R4767-59 Studium biblijne: Święty naród zobrazowany

Zmień język 

::R4767 : strona 59::

ŚWIĘTY NARÓD ZOBRAZOWANY

— 26 marca —

„Szczęśliwy naród, któremu się tak dzieje! Szczęśliwy naród, którego Bogiem jest Wiekuisty” – Ps. 144:15

W czasie, kiedy Bóg przyjął Izrael za Swój lud, wszedł z nimi przymierze lub umowę. Dał im Zakon przedstawiony w Dziesięciu Przykazaniach, będący podstawą przymierza, którego pośrednikiem był Mojżesz. Izrael zgodził się być wiernym Bogu i doskonale przestrzegać Jego przykazań. Bóg zgodził się natomiast mu błogosławić, jeżeli dotrzyma swojej obietnicy. Miał on być Jego ludem, a przez czynienie rzeczy zawartych w Zakonie żyć wiecznie – nie umierać. Ponadto Bóg obiecał im jeszcze, że będzie im błogosławił we wszystkich doczesnych sprawach życia; miało im się dobrze wieść w ich domach, rodzinach, stadach i polach.

Izraelici jednak nie zdołali osiągnąć tych błogosławieństw, z tego samego powodu, z jakiego nie zdołałby ich osiągnąć żaden inny naród, z powodu tego, że Boski Zakon jest doskonały, jest miarą zdolności doskonałego człowieka: „Będziesz miłował Pana, twojego Boga, z całego twego serca, z całej twej duszy, z całej twej siły i z całej twej myśli; a twojego bliźniego – jak siebie samego”. Z tego powodu Izraelici nadal umierali, tak jak ich ojcowie, oraz cała ludzkość – nie będąc zdolni do doskonałego przestrzegania Boskiego Zakonu. Z tego samego powodu Izraelici doświadczali wojen, głodu, morów i susz, proporcjonalnie do swojej niedbałości w wypełnianiu warunków swojego Przymierza – 3 Moj. 26:14-33.

SZCZĘŚLIWY JEST TEN NARÓD

W naszej lekcji, Prorok Dawid przedstawia święty, szczęśliwy i błogosławiony naród Pański. Jest to obraz przyszłości, a nie przeszłości. Obraz ten jest idealny. Będzie on zrealizowany, kiedy Królestwo Mesjasza zostanie ustanowione między ludźmi, kiedy moc szatana zostanie ograniczona i będzie on związany, a błogosławieństwa restytucji podniosą ludzkość z grzechu i degradacji i przyprowadzą ją ponownie do obrazu i podobieństwa Bożego, utraconego w Raju, lecz nabytego ponownie przez ofiarę naszego Pana na Kalwarii.

Jednak ten szczęśliwy naród, nabędzie dodatkowo, szczęśliwy dom oraz ogólnoświatowy raj. Nawet ludzka doskonałość nie przyniosłaby szczęścia, gdyby nadal trwały cyklony, tornada, zamiecie śnieżne, fale pływowe, trzęsienia ziemi, klęski głodu i epidemie. Dzięki Bogu, zapewnienia zawarte w Biblii mówią, że Boże błogosławieństwo spłynie, nie tylko na całą ludzkość, ale także na cały jej ziemski dom. Pustynie i opustoszałe miejsca będą radosne i zakwitną jak róża. Bóg uczyni swój podnóżek pełnym chwały – Dz. Ap. 3:19-21; Iz. 11:9; 65:25; Ezech. 37; Iz. 35:1; 60:13.

SZCZEGÓŁY PODANE PRZEZ PROROKA

W dodatku do przyszłych błogosławionych warunków świętego narodu, Prorok wspomina o uwolnieniu od cudzoziemców: „Wybaw mnie z rąk cudzoziemców. Kłamstwem jest wszystko, co ich usta mówią a swoją prawicą przysięgają fałszywie” – Ps. 144:11.

W Kościele obecnego wieku są osoby, które Apostoł nazywa „bękartami” lub obcymi dziećmi. Wszyscy mogą składać takie same deklaracje i wyznania, ale „ Pan zna tych, którzy są Jego” i we właściwym czasie oddzieli, fałszywe czy też obce dzieci od tych prawdziwych, i uwielbi święte jednostki, jako członków wielkiego Mesjasza, Chrystusa. Wtedy nastąpi na zajęcie się ogółem ludzkości – czas opisany w tekście naszym, kiedy cała ludzkość, pod panowaniem Królestwa Mesjasza, będzie miała przywilej stania się świętym i szczęśliwym ludem Bożym – gdy Szatan i grzech będą pokonani, sprawiedliwość i prawda zakwitną, a znajomość chwały Pańskiej napełni całą ziemię.

