R5761-268 Studium biblijne: Posłuszeństwo i godność królewska

Zmień język 

::R5761 : strona 268::

POSŁUSZEŃSTWO I GODNOŚĆ KRÓLEWSKA

– 26 WRZEŚNIA – PSALM 21 [PS. 21:1-14] –

CHWAŁA KRÓLESTWA MESJASZA – NAGRODA ZA POSŁUSZEŃSTWO JEHOWIE – JEGO NIEPRZYJACIELE MUSZĄ BYĆ ZNISZCZENI – CZY OD CZTERDZIESTU LAT ŻYJEMY W TYSIĄCLECIU?

„Panie! w mocy twojej raduje się król, a w zbawieniu twojem wielce się weseli” – w. 1 [Ps. 21:2].

ŻYDZI przyjęli praktyczny pogląd na obiecane Królestwo Mesjasza, w którym mieli otrzymać wspaniałe stanowisko i w którym wszystkie narody miały być błogosławione. Nie potrafili zauważyć dwóch rzeczy: po pierwsze, że cena Odkupienia za grzech Adama musi być zapewniona, zanim Adam i jego ród będą mogli powrócić do Boskiej łaski i wiecznego życia w Edenie. Po drugie, że sam Mesjasz, zanim dostąpi tak wielkiego wywyższenia, przewidzianego przez Jehowę, musi wykazać, że jest tego godny, okazując pokorę, posłuszeństwo i wierność aż do śmierci. Św. Paweł wskazuje, że Jezus jako Odkupiciel, uczynił to wszystko – zostawił chwałę, którą miał u Ojca, uniżył się i stał się człowiekiem (choć nie grzesznikiem). Następnie jako człowiek, jeszcze bardziej się poniżył – aż do śmierci, nawet śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg wielce Go wywyższył, bardziej niż aniołów, czyniąc Go uczestnikiem Boskiej natury i spadkobiercą wszystkich obietnic chwały, czci i nieśmiertelności – Filip. 2:8-11.

Wielu, którzy to widzą, nie rozumie oświadczenia Pisma Świętego, że Boski zamiar obejmował również klasę Kościoła, jako Oblubienicę dla Mesjasza – uczestniczkę Jego cierpień i prób oraz uczestniczkę Jego wywyższenia i chwały. Dopiero gdy to dostrzeżemy, będziemy mogli właściwie zrozumieć zwłokę w ustanowieniu Królestwa. Ta zwłoka jest po to, aby cały postanowiony przez Boga Kościół, mógł zostać skompletowany, wypróbowany, doświadczony i uwielbiony w Pierwszym Zmartwychwstaniu, a następnie ustanowiony wraz z Mesjaszem jako Królestwo Niebieskie.

Panuje wiele dziwnych poglądów, dlatego że zaniedbano przyjąć stanowisko Pisma Świętego i z powodu fałszywej teorii, że Królestwo w chwale już zostało ustanowione. Uwalniając swoje umysły od tych trudności, badacze Biblii dostrzegają obecnie, że Królestwo Mesjasza jest już blisko, a nawet w drzwiach. Coraz bardziej uświadamiają sobie, że obecna straszna wojna to dopiero początek kolejnych nieszczęść, które zakończą obecny porządek rzeczy, w wyniku czego nastąpi inauguracja Nowej Dyspensacji Królestwa Mesjasza, o którą tak długo się modliliśmy: „Przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja na ziemi, tak jako jest w niebie”.

Będzie to Królestwo duchowe, podobnie

::R5762 : strona 268::

