R4786-89 Studium biblijne: „Przed zginieniem przychodzi pycha”

Zmień język 

::R4786 : strona 89::

„Przed zginieniem przychodzi pycha”

— 2 MAJA — 1 KRON. 26:8-21 —

„Przed zginieniem przychodzi pycha, a przed upadkiem wyniosłość ducha” – Przyp. 16:18

Uzjasz był wielkim i zamożnym królem w Jerozolimie. Początek jego królowania był bardzo dobry; był pełen szacunku wobec Boga, swoją stolicę i pozostałą część jego królestwa doprowadził do stanu świetności zapewniając obronę przed nieprzyjaciółmi. Rozmyślając o wojnach Izraela, należy pamiętać, że naród ten przez pewien czas przedstawiał Boską władzę na ziemi, której żaden inny naród nie przedstawiał przedtem ani potem.

Królowie izraelscy byli pomazywani z Boskiego polecenia, nie tak jak inni władcy i mówiono, że „zasiadali na tronie królestwa Bożego”, jak żadni inni królowie przedtem ani od czasu jak posiedli zwierzchnictwo. Nie było to jednak to królestwo, o które się modlimy: „Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja na ziemi, tak jak jest w niebie”, lecz jedynie wstępne przygotowanie z typicznymi Izraelitami. Królestwo Boże przyjdzie rzeczywiście na ziemię, gdy ustanowi je Mesjasz. Będzie On królował tysiąc lat, wywyższając poniżanych, błogosławiąc wszystkich szukających sprawiedliwości, karając i naprawiając innych, zaś niepoprawnych niszcząc śmiercią wtórą. Według ówczesnych praw było zatem właściwe, aby królowie izraelscy i judzcy umacniali się, budowali fortyfikacje i bronili ziemi, którą Wszechmocny w tak szczególny sposób dał w posiadanie ich narodowi.

Prawdziwość naszego tekstu była też ukazana w królu Uzjaszu, gdy stał się sławny i zaczął  odczuwać swoją wielkość. Pycha zakradła się do jego serca, zapomniał o tym, że był tylko przedstawicielem Boga w Jego królestwie i że jego podstawowym obowiązkiem jako wiernego i poddanego Wszechmocnemu było słuchanie i wykonywanie Boskich przykazań.

Dokonawszy wielkich rzeczy w dziedzinie polityki i obronności państwa, Uzjasz zapragnął religijnego wyróżnienia. Wydawało mu się widocznie, że Bóg był dumny z niego i jego sukcesu że podobało by Mu się, gdyby wszedł do Jego Świątyni w roli kapłana i ofiarował kadzidło na złotym ołtarzu. Znał on reguły i przepisy dotyczące obrządków i służby w Świątyni, lecz uważał, iż jest ponad nimi. Postanowił udać się do Boga wprost, ignorując osobę kapłana.

Wielu zdolnych ludzi również myli się myśląc, że ich powodzenie w handlu lub w polityce, ich bystry umysł lub ogłada są jedynymi wymaganiami w oczach Boga. Wydaje im się, że skoro uznają Boga i chodzą do kościoła, to Bóg powinien być z nich bardzo dumny i oczywiście dawać im we wszystkim pierwszeństwo. To jest błąd. Wielki Król wieczności, „On Najwyższy, który mieszka w wieczności” wyznacza prawa i reguły według których można się do Niego zbliżyć. Droga do Niego jest tylko jedna i nie ma innej.

KAPŁAN MELCHISEDEK

Ktoś może powiedzieć: Rozumiem, chcesz nam dać do zrozumienia, że laicy (ludzie świeccy) nie mają dostępu do Boga i muszą udawać się doń przez duchowieństwo, tak jak król Uzjasz powinien był przystąpić do Boga poprzez najwyższego kapłana izraelskiego! Ja jednak nie uważam, by duchowieństwo było czymś więcej od zwykłych śmiertelników. Moim zdaniem wielu z nich jest mniej uczonych i światłych ode mnie, a niektórzy nie odznaczają się żadnymi szczególnymi zdolnościami. Przyznaję, że dla zwykłych ludzi właściwe może być przystępowanie do Boga przez duchowieństwo, ale kiedy ja się przybliżam, robię tak na mocy mojej osobistej inteligencji i zakładam, że Wszechmocny jest zadowolony, kiedy się do Niego zbliżam. Modląc się, często mówię: Dziękuję Ci, Boże, że nie jestem taki, jak inni, ani taki jak on celnik (Łuk. 18:11).

Nie, przyjacielu, nie taka jest myśl biblijna, nie taką też lekcję wyciągamy z tego fragmentu Pisma Świętego, który tu mamy pod rozwagą. Musimy przyznać, że Biblia nie wyróżnia klasy kleru, czyli duchowieństwa w Kościele Chrystusowym – z wyjątkiem może dwunastu apostołów i świętego Pawła na miejscu Judasza. Według Pisma Świętego tych dwunastu stanowi hierarchię – specjalnych rzeczników Wielkiego Nauczyciela. Nie mówimy, że osoba pragnąca przystąpić do Boga musi to czynić przez duchownego jakiegoś ugrupowania. Kładziemy jednak nacisk na to, że do Boga prowadzi tylko jedna droga – przez wielkiego Orędownika, którego wyznaczył sam Bóg – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego, „Kapłana według porządku Melchizedeka” (Żyd. 5:6). „Żaden nie przystępuje do Ojca, tylko przeze mnie” – to było Jego poselstwem, a apostoł tak to określił: „Nie masz żadnego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni” – Dz. Ap. 4:12.

