R4164-135 Studium biblijne: Duch Święty obiecany

Zmień język

::R4164 : strona 135::

Duch święty obiecany

— JanA 16:4-15 — 10 MAJA —

Złoty tekst: „Ja prosić będą Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki” – Jana 14:16

Niniejszą lekcję Pan wypowiedział w drodze do Ogrójca, w nocy, której był wydany. Powiedział uczniom, iż powinni spodziewać się, że ludzie ich nie zrozumieją, będą ich prześladować i znieważać. „Alemci wam powiedział, abyście, gdy przyjdzie godzina wspomnieli na to, żem Ja wam powiedział” (w. 4). Pan nie mówił im wszystkiego, co miało ich spotkać, tylko napomknął: „Mamci wam jeszcze wiele mówić, ale teraz znieść nie możecie”. To samo może być powiedziane o wszystkich, którzy kiedykolwiek staną się uczniami Pańskimi. Dochodzić będą do coraz większej światłości, ale doświadczenia i trudności, jakie mają przyjść na nich, będą przed nimi zakryte do czasu, aby nie przestraszyły ich przed czasem. „Dosyć ci ma dzień na utrapieniu swojem”. Nie było to oszukiwaniem ani zwodzeniem uczniów, aby czynili coś przeciw swojej woli. Gdy chcemy przedsiębrać pierwsze kroki, Pan ostrzega nas: „Jeżeli nie weźmiecie swego krzyża na każdy dzień i nie będziecie naśladować Mię, nie możecie być Moimi uczniami”. Jeżeli w rzeczywistości i szczerze podejmiemy ten krok, to napotkamy na wiele trudności, bez martwienia się o to, co na nas ma przyjść w przyszłości. Zapewne, gdybyśmy wiedzieli naprzód, jakie próby na nas przyjść mają, to niepotrzebnie byśmy się nimi trapili, tym bardziej, że w początkach zaledwie po części mogliśmy ocenić słowa naszego Pana: „Dosyć masz na łasce Mojej, albowiem moc Moja wykonuje się w słabości” jak również zapewnienie, że „Bóg, który nie dopuści, abyście byli kuszeni nad możność wasze, ale uczyni z pokuszeniem i wyjście, abyście znosić mogli” (2 Kor. 12:9; 1 Kor. 10:13). Gdy lud Boży stopniowo postępuje w ślady Mistrza, przekonuje się, że te obietnice są prawdziwe, otrzymuje pomoc i przekonuje się, że nie przechodzi więcej prób aniżeli znieść może, a chociaż późniejsze próby są o wiele cięższe niż na początku drogi, to jednak przez wzrost w łasce i w znajomości może je znosić.

Wielu nie mogło zrozumieć, jak Pan mógł dopomagać Swojemu prześladowanemu ludowi, nie będąc osobiście obecnym na ziemi. W naszej lekcji Pan wyjaśnił tę rzecz jak mógł najlepiej. Moc, czyli wpływ, którym zasilał Swój lud, nazywa duchem świętym, duchem Bożym, duchem Chrystusowym i duchem prawdy, a także mocą, pocieszycielem lub pomocnikiem. Pan nie mówił, że pośle inną osobę, aby się nimi zajęła lepiej niż On Sam mógł to uczynić. Obiecał zesłać im ducha, wpływ, moc, a ta moc pochodziła od Ojca i od Niego. Lud Boży przez tego ducha miał społeczność z Ojcem i z Synem. Wyrażenie o duchu świętym jest rodzaju męskiego, co jest zupełnie na miejscu, ponieważ wyrazy Ojciec i Syn też są rodzaju męskiego.

