodny z wyborem wyrażonym przez postępowanie każdego w tym wieku próby w jak najkorzystniejszych okolicznościach.

Druga próba, jej wyrok i rezultat ukazane są również w słowach Mojżesza zacytowanych przez Piotra (Dz. Ap. 3:22,23): „Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, wasz Bóg, spośród waszych braci. Jego będziecie słuchać [okazywać posłuszeństwo] we wszystkim, co wam powie. I stanie się, że każda dusza [istota], która nie będzie słuchać [nie posłucha] tego proroka [słuchając, wybrałaby życie], będzie wytracona spośród ludu”. Te kilka słów zwraca naszą uwagę na drugą, przyszłą próbę dla świata. Pokazuje wielkiego Proroka lub Nauczyciela, wzbudzonego przez Boga w celu przeprowadzenia nowego sądu lub próby potępionej rasy, którą wykupił On od pierwszego potępienia. Pokazuje także warunki tej drugiej próby prawości i posłuszeństwa oraz to, że po jej zakończeniu niektórzy zostaną uznani za godnych drugiego lub przywróconego życia, a niektórzy godni zniszczenia – drugiej śmierci.

Jezus, który odkupił wszystkich przez swoją doskonałą i kosztowną ofiarę, jest głową

::R0892 : strona 4::

tego wielkiego proroka, a podczas Wieku Ewangelii Bóg wybiera członków Jego Ciała, „malutkie stadko”, które wraz z Jezusem stanowić będzie Bożych pośredników w sądzeniu świata: „Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat?” – 1 Kor. 6:2.

Pan zwraca naszą uwagę na tę samą sprawę w Mat. 25:31‑46. W kilku słowach ukazuje próbę świata (a nie wierzących z Kościoła, którzy jako członkowie Jego ciała są z Nim w chwale podczas tego tysiącletniego panowania, sądząc, rządząc i błogosławiąc świat) i kończąc ilustrację drugiej próby, nasz Pan pokazuje również te same dwie klasy, o których wspomniano powyżej, i ich przeciwne zapłaty – jedna klasa, która jest posłuszna i godzi się na Jego zarządzenia, uzyskuje pełnię błogosławieństw drugiego życia i dlatego jest nazywana „błogosławioną”. Druga klasa przy każdej okazji jest nieposłuszna i doświadcza drugiego potępienia śmierci, „drugiej śmierci”, a zatem jest „przeklęta” lub ponownie potępiona.

Pierwsza próba dotyczyła tylko ludzkości, a zatem jej kara lub przekleństwo, pierwsza śmierć, dotyczyła tylko człowieka. Ale druga próba ma być znacznie bardziej kompleksowa. Będzie to nie tylko próba upadłej i niedoskonałej ludzkości, ale obejmie wszystkie inne rzeczyzasady, niebędące w harmonii z Bogiem. „Bóg przywiedzie bowiem każdy uczynek na sąd, nawet każdą rzecz utajoną, czy dobrą, czy złą”.

„Przyszły sąd” obejmie sąd potępiający wszystkie fałszywe systemy – cywilne, społeczne i religijne. Zostaną one osądzone, potępione i usunięte na początku Tysiąclecia, światło prawdy sprawi, że popadną w niełaskę i ostatecznie znikną. Sąd ten jest po pierwsze po to, aby próba człowieka przebiegała bez przeszkód, którymi mogłyby być błędy, uprzedzenia itp. Obejmie ona także proces „aniołów, którzy zgrzeszyli” – tych aniołów, którzy nie zachowali pierwszego stanu czystości i posłuszeństwa względem Boga. Tak napisał apostoł o członkach ciała wielkiego Proroka i

::R0893 : strona 4::

 Najwyższego Kapłana, który ma być Sędzią wszystkich: „Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów?” – 1 Kor. 6:3.

W takim przypadku potępienie drugiej próby (zniszczenie, druga śmierć) obejmie szerszy zakres przestępców niż kara lub klątwa za niepowodzenie w ramach pierwszej próby. Jednym słowem, drugie zniszczenie pod koniec drugiej próby jest całkowitym zniszczeniem każdej istoty i każdej rzeczy, która nie będzie wychwalać Boga i nie będzie użyteczna i błogosławiona dla Jego ogólnego stworzenia. Tak więc druga śmierć odnosi się do doskonałego przyszłego wieku, tak jak Gehenna z Doliny Hinnom była związana z obrazowym miastem i królestwem Izraela. Zniszczy i pochłonie całkowicie wszystko, co zostanie do niej wrzucone. (Zobacz poniższy artykuł „Nieumierające robaki i niegasnące ognie”.)

Tak widziana druga śmierć nie oznacza po prostu śmierci lub zniszczenia po raz drugi; bo w „drugiej śmierci” zostaną zniszczone i takie rzeczy, które nigdy wcześniej nie zostały zniszczone, na przykład Szatan jeszcze nigdy nie umarł, zatem nie może to oznaczać dla niego śmierci po raz drugi. Tak samo niektóre systemy błędów, które zostaną zniszczone w Gehennie, czyli drugiej śmierci, nigdy wcześniej nie zostały zniszczone; dlatego ta druga śmierć, w której zostaną one zniszczone, nie może być uważana za ich zniszczenie po raz drugi. Druga śmierć, czyli zniszczenie, to określenie zniszczenia, które spotka każdą złą rzecz w rezultacie lub wskutek werdyktu drugiego sądu, „przyszłego sądu”.

====================

— Październik 1886 r. —