KADZIDŁO NA ZŁOTYM OŁTARZU

Ci, którzy nie zrozumieli nigdy faktu, że to Jezus jest Tym, którego Bóg wyznaczył do umożliwienia pojednania pomiędzy Nim a światem, mogą być usprawiedliwieni ze swoich prób zbliżania się do Boga bez pośrednictwa Jezusa. Do pewnego stopnia modlitwy ich mogą być wysłuchane, gdy zanoszone są szczerze i z serca, bowiem, jak mówi apostoł, Bóg gotów jest przebaczyć im nieświadomość Jego zarządzeń.

Król Uzjasz wiedział, że jego modlitwy mogą być ofiarowane Bogu jako kadzidło tylko przez kapłana. Podobnie ci, którzy zrozumieli prawdę, że Jezus jest pozafiguralnym Arcykapłanem, przez którego możemy się komunikować z Ojcem, ściągnęliby na siebie potępienie, gdyby udawali się przed oblicze Boga inaczej niż w sposób, który On sam zarządził. Król Uzjasz został za swą wyniosłość i pychę dotknięty trądem.

Trąd w Biblii obrazuje grzech. Doświadczenie Uzjasza przedstawia więc, że ktokolwiek zbliżałby się do Boga lekceważąc wyznaczonego przez Niego Kapłana, mając wiedzę o niewłaściwości, ściągnąłby na siebie Boskie potępienie, jako rozmyślny grzesznik. Kara byłaby proporcjonalna do stopnia poprzedniego oświecenia.

OSIEMDZIESIĘCIU ODWAŻNYCH KAPŁANÓW

Gdy król wszedł do Miejsca Świętego w Przybytku, aby ofiarować kadzidło na złotym ołtarzu, najwyższy kapłan wraz z osiemdziesięcioma niższymi kapłanami wszedł za nim protestując przeciwko jego ofierze. Choć to było tylko ich obowiązkiem, świadczyło jednak o odwadze, bowiem w owych czasach władza królewska była nieograniczona (w wierszu 17, gdzie jest powiedziane, że za królem wszedł „Azaryjasz kapłan, a z nim kapłanów Pańskich ośmdziesiąt, mężów dużych”, powinno być: „mężów odważnych”). Ponadto król Uzjasz czuł swoją wielkość, którą się szczycił i mógł się łatwo obrazić za sprzeciwianie się jego królewskiej władzy.

Ich słowa protestu wyrażały to, o czym król sam wiedział – ograniczenia co do służby w Świątyni, dodali oni jednak: „Wynijdźże z świątnicy; albowiemeś wystąpił, a nie będzieć to ku sławie przed Panem Bogiem”. Prawdziwy zaszczyt, błogosławieństwo i powodzenie nie mogą być osiągane w sprzeczności z Boskimi zarządzeniami. Postępek króla mógł mu zatem tylko przysporzyć niesławy. Gdyby śpieszył uwielbić Boga w sposób właściwy, zapewne dostąpiłby błogosławieństwa, bez wątpienia. Lecz zamiast tego, pogwałcenie Boskiego prawa sprowadziło na niego przekleństwo.
Wypływa stąd nauka zgodna z przytoczonym wersetem i ze słowami naszego Pana: „Bo wszelki, kto się wywyższa, poniżony będzie, a kto się poniża, wywyższony będzie” – Łuk. 14:11. Gdyby nawet król nie był powodowany pychą, lecz działał w dobrej intencji, niewłaściwe byłoby poparcie takiego uczynku. Dobre intencje powinny pobudzać go do badania Boskich zarządzeń i obietnic. Nikogo nie uniewinnia nieznajomość praw. Stąd napomnienie apostoła: „Staraj się (i badaj), abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził i dobrze rozbierał słowo prawdy” – 2 Tym. 2:15.

Jest to lekcja pokory tak dla Kościoła, jak i dla świata. Niektórzy ludzie są skromni z natury, inni zaś wyniośli. Ci ostatni mają większe trudności w rozwijaniu cnoty pokory, lecz według Biblii mają również pewne korzyści pod względem odwagi w zwalczaniu obecnych trudności. Przeszkody wypływające z naszych cielesnych niedoskonałości nie są tak nierówne, aby czyniły wejście do Królestwa łatwiejsze dla jednych, a utrudniały je innym. Komu więcej dano, od tego więcej się wymaga, a sąd Pański będzie dotyczył serca, woli, intencji i wysiłku  podejmowanych zabiegów, a nie ciała, z jego słabościami i uchybieniami.

Pokora jest ważna nie tylko ze względu na swą wartość, ale również dlatego, że bez niej nie można rozwijać innych owoców ducha. Apostoł zaczyna listę tych duchowych łask od łagodności. Jak można być łagodnym i robić postęp w rozwijaniu tych łask nie będąc cichym? Jak można być cierpliwym i uległym w próbach i trudnościach życia nie będąc łagodnym? Jak można być uprzejmym wobec przeciwników i we wszystkich rzeczach, gdy nie jest się łagodnym? Jak można być cierpliwym wobec wszystkich, jeśli się nie jest cichym?  Jak bez łagodności można posiadać braterską uprzejmość? Jak można być Boskim, nie posiadając łagodności? Jak można miłować w sensie Biblijnym bez łagodności? W taki sposób wszyscy członkowie Kościoła będą doświadczeni. A łagodność i pokora muszą być rozwijane i muszą obfitować w sercu, aby umożliwić rozwój innych owoców Ducha.

====================

— 15 marca 1911 r. —