R4841-189 „Chrystus w was nadzieja ona chwały”

Zmień język 

::R4841 strona 189::

„Chrystus w was nadzieja ona chwały”

„Tajemnicę onę, która była zakryta od wieków i od rodzajów, ale teraz objawiona jest świętym jego, która jest Chrystus w was nadzieja ona chwały” – Kol. 1:26,27

Powyższe wyrażenie z pewnymi niewielkimi odmianami spotykamy w wielu miejscach Nowego Testamentu. O poświęconych dzieciach Bożych jest napisane, że są „w Chrystusie Jezusie”, którego Bóg dał jako Głowę dla Kościoła, Jego ciało. Jesteśmy „ochrzczeni w Chrystusa”. Apostoł tłumaczy to jako tajemnicę ukrytą od wieków, która teraz została nam objawiona, a mianowicie, że Bóg był w Chrystusie, kiedy jednał świat z Sobą (2 Kor. 5:19; Kol. 1:26).

Kościół ten składa się z wielu członków (1 Kor. 12:12). Grecki wyraz „Chrystus” odpowiada hebrajskiemu słowu „Mesjasz”. W obu językach słowo to oznacza „Pomazaniec”. W dawnych czasach kapłani, tak samo jaki i królowie izraelscy, byli pomazywani olejkiem. Ceremonia ta wydaje się być typem pomazywania antytypicznych królów i kapłanów. Zatem, Mesjaszem jest pomazany Król i Kapłan, którego Bóg przeznaczył przed założeniem świata- dla poniżenia jednych, a wywyższenia wszystkich tych, którzy okażą się posłuszni Jego zarządzeniom.

Obecny Wiek Ewangelii jest czasem, w którym Mesjasz jest przygotowywany. Najpierw jest Głowa tego Mesjasza, a zaraz po Nim są apostołowie i pozostali członkowie Ciała, żyjący w ciągu tego wieku. Wiek Ewangelii zakończy się, kiedy pełna liczba „wybranych” zostanie znaleziona i wypróbowana. Wtedy Ciało będzie skompletowane. Kiedy Mesjasz będzie zupełny, wtedy Chrystus będzie skompletowany.

Ta część boskiego planu jest ukryta przed cielesnym człowiekiem, który niczego nie widzi. Jedynie ci, którzy odpowiednio czczą Boga i znajdują się w bliskiej społeczności z Jego zarządzeniami, mogą ją dostrzegać. Ta część boskiego planu była zakryta przed Żydami, którzy nie widzieli, że Jezus był Głową Mesjańskiego Ciała i że miało ono być duchowym, a nie cielesnym. Nie widzieli oni również, że spomiędzy nich oraz wszystkich pozostałych narodów Bóg wybiera tych, którzy mieli stanowić to Ciało.

„WY MACIE POMAZANIE OD ONEGO ŚWIĘTEGO I WIECIE WSZYSTKO”

W świetle wielu wyrażeń Pisma Świętego odnoszących się do tego przedmiotu, widzimy w jaki sposób Chrystus jest reprezentowany w nas. Jesteśmy wiernymi członkami Jego Ciała i mamy pomazanie w nas, proporcjonalnie do tego, ile posiadamy Ducha Świętego. Jak apostoł mówi: „Ale to pomazanie, któreście wy wzięli od niego, zostaje w was”; „Ale wy macie pomazanie od onego Świętego i wiecie wszystko” (1 Jana 2:27,20). Te rzeczy są nam objawione, lecz świat nic o nich nie wie. Wiemy, że mamy zmysł chrystusowy, który stanowi przeciwieństwo samolubstwa. Możemy to lepiej rozpoznać u innych niż u siebie. Jak każde dobre nasienie wydaje z siebie dobry owoc, tak i my, jeżeli będziemy trwać w winnym krzewie, będziemy przynosić jego owoce- pokorę, cierpliwość, miłość braterską, wytrwałość i miłość.

Chrystus w was jest nadzieją chwały w tym znaczeniu, że temu Chrystusowi, temu Pomazańcowi, Bóg obiecał chwałę, cześć i nieśmiertelność oraz boską naturę. Tylko ci, którzy posiadają to pomazanie, ducha Chrystusa, mogą rzeczywiście posiadać tę nadzieję, ponieważ to, co obecnie posiadamy jest tylko zadatkiem naszego dziedzictwa i przedsmakiem tego, co ma nastąpić w przyszłości. Jednak to powołanie ma na celu poniesienie hańby w obecnym czasie. „Mówić będą wszystko złe przeciwko wam”, którzy posiadacie to pomazanie. „[…] świat nie zna nas, iż onego nie zna” (1 Jana 3:1). To, co teraz mamy, jest gorzkim przedsmakiem, lecz razem z tym połączona jest radość, której świat nie może dać.

====================

— 15 czerwca 1911 —