TRÓJCA ŚWIĘTA

W ciemnych wiekach panowało wielkie zamieszanie, przez co czyste nauki Słowa Bożego zostały spaczone. Biblia w owych czasach była mało w użyciu. Na podstawie nauki o spuściźnie apostolskiej rozumiano, że biskupi byli natchnionymi duchem świętym tak jak apostołowie. Gdy biskupi zebrali się na naradę, ich decyzje w sprawach doktrynalnych były uważane jako autorytet apostolski. Przeoczono fakt, że Pan wybrał tylko dwunastu apostołów i nie mówił nic o następcach, a w Objawieniu Św. Jana jest pokazane, że nie miało być żadnych następców. Nowe Jeruzalem tam pokazane miało gruntów dwanaście, a na tych gruntach dwanaście imion dwunastu Apostołów Barankowych – Obj. 21:14.

Wpływy greckich filozofów na kościół dają się zauważyć w drugim stuleciu, i około tego czasu pojawiło się wiele błędów. O naszym Panu rozumiano, że jest równy Sokratesowi i Platonowi, zaprzeczono Jego przedludzkiej egzystencji. Niektórzy z wierzących posunęli się do drugiej krańcowości, głosząc, że Pan był równym Ojcu, co sprzeciwiało się własnym słowom Pana (Jana 10:29; 14:28). Następnie wyłoniła się dyskusja o duchu świętym i ci sami krańcowi znów obstawali przy tym, że jest trzech Bogów, Ojciec, Syn i Duch Święty, „równi w mocy i chwale”.

Gdy uznano, że Ojciec, Syn i Duch Święty są sobie równi, to w rzeczywistości potwierdzało, że oni nie są jedną osobą; lecz jakby na przekór temu ustanowiono dogmat, że Ojciec, Syn i Duch Święty są jedną osobą. Takie niebiblijne i nielogiczne rozumowanie nie mogło wytrzymać krytyki, dlatego ci, co to popierali, byli zmuszeni uciekać się do różnych wykrętnych argumentów. Jedni twierdzili, że jest trzech bogów w jednej osobie, inni zaś utrzymywali, że są trzy osoby w jednym bogu. Ani jedni ani drudzy nie mogli wyjaśnić swojego nierozumnego poglądu, więc użyli tego, tak użytecznego dla błędu i przesądu wyrazu „tajemnica”. Mówią nam, że sprawa trójcy jest tak tajemniczą, że oni ani nikt inny nie może jej zrozumieć. Jeżeli sami nie rozumieją, to nie powinni przy tym obstawać, ale to nie znaczy, że mają milczeć ci, co rozumieją, że cała ta tajemnica jest tylko ludzkim wymysłem i że biblijna nauka w tym przedmiocie jest zupełnie jasna, prosta, harmonijna i zadowalająca.

Gdy apostoł mówił o Bogu, wyraził się następującymi słowy: „Ale my mamy jednego Boga” (1 Kor. 8:6) (a nie trzech); dalej mówi, że ten jeden prawdziwy i żywy Bóg jest Ojcem, następnie dodaje, że jest jeden Pan, Jezus Chrystus. Ten sam apostoł mówi, że Ojciec nader wywyższył Pana Jezusa i dał mu imię ponad wszelkie imię, aby wszyscy czcili Syna tak jak czczą Ojca (Filip. 2:9,10, Jana 5:32). To znaczy, że są dwie osoby, bo inaczej jedna osoba nie mogłaby wywyższyć i uczcić drugiej. Jeżeli Syn miał być czczony tak jak Ojciec, to znaczy (jak to i inne Pisma o tym mówią), że Syn jest uczestnikiem Boskiej natury, że jest wywyższony do chwały i dostojeństwa „wysoko nad wszystkie księstwa, zwierzchności i moce”, w nagrodę za to, że był posłusznym woli Ojca, według Jego postanowienia przyszedł na ten świat i Swoim życiem odkupił ludzkość. Nasz Pan, zanim przyszedł na ziemię, a nawet zanim świat był stworzony, był Logosem, czyli Słowem, lub posłańcem Boga Jehowy i był bogiem, czyli możnym, wyższym od aniołów. „Wszystkie rzeczy przez Niego (przez Logosa) się stały, a bez Niego nic się nie stało, co się stało” – Jana 1:1-3.

