R4627-188 Ogień Dnia Pańskiego

Zmień język

::R4627 : strona 188::

Ogień Dnia Pańskiego

„Ziemia i rzeczy, które są na niej spalone będą” – 2 Piotra 3:10.

Gdyby powyższy tekst był jedynym na objaśnienie tematu o ogniu w Dniu Pańskim to wnosilibyśmy, że ogień ten należy rozumieć jako literalny; lecz to nie jest jedyne pismo. Wiele innych pism, mówiących o tym samym ogniu, pokazują wyraźnie, że ów przychodzący ogień jest symbolicznym ogniem zniszczenia. Spostrzegamy, że ogień jest bardzo stosownym symbolem zniszczenia i tak też jest to słowo używane w całym Piśmie Świętym – na przykład jezioro ognia, „co jest śmierć wtóra” (Obj. 20:14). Znajdujemy, że wiele Pism mówi o przychodzącym czasie ucisku. Niektóre określają to jako potop – „ucieczkę wody zatopią”; góry poruszą się i zginą pośród morza itd. – jakoby miało być wielkie trzęsienie i obniżenie się ziemi i zatopienie całego świata. Inne zaś Pisma mówią o tym jako o ogniu płomienistym. Jest widocznym, że wszystkie te trzy określenia nie mogą być w literalnym znaczeniu. Znajdujemy też pisma, które wykazują, że określenia te są użyte w znaczeniu symbolicznym; na przykład (Sof. 3:8,9) – „Przeto oczekujcie na Mię, mówi Pan, do dnia, którego powstanę do łupu; bo sąd Mój jest abym zebrał narody i zgromadził królestwa, abym na nie wylał rozgniewanie Moje i wszystką popędliwość gniewu Mego; ogniem zaiste gorliwości Mojej będzie pożarta ta wszystka ziemia”. To zdaje się jakoby miało być literalne wylanie czegoś i pożarcie ziemi literalnym ogniem; że jednak to nie będzie ogień literalny wykazane jest zaraz w następnym zdaniu, które mówi: „Bo naonczas przywrócę narodom wargi czyste, którymi by wzywali wszyscy imienia Pańskiego i służyli Mu jednomyślnie”. Ludzie nie mogliby pozostać na ziemi gdyby ta miała być pochłonięta literalnym ogniem. Jeżeli jednak ogień ten ma być symboliczny, jak wykazują to inne Pisma, to wyraźnym jest, że ludzie będą tu po ucisku. Wtedy to Pan, według Swej obietnicy, przywróci im wargi czyste, czyli czyste poselstwo.

BABEL GŁOSÓW W CHRZEŚCIJAŃSTWIE

W obecnym czasie poselstwo, jakie ludzie przyjmują, wyrażane jest w różnych wyznaniach wiary, których może są setki; przeto poselstwo to jest bardzo niewyraźne i Pismo Święte przedstawia je jako „Babel”, czyli zamieszanie. Jedne wargi wołają, że poselstwo Boże jest wolną łaską; inne wołają, że to jest wybranie; trzecie mówią, że tylko niektórzy dostąpią zbawienia; inne twierdzą, że zbawienie jest dla wszystkich; jeszcze inni głoszą, że wybranie jest uwarunkowane zanurzeniem w wodzie i że bez wody nikt nie może być zbawiony. Tak więc słyszane są różne głosy i biedny świat nie wie który z tych jest prawdziwy. Faktem jest, że wszystkie te głosy mają tyle błędu, że same się potępiają w umysłach ludzi rozumniejszych, którzy nie urodzili się w tych przesądach i nie zostali spaczeni błędem. Gdy Pan przywróci czyste poselstwo ludowi, Babilonu już więcej nie będzie. Głos Pański rozejdzie się przez uwielbiony Kościół. „Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy niech rzecze: Przyjdź! A kto pragnie niech przyjdzie; a kto chce niech bierze wodą żywota darmo!” (Obj. 22:17). Członkowie klasy Oblubienicy są teraz na próbie, aby mogło być zadecydowane, którzy ostatecznie znajdą się w tej klasie. Gdy nastąpi wesele Barankowe wtedy będzie to, że „Duch i oblubienica powiedzą: Przyjdź! a kto zechce, będzie mógł brać wodę żywota darmo”. Będzie to już po czasie „ognia”, z czego wynika, że owym ogniem będzie czas ucisku – czas niszczenia nieprawości. Ogień Pański będzie palić przeciwko wszelkiej niesprawiedliwości i nieprawości. Czynienie złego i czyniciele złego będą wtedy karani.

Oświadczenie Apostoła względem Kościoła wskazuje, że ten sąd, próba, czyli ogniste doświadczenia rozpoczną się od Kościoła i rozszerzą się na świat. Jeżeli to rozpocznie się najprzód od nas, jakiż koniec będzie u tych, co nie dbają o poselstwo Ewangelii? Apostoł znowu zaznacza, że „każdego roboty jaka jest, ogień doświadczy” (1 Kor. 3:13). Rozumiemy, że to stosuje się szczególnie do Kościoła. Każdy członek Kościoła ma być doświadczony; doświadczoną też ma być jego robota. Jednak w znacznej mierze będzie to też czas próby dla świata; wszelka nieprawość i niesprawiedliwość będzie objawiana, karana i niszczona. Przykłady tego spostrzegamy już teraz – na przykład prezesi niektórych oszukańczych firm ubezpieczeniowych zostali objawieni, w rezultacie czego przyszły na nich ogniste próby, procesy sądowe itp. Niektórzy z tych przedwcześnie poszli do grobu, możemy powiedzieć, że zostali spaleni na śmierć tymi ognistymi doświadczeniami. Wiele innych paleń, bólów głowy i dopiekań powodowanych jest obecnie różnymi wywiewami z postępem czasu. Bez wątpienia dzień ten przyniesie więcej ucisków aż proroctwa do niego się odnoszące w zupełności wypełnią się – aż obraz zupełnego zniszczenia wszelkiego zła z korzeniem i gałązką będzie wykonany – Mal. 4:1.

====================

— 1 czerwca 1910 r. —