R4733-2 Niniejsze czasopismo i jego święta misja

Zmień język 

::R4733 : strona 2::

NINIEJSZE CZASOPISMO I JEGO ŚWIĘTA MISJA

To czasopismo jest jednym z głównych narzędzi w systemie Biblijnych nauk lub „Rozszerzonym Seminarium”, które jest obecnie prezentowane we wszystkich częściach cywilizowanego świata przez TOWARZYSTWO BIBLIJNE I TRAKTATOWE STRAŻNICA, założone w 1881 roku “W celu Krzewienia Wiedzy Chrześcijańskiej”. Służy nie tylko jako symboliczna sala zebrań w której studenci Słowa Bożego mogą się spotkać by Je badać, ale także jako kanał komunikacji, przez który Studenci Biblijni mogą otrzymywać powiadomienia o Konwencjach Towarzystwa oraz o wizytach jego przedstawicieli, zwanych „Pielgrzymami”, a także być pokrzepiani przez aktualne sprawozdania z tych Konwencji.

Nasze “Lekcje Beriańskie” są tematycznym przeglądem myśli zaczerpniętych z „Wykładów Pisma Świętego”, opublikowanych przez Towarzystwo, ciekawie ułożonym i bardzo pomocnym dla wszystkich, którzy chcieliby zasłużyć na jedyny honorowy tytuł, jaki Towarzystwo przyznaje, czyli Verbi Dei Minister (V.D.M.), który w tłumaczeniu na język angielski brzmi, Minister of the Divine Word (Sługa Słowa Bożego – przyp. Tłum.). Naszym celem jest przygotowanie tych międzynarodowych lekcji, jako pomocnych dla doświadczonych badaczy i nauczycieli. Wielu uważa takie podejście za konieczne.

To czasopismo jest gotowe bronić jedynej prawdziwej podstawy chrześcijańskiej nadziei, która jest obecnie powszechnie odrzucana – odkupienia przez kosztowną krew „człowieka Jezusa Chrystusa, który dał samego siebie na okup [równoważną cenę, zastępstwo] za wszystkich” (1 Piotra 1:19; 1 Tym. 2:6). Budując na tym pewnym fundamencie, ze złota, srebra i drogich kamieni Słowa Bożego (1 Kor. 3:11-15; 2 Piotra 1:5-11), jego następnym zadaniem jest to, aby „pokazać wszystkim, jaka jest społeczność tajemnicy […] która została ukryta w Bogu […] z zamiarem, aby teraz została przedstawiona przez Kościół rozmaita mądrość Boża” – „która w poprzednich wiekach nie została przedstawiona synom ludzkim, tak jak jest teraz objawiona” – Efez. 3:5-9,10.

Podczas gdy coraz bardziej zabiega o to, aby każda jego wypowiedź była w pełni podporządkowana woli Boga w Chrystusie, jak to jest wyrażone w Piśmie Świętym, jest ono wolne od wszelkich partii, sekt oraz ludzkich kred wyznaniowych. Jest więc wolne, aby śmiało ogłaszać, cokolwiek zostało powiedziane przez Pana – według Boskiej mądrości, którą dane nam było zrozumieć. Jego stanowisko nie jest dogmatyczne, ale pewne, ponieważ wiemy, co twierdzimy, idąc z niezachwianą wiarą w pewne obietnice Boga. Jest one prowadzone z nadzieją, że będzie użyte jedynie w służbie dla Niego. Stąd nasza decyzja, że to, co może, a to, co nie może ukazać się na jego łamach, musi zgadzać się z Jego dobrym upodobaniem, nauką Jego Słowa, aby podbudować Jego lud w łasce i wiedzy. Dlatego też nie tylko zapraszamy, ale także nawołujemy naszych czytelników, aby potwierdzali wszystkie swoje wypowiedzi niepodważalnym Słowem, do którego stale czyni się odniesienia, w celu ułatwienia takiego uwiarygodnienia.

PISMO JASNO NAS UCZY

Że Kościół jest „Świątynią Boga żywego” – szczególnie „Jego dziełem”; że jego budowa przebiega podczas Wieku Ewangelii – odkąd Chrystus stał się Zbawicielem świata oraz naczelnym kamieniem węgielnym Jego Świątyni, przez którą, po jej ukończeniu, Boskie błogosławieństwa spłyną na „całą ludzkość” i znajdą do Niego dostęp – 1 Kor. 3:16,17; Efez. 2:20-22; 1 Moj. 28:14; Gal. 3:29.

Że podczas procesów rzeźbienia, kształtowania i polerowania poświęconych, wierzących w odkupienie grzechów przez Chrystusa, a także w czasie kiedy ostatnie z tych „żywych kamieni” „wybranych i drogocennych” będą już gotowe, wielki Mistrz przyniesie je wszystkie w pierwszym zmartwychwstaniu, Świątynia będzie wypełniona Jego chwałą, a także będzie miejscem spotkań między Bogiem a człowiekiem poprzez całe Tysiąclecie – Obj. 15:5-8.

Podstawą nadziei dla Kościoła i świata jest to, że „Jezus Chrystus, z łaski Bożej, za wszystkich śmierci skosztował”, „okup za wszystkich” i będzie on „prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat” „we właściwym czasie” – Żyd. 2:9; Jana 1:9; 1 Tym. 2:5,6. 

Że nadzieją Kościoła jest to, że może on być taki jak jego Pan, „ujrzeć Go takim, jaki jest”, być „uczestnikiem Boskiej natury”, a także dzielić Jego chwałę jako Jego współspadkobierca – 1 Jana 3:2; Jana 17:24; Rzym. 8:17; 2 Piotra 1:4 .

Że obecnym zadaniem Kościoła jest doskonalenie świętych do przyszłej pracy w służbie, aby rozwinąć w sobie każdą łaskę, aby być świadkami Boga dla świata, a także, aby przygotować się do bycia królami i kapłanami następnego wieku – Efez. 4:12; Mat. 24:14; Obj. 1:6; Obj. 20:6.

Że nadzieja dla świata znajduje się w błogosławieństwach wiedzy i sposobności, które mogą być przyprowadzone do wszystkich przez Tysiącletnie Królestwo Chrystusa – restytucja wszystkiego, co zostało stracone w Adamie, dla wszystkich chętnych i posłusznych, z rąk ich Odkupiciela i Jego uwielbionego Kościoła – gdy wszyscy nikczemni zostaną zniszczeniDz. Ap. 3:19-21; Iz. 35:1-10.

CHARLES T. RUSSELL, Redaktor. 

====================

— 1 stycznia 1911 r. —

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.