Gdy apostoł mówi o Ojcu i o Synu, mówi jako o dwóch oddzielnych osobach, a wcale nie wspomina o duchu świętym, że jest inną osobą lub trzecią częścią Boga. To nie znaczy, że apostoł ignoruje ducha świętego; we wszystkich listach apostoł, mówiąc o duchu świętym, wyraża się, że jest duchem Ojca, duchem Syna, że duch święty reprezentuje Ojca i Syna w Kościele. Gdy czytamy, że Bóg jest duchem, to również nie mamy rozumieć, że duch święty jest osobą, ale że słowo tu użyte oznacza ducha osoby, jej moc, wpływ, wolę, zamiar lub cokolwiek, co pochodzi od osoby. Jest powiedziane, że duch święty pochodzi od Ojca i od Syna, jako ich wpływ i moc dana Kościołowi, czyli poświęconym wierzącym, a następnie oddziałuje na tych, z którymi oni się stykają, jest to zawsze dobry duch, czyli wpływ, różni się zupełnie od ducha, czyli usposobienia lub wpływu świata, od ducha grzechu, od ducha antychrysta itd.

„DUCH ŚWIĘTY JESZCZE NIE BYŁ DANY”

Nasz Pan powiedział Swoim zasmuconym i zakłopotanym uczniom, że musi ich opuścić i iść do Ojca, który Go posłał. Uczniowie nie pytali i się Go gdzie pójdzie, bo wierzyli Jego słowom, że On przyszedł od Ojca i miał z powrotem iść do Ojca, lecz na myśl, co oni poczną bez Pana, smutek napełnił ich serca. Zachodziło też pytanie, jak obietnica królestwa wypełni się, jeżeli On odejdzie? Czy Pan ich zwodził przez trzy lata? Uczniowie nie wątpili w Pana, ale byli zmieszani. Pan powiedział, że gdyby dobrze rozumieli sprawę, to nie byliby w takim zakłopotaniu, gdyż naprawdę to dla nich i dla ich sprawy było lepiej, ażeby On odszedł. Gdyby Pan nie odszedł, to Ojciec nie mógłby ich spłodzić z ducha i uznać za Swoich synów i oni nie mogliby być niczym innym jak tylko istotami ludzkimi; nie mogliby się stać duchowymi istotami, ani mieć udziału w Boskiej naturze, czci i chwale. Gdyby Pan nie odszedł, nie mogliby nawet otrzymać restytucji do ziemskiego życia, bo wszelkie zbawienie świata i Kościoła zależało od tego; że Pan wypełnił wymagania sprawiedliwości. Następnego dnia Pan, jako Baranek Boży, umarł za grzech Adama, który ciążył na całym rodzaju ludzkim, a na trzeci dzień Ojciec wzbudził Go mocą Swoją. Według Boskiego zarządzenia najważniejsze dzieło zostało dokonane, w tej wielkiej transakcji. Ani świat, ani Kościół nie mógł korzystać z tego dzieła aż Pan wstąpił na wysokość do Ojca i przedstawił zasługę Swojej ofiary Ojcu, na korzyść ludzkości. Gdyby Jezus pozostał z uczniami na ziemi przez cały ten wiek, choćby jako istota duchowa, tak jak przebywał z nimi przez czterdzieści dni, nikt nie mógłby być spłodzony z ducha świętego. Koniecznym było, aby Chrystus odszedł i przedstawił zasługę Swojej ofiary Ojcu, zanim Kościół mógł być przyjęty, uznany i otrzymać ducha świętego.