jak królestwo Szatana w obecnym czasie, lecz będzie to Królestwo Ojca – niewidzialne dla ludzi – jednak Królestwo prawdziwe, sprawujące władzę i autorytet w pełniejszym zakresie, niż mogłoby to zrobić jakiekolwiek ziemskie królestwo, ponieważ nie będzie upośledzone ludzkimi ograniczeniami i warunkami. Ponadto Biblia wskazuje nam, że Starożytni Godni żydowskiego pochodzenia zmartwychwstaną jako doskonali i w ziemskiej chwale staną się widzialnymi dla ludzi przedstawicielami uwielbionego duchowego Chrystusa, Głowy i Ciała. Jezus podkreślił tę kwestię, mówiąc do Żydów: „[…] ujrzycie Abrahama, Izaaka, i Jakóba, i wszystkie proroki w królestwie Bożem […]” (Łuk. 13:28), a mówiąc o sobie, oświadczył: „Jeszcze maluczko, a świat mię już więcej nie ogląda; […]” (Jana 14:19). Wszyscy Go jednak zobaczą w tym znaczeniu, że ostatecznie wszystkie oczy zrozumienia zostaną otwarte, tak aby wszyscy mogli ujrzeć, jak światło rozpoznania chwały Bożej napełnia całą ziemię – Obj. 1:7; Abak. 2:14.

ROZPOCZĘŁO SIĘ KRÓLESTWO MESJASZA

Wielu badaczy Biblii twierdzi, że zgodnie z proroctwami, Królestwo Mesjasza rozpoczęło się w 1878 roku. Twierdzą, że chociaż jego główne działania dotyczą Kościoła – zbierania pszenicy, oddzielania kąkolu itp. – to jednak ma ono również wpływ ogólnoświatowy, ponieważ w tym czasie zarania Nowej Dyspensacji, Bóg uchyla zasłonę niewiedzy i ukazuje ludzkości tajemnice mechaniki i chemii, które jak dotąd, okazały się bezcenne i które w najbliższej przyszłości z pewnością będą się rozwijać, gdy Królestwo Mesjasza zostanie w pełni zainaugurowane przy końcu Wielkiego Ucisku, który już rozpoczyna się w Europie i w Meksyku.

Wśród innych znaków oddziaływania Królestwa na świecie, badacze Biblii wskazują na wspaniały postęp, jaki dokonał się w związku z reformą, dotyczącą nadużywania alkoholu. Zdumiewający wpływ prohibicji, która na zasadzie dobrowolności ogarnęła wiele Stanów Unii Amerykańskiej, został dopełniony potrzebami wojennymi w innych krajach. Nie możemy oczekiwać zbyt wiele w tym zakresie. Należy spodziewać się mniejszego lub większego oddziaływania, zwłaszcza w przypadku tak nagłego zwrotu, jaki wojna przyniosła Europejczykom.

Rzeczywiście nie brakuje dowodów na to, że pierwszy zapał związany z wprowadzeniem prohibicji w Europie spotkał się ze sprzeciwem. Mieliśmy podobne doświadczenia w Ameryce, ale widzimy, że pod tym względem cały świat zmierza we właściwym kierunku. Ruch przeciwko opium i innym środkom odurzającym również zmierza we właściwym kierunku, podobnie jak liczne przypadki ujawniania niemoralnego zachowania, a także straszne lekcje w postaci kary za niemoralne postępowanie, co potwierdza obecnie dobrze znany fakt, że kiła hamuje rozwój umysłowy i w ciągu kilku lat prowadzi do obłędu.

Modląc się nieustannie: „Przyjdź królestwo twoje”, jako poświęcony lud Boży, pracujmy nadal, przygotowując charakter, abyśmy mogli zostać uznani za godnych miejsca w tym Królestwie i uczynić nasze powołanie i wybranie pewnym. I nadal na każdym kroku obserwujmy dowody na to, że weszliśmy w zaranie Królestwa, chociaż jego Słońce Sprawiedliwości nie wzejdzie w pełni, dopóki Kościół nie przejdzie poza zasłonę. W związku z tym zwracamy uwagę na interesujący raport, dotyczący jednego z naszych Stanów – Kansas – który po uchwaleniu ustaw prohibicyjnych cieszy się błogosławieństwami wielkiego dobrobytu, jak oświadcza jego gubernator. Poniższy fragment pochodzi z czasopisma North American.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA RESTYTUCYJNE W KANSAS

Niedawno gubernator Stanu Kansas wydał publiczne oświadczenie, w którym stwierdził, że ma nadzieję, iż nikt nie będzie się użalał nad mieszkańcami jego Stanu. Cytujemy:

