R1674-223 Studium biblijne: Prezentacja w Świątyni

Zmień język 

::R1674 : strona 223::

Prezentacja w Świątyni

„Światłość ku objawieniu poganom a chwałę ludu twego Izraelskiego” – Łuk. 2:32

Symeon był człowiekiem sprawiedliwym (bogobojnym) poddany Bogu, oczekujący pociechy Izraelskiej, jemu Bóg objawił, że nie miał umrzeć ażeby pierwej oglądał Mesjasza. Z natchnienia Ducha Świętego przyszedł do Świątyni, wziął dzieciątko na ręce a będąc napełniony Duchem Św., prorokował, iż Chrystus miał się stać: „Światłością ku objawieniu poganom i chwałą ludu izraelskiego”.

W ewangelii Jana jest również pokazane, iż On jest tą prawdziwą światłością oświecającą każdego człowieka na ten świat przychodzącego (Jana 1:9). Paweł apostoł dodaje: „To jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, i ku znajomości prawdy przyszli” (1 Tym. 2:3,4). Ponieważ ogromna większość rodzaju ludzkiego nie była w ten, sposób oświeconą a wiele tysięcy zaledwie częściowo, zatem należy się spodziewać, iż świat zostanie zupełnie oświecony podczas Tysiącletniego panowania Chrystusa, gdy powstaną wszyscy, co są w grobach, wtedy dla nich „Wznijdzie Słońce Sprawiedliwości a zdrowie będzie na skrzydłach jego”. Wtedy oświeci świat cały a wierzący Izrael będzie się w Nim chlubił.

„Ten położony jest […] na znak, przeciw któremu mówić będą”. To działo się przez cały wiek ewangeliczny, urągania, jakie ponosili wyznawcy krzyża dotąd nie ustały.

„I twoją własną duszę miecz przeniknie”. Te słowa odnoszą się do tragicznej śmierci Chrystusa i to było próbą wiary, tak na początku jak i teraz przy końcu wieku, aby tym sposobem, „myśli z wielu serc objawione były”, aby udowodnili, czy są wiernymi Bogu jako prawdziwi żołnierze krzyża lub nie są. Wątpliwym jest, aby Symeon prorokując te rzeczy z natchnienia Bożego pojmował sam ważność tych słów.

Anna prorokini była również tą wierną i poświęconą Bogu niewiastą, która poznała w dzieciątku Zbawiciela. Warto zauważyć, iż ona pochodziła z pokolenia Asser, co jest dowodem, że za czasów przyjścia Chrystusa w Jerozolimie był reprezentowany cały dom Izraela (dwanaście pokoleń) a nie tylko dwa pokolenia to jest Judy i Beniamina.

====================

— 1 lipca 1894 r. —