Gdy apostołowie otrzymali ducha świętego w Zielone Świątki, powiedzieli: „Ale toć jest ono, co przepowiedziano przez proroka Joela”. Apostoł nie powiedział to jest „on”, ale to jest „ono”, co przepowiedział prorok Joel. To, co tam zaszło, było nazwane chrztem ducha. Nie byłoby zrozumiałym ani właściwym powiedzieć, że byli ochrzczeni osobą. Nie byłoby również właściwym powiedzieć, że duch jako osoba jest w sercu każdego wierzącego. Jeżeli duch byłby osobą, to potrzebowałby więcej miejsca aniżeli jest w sercu człowieka. Bóg jest duchem, ale duch święty nie jest Bogiem i o duchu świętym nie mówimy, że jest oddzielną osobą od Ojca i Syna. O duchu świętym w Piśmie jest powiedziane, że jest duchem Bożym, należy do Boga i pochodzi od Boga. Duch Chrystusowy pochodzi od Chrystusa. Duch, wpływ lub moc jest przenikliwą, może przejawiać się gdziekolwiek i kiedykolwiek, w wielu miejscach na raz i sprawować jakiekolwiek dzieło lub misję. Jak wiele więcej zadowalającą jest właściwa myśl odnośnie ducha świętego, niż te różne niebiblijne niedorzeczności. Dobrze będzie tu nadmienić, że chociaż w wierszu siódmym, gdzie jest mowa o duchu świętym, użyty jest zaimek „go” („poślę go”) to jednak wyraz grecki można by też przetłumaczyć na „to” („poślę wam to”). Nie mamy jednak nic przeciw przetłumaczeniu tego tak jak jest, ponieważ wyraz duch jest rodzaju męskiego, zatem wyraz „go” też może być użyty, gdyż duch święty albo wpływ pochodzi od Ojca. Podobnie rzecz się ma z wyrazem „on” w wierszu ósmym z greckiego też można je przetłumaczyć na „to”.

NIE DUCHA TEGO ŚWIATA

Wśród różnych fałszywych poglądów na działalność ducha świętego jest twierdzenie, że duch święty jako osoba był stale czynny, przez cały Wiek Ewangelii, biegając tam i sam, i starając się przekonać ludzi, że są grzeszni i nawrócić ich do sprawiedliwości. Niektórzy posuwają się tak daleko w swych błędnych poglądach, że nikt nie może się odwrócić od grzechu jeżeliby duch święty Boży w cudowny sposób nie działał na niego. Gdyby to choćby w przybliżeniu było prawdą, to znaczyłoby, że Bóg sam byłby odpowiedzialny za to, że świat dotąd nie jest nawrócony, dlatego, że duch święty nie zdołał nawrócić potępionych. Lecz takie mniemanie jest poważnym błędem.

Duch święty wcale nie oddziałuje na ludzi światowych, ale tylko na poświęconych, jak Pan zaznaczył, „poślę go wam”. Duch Ojca i duch lub usposobienie Syna, duch prawdy, duch tego samego umysłu, duch świątobliwości Pańskiej, żadna z tych charakterystyk świętego ducha nie znajduje się w grzesznym świecie; wszystkie te charakterystyki należą do poświęconych w Jezusie Chrystusie. Moc Boża oddziałuje na serca tych, co się zupełnie poświęcili Bogu. Duch święty wzmacnia ich, oczyszcza, odłącza od ducha światowego i używa ich w służbie Bożej. Duch świata jest duchem grzechu i samolubstwa, a duch Boży jest duchem świątobliwości i poświęcenie się woli Bożej.

„A ON PRZYSZEDŁSZY, BĘDZIE KARAŁ ŚWIAT”