Wielki Mesjasz zostanie Dawcą Życia, Ojcem, Odrodzicielem. Cała ludzkość zostanie wzbudzona z grobu, i będzie miała szansę na odrodzenie i pełne osiągnięcie zupełnej ludzkiej doskonałości i podobieństwa Bożego. Jednak, przez jakiś czas, będą pomiędzy nimi cudzoziemcy – ci, którzy będą doświadczać błogosławieństw tego chwalebnego czasu, bez dawania właściwej odpowiedzi swoich serc. Przywilej zupełnego szczęścia pomiędzy ludzkimi dziećmi, nie nastąpi wcześniej, niż świat pozbędzie się tych złych ludzi, poprzez ich śmierć we wtórej śmierci. Będąc w złym duchu, wypowiadają oni próżne i głupie słowa, a ich prawa ręka, ich najlepsze władze, udowadniają brak lojalności względem Króla królów, którego jedynie typem był król.

„PRZYJDĄ CZASY OCHŁODY, I POŚLE ON JEZUSA CHRYSTUSA”

„Niech synowie nasi będą jak rośliny dobrze wyrośnięte w młodości swojej, a córki nasze jak kolumny zdobiące świątynię”. Wdzięki i piękność dzieci Mesjasza, uczestników błogosławieństw ludzkiej restytucji (Dz. Ap. 3:19-21), będzie cudowna. Osiągną oni więcej niż doskonałość Adama, ponieważ osiągną wzrost wiedzy.

Wtedy spichlerze będą pełne, zupełnie zaopatrzone. Wtedy twoje owce przyniosą tysiące i dziesiątki tysięcy będą na twoich otwartych pastwiskach. Ziemia przyniesie wzrost pod błogosławieństwami Królestwa Chrystusowego.

Woły będą mocne do pracy. Nie będzie naruszeń – zerwań szczęśliwych związków. Nawet śmierć zostanie zniszczona.

Wtedy nie będzie już wędrówek – dalszego szukania lepszych warunków. Nie będzie już narzekania na naszych ulicach. Niezadowolenie obecnie gwałtownie się rozszerza, wraz z każdym dodatkowym błogosławieństwem naszych wspaniałych czasów. Trudność polega na tym, że grzech i samolubstwo panują w sercach i umysłach ludzi. Pod cudownie zmienionymi warunkami Królestwa Mesjasza, pokój, szczęście i zadowolenie zajmą miejsce samolubstwa i niezadowolenia.

Nic dziwnego, że Prorok oświadcza, iż szczęśliwi będą ludzie, którym się powodzi, a więc – szczęśliwi ludzie, których Bogiem jest Jehowa. Musimy korygować nasze poglądy, nasze nauki o Bogu. Bóg nie uznaje się za Boga nikczemników, i traktuje czynicieli zła jak buntowników, obcych i cudzoziemców, w odniesieniu do poszanowania jego obietnic i łask. Tak więc, początkowo, cała nasza rasa była odseparowana. Jednakże Boska łaska zapewniła „Zbawiciela i wspaniałego Jedynego”. Zbawiciel ten, już teraz doprowadza do jedności świętych, wierny Kościół, który będzie Jego współpracownikiem w Niebiańskim Królestwie. Wkrótce, zastosuje On zasługę Swojej Ofiary za całą ludzkość.

Pismo Święte zapewnia nas, że będzie to w pełni przyjęte przez Naszego Niebiańskiego Ojca, który wejdzie w Nowe Przymierze z Izraelem, a wielkim Pośrednikiem tego Przymierza będzie Mesjasz, antytyp Mojżesza (Jer. 31:31). Pod tym Nowym Przymierzem cała ludzkość będzie uprzywilejowana i wspomagana w powrocie do łaski Bożej, w procesie Restytucji, w połączeniu z osądami i ćwiczeniami tego mesjanistycznego królestwa. Wynikiem tego tysiącletniego rządu sprawiedliwości będzie rozwój ludzkości, jako jednego świętego narodu, którego szczęście będzie zupełne i wieczne. Nie będzie tam więcej wzdychania, płaczu, śmierci, ponieważ wszystkie dawne rzeczy przeminą, a Ten na tronie, wszystkie rzeczy uczyni nowymi – Obj. 21:1-5.

====================

— 15 lutego 1911 r. —