R1900-276 „Koła Brzasku do studiów Biblii”

Zmień język

::R1900 : strona 276::

„Koła Brzasku do studiów Biblii”

———-

W naszym wydaniu z 15 września uznaliśmy je („Koła Brzasku” – przyp. tłum.) za korzystne dla zbudowania Kościoła przez utwierdzenie każdego w głównych zarysach kompletnego planu wieków, dzięki czemu całe Pismo Święte może być właściwie analizowane i doceniane. Ta metoda ma cztery szczególnie godne polecenia cechy. (1) Wprowadza do użytku i badania cały zakres Pisma Świętego, od księgi Rodzaju po Objawienie, zamiast ograniczania uwagi do kliku wersetów z jednego rozdziału. Jest to tematyczne badanie Biblii, zamiast badania według wersetów i rozdziałów. (2) Prowadzi ona do posilenia umysłu i serca tym, o czym wszyscy upewniliśmy się, że jest bogatym i pożywnym pokarmem z magazynu Mistrza, a odprowadza od próżnych spekulacji, które ani nie zadawalają, ani nie wzmacniają serca. (3) Przyzwyczaja wszystkich do samodzielnego myślenia oraz badania w celu uporządkowania swoich pojęć o prawdzie w harmonii ze wszystkimi oświadczeniami Pisma Świętego z nimi związanymi, a także do przedstawiania prawdy, jaką widzą, innym. (4) Są to cele, do których zmierza całe nauczanie w Kościele, jak wyraża to Apostoł: „Ku budowaniu świętych”, „ku pracy usługiwania” (Efez. 4:12).

Zauważyliśmy jednak, że niektórzy – cieszymy się, że nieliczni – całkowicie błędnie zrozumieli sugestie dotyczące tego rodzaju zebrań. Zrozumieli, iż doradzamy porzucenie Biblii oraz czytanie BRZASKU TYSIĄCLECIA w jej miejsce. Nie ma nic bardziej odległego od naszej myśli. Jeśli chodzi o samo czytania BIBLII lub BRZASKU, lepiej można czynić to prywatnie, każdy dla siebie.

Wręcz przeciwnie, sugestią jest, by badanie Biblii było powszechne. Skoro światło dotarło do nas wszystkich przez badanie uporządkowanego planu Bożego przedstawionego w BRZASKU, plan ten będzie stawał się coraz jaśniejszy we wszystkich swoich szczegółach, gdy będziemy badać go z tego samego punktu widzenia. Jeśli Plan Wieków daje jedyny prawdziwy zarys Boskiego planu, a my dokładnie nauczyliśmy się tego zarysu, to używajmy tej samej pomocnej dłoni, przestrzegajmy tego samego Boskiego planu i porządku, kontynuując badanie szczegółów Boskiego planu wieków.

To z tego powodu zalecamy „Koła Brzasku w celu badania Biblii”, a jako ilustrację proponowanej metody oferujemy następujące przykłady rozważań dla pierwszego paragrafu z I TOMU BRZASKU, a mianowicie:

Co stanowi Boskie objawienie? – 2 Piotra 1:21; 2 Tym. 3:16,17.

Kiedy i jak grzech pojawił się na świecie? – Rzym. 5:12 itp.

Kto jest „Słońcem Sprawiedliwości”? – Mal. 4:1,2; Mat. 13:43; Dan. 12:3.

Kiedy wzejdzie to „Słońce”? – Dz. Ap. 3:19-21; Kol. 3:4.

Jakie będą skutki jego świecenia? – Mal. 4:1,2; Iz. 60:18,19; 25:7-9; Dz. Ap. 3:23.

Co będzie jego „uzdrowieniem” i jak zostanie przeprowadzone? – Rzym. 5:18,19.

Czy obecny „płacz” i ucisk są, pośrednio lub bezpośrednio spowodowane przez grzech i śmierć? W jaki sposób?

Na jakiej pewnej podstawie możemy mieć nadzieję na „poranek” i jego „wesele”? – Rzym. 5:6-8; 14:9; 1 Kor. 15:3,21; 2 Piotra 1:16,19; Przyp. 4:18; Ijob 14:13-15; Ps. 49:14,15.

Czy po tym „chwalebnym dniu” nastanie noc? – Obj. 21:21-25; Iz. 60:20,21.

Inne wersety mogłyby być przywołane z korzyścią, ale wszyscy dostrzegą konieczność nie dopuszczania do zbytniej rozwlekłości, a przewodniczący tej lekcji użyje swojego najlepszego osądu w grzecznym upomnieniu każdego, kto może być skłonny do znaczącego odchodzenia od tematu. W zborze powinno być kilka [przekładów] Biblii. Zalecamy też by każde zebranie było rozpoczęte i zakończone uwielbieniem i modlitwą. Plan niektórych, by zaopatrzyć się w ołówek i notować odnośniki na marginesach swoich BRZASKÓW jest również godny pochwały. Będzie to bardzo pomocne dla wszystkich, gdy będą starać się ponownie udowodnić prawdę przed sceptykami.

Trudno wyobrazić sobie bardziej interesujące oraz korzystne badanie Biblii niż powyższe. Wszyscy mogą brać w nim udział. Każdy może w ten sposób być upewniony na temat solidnych podstaw, na których spoczywają dobre wieści o wielkiej radości. Wszyscy mogą wzmacniać i budować się wzajemnie w najświętszej wierze. „Pokarm na czas słuszny” (Mat. 24:45), teraz dostarczony przez Pana dla wszystkich, którzy ucztują przy Jego stole, stoi w ten sposób przed zborem dzięki otwartej Biblii, a każdy może przekazywać drugim jego wzmacniające fragmenty.

Trzyosobowy zbór odnajdzie obfite i bogate pożywienie biblijne na godzinę w tym jednym sugerowanym paragrafie. Większy zbór, powiedzmy dwunastoosobowy, ledwie zdąży go przebadać w czasie jednego zebrania. Zalecamy wszystkim małym grupą Pańskiego stadka te „Badania Biblii w grupach Brzasku” na jednym zebraniu każdego tygodnia. Przyczynią się one do uczynienia wszystkich biegłymi w zrozumieniu Boskiego Słowa, co jest warunkiem do wykonywania wymaganej „pracy usługiwania”, czyli służenia Słowem drugim (Efez. 4:12). Jest to znacznie bezpieczniejszy plan niż spotykanie się w celu spekulowania i prób tworzenia typów z każdej osoby i rzeczy wspomnianej przez Biblię, co doprowadziło wielu (do pychy płynącej z umiejętności czynienia czegoś z niczego i dalej) do „ciemności zewnętrznych” (Mat. 22:13). Zwykle będzie to również znacznie korzystniejsze niż wybieranie jakiegoś przypadkowego tematu, lub brak wcześniej wybranego tematu. Każda lekcja powinna być przemyślana przez wszystkich a zwłaszcza przez przewodniczącego lub „starszego”. Jednak każdy zbór powinien być skłonny rozważyć każdy temat biblijny sugerowany przez któregoś z uczestników i uznany przez większość zboru za korzystny. W tym celu lekcje BRZASKU mogą być czasowo przerwane, lub, co korzystniejsze, można zaplanować dodatkowe zebranie.

====================

— 1 grudnia 1895 r. —