W jaki sposób duch święty, znajdujący się w was, będzie karał świat? Odpowiadamy, że cały Kościół, czyli spłodzeni z ducha świętego, a tym samym oświeceni, mają przyświecać światłością ludziom, a to będzie karać (strofować) świat. Świętobliwość Kościoła jest tym, co strofuje świat. Duch i usposobienie Boże, jakim odznacza się lud Boży, strofuje tych, co pozostają w grzechu. Tak było za dni naszego Pana na ziemi, jak On zaznaczył. Duch Ojca był dany Jezusowi w szczególny sposób, podczas Jego chrztu, jak o tym Jan Chrzciciel świadczył: „Widziałem ducha świętego jako gołębicę z nieba i został na Nim”. Pan otrzymał ducha Ojcowskiego bez miary, czyli bez ograniczenia. Będąc doskonałym podobieństwem Bożym, Pan mógł otrzymać ducha świętego w pełnej mierze. My, będąc niedoskonałymi, możemy otrzymać ducha świętego tylko pod miarę, z powodu, że jesteśmy mniej lub więcej upadłymi. Dzięki niech będą Bogu za ten przywilej, że z biegiem czasu możemy coraz więcej uświęcać się i być więcej napełnieni duchem świętym. Światłość, jaką nasz Pan przyświecał była wielka. Nasza światłość w porównaniu z Jego światłością jest znikoma, lecz mamy się starać postępować według wzoru naszego Pana, aby być coraz więcej napełniani duchem i światłością prawdy, a i niech ten duch przyświeca wszystkim w zasięgu naszego wpływu.

Skutki tego będą potrójne, jak o tym mówią wiersze ósmy do jedenastego.

1) „A On przyszedłszy będzie karał (strofował) świat z grzechu”, czyli że świat w ten sposób dowie się, że jest w stanie grzesznym; duch święty będzie stale wykazywał światu okropność grzechu. Wiele ludzi utraciło podobieństwo Boże do tego stopnia, że ich sumienie jest tak zatarte, iż nie mogą dopatrzyć się różnicy między dobrem a złem, pomiędzy prawdą a błędem, sprawiedliwością a grzechem. Świat przyzwyczaił się mierzyć siebie własną miarą, lecz w Chrystusie i w Kościele Bóg ustanowił nowy wzór dla świata i Kościół ma podtrzymywać ten chwalebny wzór Słowa Bożego o sprawiedliwości i miłości, nie tylko słowem, ale i czynem.

2) Nie dosyć, aby świat by przekonany, że jest grzeszny, powinien też wiedzieć coś o sprawiedliwości w przeciwieństwie do grzechu, że trudność czynienia sprawiedliwości leży w tym, iż jest upadłym. Świat ma być przekonywany, że sprawiedliwość jest właściwym wzorem, który Bóg może uznać i że Bóg w Swoim wzniosłym Planie zarządził, że tylko sprawiedliwi będą obdarowani wiecznym życiem. Gdy oświeceni mówią o tym, powinni pamiętać, aby jasno przedstawić, że nikt nie może przyjść do jedności z Ojcem przez własne dobre uczynki i własną sprawiedliwość, ale że przebaczenie, czyli przykrycie grzechów przez zasługę ofiary Chrystusowej jest konieczne.

3) Duch Boży, przejawiający się w Jego wiernych, będzie świadczył sąsiadom i wszystkim, których ich światłość i poselstwo dosięgnie, że z teraźniejszym życiem nie kończy się wszystko, że Bóg postanowił dzień sądny, czyli próbę dla wszystkich ludzi. Kto słyszy o tym poselstwie, musi przyznać, że to jest rozumne, że to będzie podstawą do radości i nadziei dla wszystkich, którzy pragną żywota wiecznego. Ci, co odpowiednio i głęboko zostali przekonani tymi świadectwami, będą szukać Boga i Jego łaski w teraźniejszym życiu, aby otrzymali próbę i sposobność do członkostwa w Kościele. Tych, co nie są tak pobudzeni, Kościół ma ostrzegać, że o ile posiadają światłość i znajomość, o tyle są odpowiedzialni. Bóg w Swoim Planie postanowił dzień sądny dla świata, w którym to dniu wszyscy będą na próbie, czyli sądzie, i będą mieli sposobność okazać czy zechcą być wiernymi i posłusznymi Bogu. Wynik tego sądu i próby zależeć będzie od tego, jak kto postępował w doczesnym życiu. Ci, co gwałcili swoje sumienie i nie postępowali według prawdy, otrzymają karanie i będzie im trudniej w przyszłości. Ci zaś, co starali się żyć sprawiedliwie teraz, zaskarbią sobie błogosławieństwo, które będzie im pomocne w dzień sądny.