„»Mając ponad 200 000 000 dolarów zdeponowanych w naszych stanowych i narodowych bankach, możemy bez trudu przetrwać gorszą burzę niż ta«. Pieniądze te, równo podzielone między mężczyzn, kobiety, dzieci i niemowlęta w Kansas, dałyby każdemu z nich 118 dolarów w gotówce, nie wspominając już o pokaźnej sumie 1684 dolarów, którą każdy z nich ma na koncie jako swój udział w szacowanym bogactwie tego Stanu. W ubiegłym roku Stan Kansas wytworzył produkty rolne o wartości 325 000 000 dolarów.

„W osiemdziesięciu siedmiu spośród stu pięciu jego hrabstw nie ma osób obłąkanych. W pięćdziesięciu czterech z tej liczby nie ma osób upośledzonych umysłowo. W dziewięćdziesięciu sześciu hrabstwach nie ma osób nadużywających alkoholu, a w pozostałych dziewięciu są tak rzadkie, jak zęby u kur. Trzydzieści osiem przytułków dla ubogich w tych hrabstwach jest tak pustych, jak skorupka ubiegłorocznej szarańczy, a większość z nich jest taka przez większą część dekady.

„Populacja ubogich w tym Stanie spadła do nieco

::R5762 : strona 269::

poniżej 600 osób, czyli na każde 3000 tych, którzy zarabiają na życie – i to dobre życie – przypada jeden ubogi. Ci, którzy obecnie posiadają żywy inwentarz o wartości 255 000 000 dolarów, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy powiększyli swój osobisty majątek, który podlega opodatkowaniu, o ponad 45 000 000 dolarów. Mieszkańcy tego Stanu zgromadzili w tym roku bogactwo, szacowane na ponad 67 000 000 dolarów, co oznacza wzrost o ponad 500% w ciągu pięciu lat.

„Niedawno więzienia w pięćdziesięciu trzech hrabstwach, były puste, a w sześćdziesięciu pięciu hrabstwach nie było więźniów, odsiadujących wyrok w zakładzie karnym. Analfabetyzm już nie ogranicza rozwoju Stanu – 30 lat temu 49% populacji było analfabetami – obecnie ten wskaźnik wynosi 2% i jest jednym z najniższych w kraju oraz jest o dwie trzecie niższy niż w Massachusetts, łącznie z Bostonem.

„Połączenie rozsądku i mocnych mięśni pozwoliło temu Stanowi urosnąć w siłę i bogactwo w ekstremalnych warunkach klimatycznych, które wkrótce zdziesiątkowałyby mniej sprawnych ludzi. Ci ludzie osiągnęli sukces w regionie, który kiedyś uważano za zupełnie nieurodzajny. W ciągu ostatnich dwudziestu lat spowodowali, że ta »nieproduktywna« ziemia przyniosła plony kukurydzy i pszenicy o wartości 2 517 902 640 dolarów.

„WYGLĄDA NA TO, ŻE Z KANSAS JEST COŚ NIE TAK.
„COŚ JEST Z NIM NIE TAK.

To coś można, jak sądzimy, sprowadzić do pierwszych czternastu słów, które stanowią poprawkę do konstytucji Stanu w 1881 roku:

„»PRODUKCJA I SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
JEST W TYM STANIE
NA ZAWSZE ZABRONIONA«.

„Właśnie to fundamentalne postanowienie, zwalczane i pomijane przez ćwierć wieku w niektórych miejscowościach, a które dopiero w ostatnich pięciu latach zostało ściśle wprowadzone w życie we wszystkich częściach Stanu, pomogło Kansas pochwalić się dwustu milionowym kontem bankowym w obliczu częściowej klęski nieurodzaju. To uwalnia Stan od obowiązku poświęcania czasu, sił i pieniędzy na ubogich, przestępców, obłąkanych i upośledzonych umysłowo. To daje jego obywatelom najlepsze szanse na życie i żadnej wymówki, by umrzeć”.

====================

— 1 września 1915 r. —

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.