„IŻ NIE UWIERZYLI”

Duch prawdy przez Kościół miał wykazywać, że świat pozostaje w usposobieniu grzesznym, jako „dzieci gniewu”, ponieważ nie uwierzył i nie przyjął ofiary Chrystusowej, która gładzi grzechy. Duch święty przez Kościół wykazuje światu, że jest coś takiego, co nazywamy sprawiedliwością, przypisaną sprawiedliwością, która jest zapewniona ofiarą Pana Jezusa, którą On przedstawił Ojcu. Duch ten również wykazuje, że porządek, jaki obecnie istnieje na świecie, nie może pozostać na zawsze, że nowy porządek ma być zaprowadzony, przy wtórym przyjściu naszego Pana, że Pan już odkupił świat, przez co otrzymał prawo, aby usunąć Szatana, księcia obecnego porządku, ze stanowiska, jakie dotąd zajmował.

„PRZYSZŁE RZECZY WAM OPOWIE”

Pan w ten sposób przygotował Swoich naśladowców na przyjęcie większej znajomości po Jego odejściu, niż otrzymali od Niego przedtem. Wyjaśnił im, że nie prędzej będą przygotowani na dostąpienie większej znajomości aż będą obdarzeni mocą z wysokości. Do tego czasu byli naturalnymi (cielesnymi) ludźmi, a jak apostoł mówi: „Cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego… i nie może ich poznać, przeto iż duchowo bywają rozsądzane”. To wyjaśnia nam, dlaczego Pan Jezus nie podał tak głębokich rzeczy duchowych jak niektórzy z apostołów później podali. Pan mógł je dać apostołom, ale dla nich wtedy to nie byłoby pokarmem na czasie, dlatego że byli cielesnymi; ten pokarm byłby dla nich za twardy, mógłby im zaszkodzić. Pan dlatego podawał im głębsze rzeczy w przypowieściach, co naonczas dla nich nie było szkodliwe; lecz później, gdy otrzymali ducha świętego, mogli je lepiej zrozumieć i ocenić. Pan na innym miejscu powiedział: „Jeżeliż gdym wam ziemskie rzeczy opowiadał, a nie wierzycie (nie jesteście zdolni zrozumieć), jakoż będęli wam opowiadał niebieskie, uwierzycie?” – Jana 3:12.

„Gdy przyjdzie on duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę”, ale on będzie tylko przewodem, a nie autorytetem; objawi wam niektóre zarysy Planu Bożego, włączając w to rzeczy, które dotąd nie były wam objawione, ale we właściwym czasie, pod wpływem świętego ducha, zrozumiecie je ze Słowa Bożego. Ja będę uwielbiony przez ducha świętego, bo rzeczy wam dane będą pochodzić ode mnie, albowiem wszystko, co miał Ojciec jest Moje, dlatego powiedziałem: „bo z mego weźmie a opowie wam”. Prosimy zauważyć, że wyższość Ojca jest tu wyrażona. Wszystkie rzeczy należą do Ojca, ale Ojciec uczynił Syna współdziedzicem, dał Mu współudział we wszystkim. Tu wcale niema mowy o duchu, dlatego, że duch jest tylko przewodem, czyli pośrednikiem, który miał służyć do porozumiewania się, łączności, błogosławienia itp. Duch święty nie jest osobą, ale duchem, wpływem albo mocą wszechmocnego Jego wiekuistego Syna a naszego Pana (obszerniejsze objaśnienie tego przedmiotu jest w piątym tomie Wykładów Pisma Świętego, rozdział ósmy).

„INNEGO POCIESZYCIELA DA WAM”

Nasz złoty tekst jest piękny i pomocny. Pan wyjaśnił, że duch święty jest to pocieszający, prowadzący, wyjaśniający i pomocny wpływ dla ludu Bożego na wąskiej drodze i że jest darem od Ojca Niebieskiego. Jest to zupełnie zgodne z tym, co apostoł powiedział, o błogosławieństwie podczas zesłania ducha świętego. Wyjaśniając to apostoł Piotr mówi, że Pan został wywyższony, usiadł na prawicy Ojca i wylał ducha świętego na Swoich naśladowców. To określenie dobrze pasuje do właściwego poglądu o duchu świętym, lecz wcale nie pasowałoby do błędnego poglądu, że duch święty jest osobą. Jak osoba mogłaby być wylana na apostołów? Jak jedna osoba, równa drugiej w mocy, mogłaby ją prosić, aby wylała trzecią, też równą osobę w mocy. Gdy tylko dobrze zwrócimy uwagę na ten błąd, to sprzeczność jego jest aż nadto widoczna! Jak piękną natomiast jest prawdziwa myśl w tym przedmiocie – że gdy tylko nasz Pan okazał się przed Ojcem jako nasz Orędownik i złożył zasługę Swojej ofiary u tronu miłosierdzia za Kościół, Ojciec chętnie zlał Swojego ducha, Swój wpływ na Kościół, przyjął wiernych do Swojej rodziny i uznał za synów.

Jak drogocenną jest myśl, że błogosławieństwo zesłane podczas zielonych świątek nie było tylko dla tych, co je wtedy otrzymali, ale dla całego Kościoła, jak jest pokazane w typie. Jak królowie i kapłani w dawnych czasach byli namaszczani, czyli odłączeni do szczególnej służby, podobnie Chrystus i Jego Kościół są prawdziwymi królami i kapłanami według porządku Melchizedekowego. Przez usługi tych królów i kapłanów wszystkie rodzaje ziemi będą błogosławione. Nasz Pan jest Głową a my członkami. Duch święty był zesłany na Jezusa, aby Go pomazać, przygotować na Króla i Kapłana według porządku Melchizedekowego, co w typie było pokazane przez pomazanie olejem świętym. Prorok mówi o figuralnym pomazaniu, że olej był wylany na głowę Aarona, spływał po brodzie jego, aż do podołka szat jego. To reprezentuje ducha świętego, zesłanego na Pana Jezusa, Głowę Kościoła, przy chrzcie – następnie podczas zielonych świąt, duch święty był wylany na wszystkich, którzy byli gotowi i oczekiwali na przyjęcie za członków Jego ciała i my, którzy przez Słowo ich uwierzyliśmy w Jezusa, też otrzymaliśmy takie pomazanie na członków Jego ciała, „a to pomazanie, któreście wy wzięli o niego, zostaje w was”. To pomazanie nie jest osobą, ale wpływem i błogosławieństwem.

Lud Boży, dostąpiwszy przywileju spłodzenia duchem świętym, otrzymał wielką pociechę i zadowolenie, został przyjętym do rodziny Bożej i jest przez Niego używanym. To pomazanie duchem świętym, świętym wpływem, to błogosławieństwo od Ojca i od Syna, kieruje naszym rozsądkiem i sercem, pomaga nam zrozumieć Pisma, sprawia, że nasze serca pałają, gdy coraz więcej oceniamy długość, szerokość, wysokość i głębokość chwalebnego planu Ojca, co do zbawienia mas i wszystkich rodzajów ziemi.

Tego ducha nie otrzymaliśmy tylko na jakiś czas, na dzień albo rok, ale na zawsze, na całe życie. Wielce radujemy się z tych błogosławionych instrukcji i kierownictwa. Przez tego ducha – jak Pan przepowiedział – rozumiemy rzeczy przyszłe i te, co się już stały. Gdy rozmyślamy o rzeczach, które wkrótce mają przyjść, o tysiącletnim królestwie Bożym, o restytucji, o podźwignięciu i naprawieniu wszystkich rodzajów ziemi, to otrzymujemy z tego wielkie błogosławieństwo.

====================

— 1 maja 1908 r. —