R5997-356 Biografia

Zmień język 

::R5997 : strona 356::

Biografia

CHARLES TAZE RUSSELL znany na całym świecie jako Pastor Russell, autor, wykładowca i sługa Ewangelii, urodził się w Pittsburghu w stanie Pensylwania, 16 lutego w 1852 r., a zmarł 31 października 1916 r. Był synem Josepha L. i Elizy Birney Russell, oboje byli pochodzenia szkocko-irlandzkiego. Uczył się w szkołach powszechnych i u prywatnych nauczycieli. Autor:

„OBJECT AND MANNER OF OUR LORD’S RETURN” (Cel i sposób powrotu naszego Pana),
„FOOD FOR THINKING CHRISTIANS” (Pokarm dla myślących chrześcijan),
„TABERNACLE SHADOWS” (Cienie Przybytku),
„THE DIVINE PLAN OF THE AGES” (Boski plan wieków),
„THE TIME IS AT HAND” (Nadszedł czas),
„THY KINGDOM COME” (Przyjdź Królestwo Twoje),
„THE BATTLE OF ARMAGEDDON” (Walka Armagieddonu),
„THE ATONEMENT” (Pojednanie między Bogiem a człowiekiem),
„THE NEW CREATION” (Nowe Stworzenie),
„WHAT SAY THE SCRIPTURES ABOUT HELL” (Co Pismo Święte Mówi o Piekle),
„SPIRITISM” (Spirytyzm),
„OLD THEOLOGY TRACTS” (Traktaty Starej teologii)
„THE PHOTO-DRAMA OF CREATION (Fotodrama stworzenia) i wiele innych.

W 1879 roku ożenił się z Marią Frances Ackley. Nie mieli dzieci będących błogosławieństwem tego związku. Siedemnaście lat później nastąpiła pomiędzy nimi niezgoda dotycząca zarządzania niniejszym czasopismem i nastąpiła separacja.

Wychowany pod wpływem Chrześcijańskich rodziców, już w młodym wieku zainteresował się teologią, przyłączył się do Kościoła Kongregacyjnego i aktywnie zaangażował się w lokalną pracę misyjną. Doktryna o wiecznych mękach całej ludzkości z wyjątkiem kilku wybranych stała się dla niego tak odrażającą, że w wieku siedemnastu lat stał się sceptykiem. Powiedział: „Jeśli Bóg użył Swojej mocy do stworzenia ludzi, o których przewidział, że zgrzeszą i przeznaczył ich na wieczne męki, taki Bóg nie może być mądry, sprawiedliwy ani miłujący, a Jego standardy byłyby niższe od ludzkich”. On jednak wciąż wierzył w istnienie Boga, lecz nie był skłonny zaakceptować powszechnie nauczanych poglądów o Boskim objawieniu Samego Siebie ludziom. Skupił swoją uwagę ku badaniu pogańskich religii, po czym stwierdził, że wszystkie one są niezadowalające.

JEGO NAUczanie

Od urodzenia był pobożnym, dlatego chciał czcić i służyć prawdziwemu Bogu, rozumiejąc, że „Wszystkie wyznania wiary Chrześcijańskiej twierdzą, że są oparte na Biblii, a jednak są ze sobą sprzeczne. Czy to możliwe, że Biblia została fałszywie przedstawiona? Może nie naucza tej strasznej doktryny o wiecznych mękach”. Zwracając się ponownie do Biblii, postanowił starannie i systematycznie badać ją bez odwoływania się do ludzkich wierzeń. W rezultacie pozostała część jego życia była całkowicie poświęcona nauczaniu Biblii, pisaniu i wydawaniu religijnych książek i pism, wygłaszaniu kazań i głoszeniu poselstwa o Mesjańskim Królestwie. Był największym religijnym nauczycielem od czasów Św. Pawła i zrobił więcej niż jakikolwiek inny współczesny człowiek, aby utwierdzić wiarę ludzi w Pismo Święte.

Nie był założycielem nowej religii i nigdy tak nie twierdził. Ożywił wielkie prawdy nauczane przez Jezusa i Apostołów i skierował na nie światło dwudziestego wieku. Nie przypisywał sobie specjalnego objawienia od Boga, ale twierdził, że nadszedł właściwy Boski czas na zrozumienie Biblii oraz że będąc całkowicie poświęconym Panu i Jego służbie, pozwolono mu to zrozumieć. Ponieważ poświęcił się rozwojowi owoców i łask Ducha Świętego, spełniła się w nim obietnica Pana: „[…] Albowiem gdy to będzie przy was, a obficie będzie, nie próżnymi, ani niepożytecznymi wystawi was w znajomości Pana naszego, Jezusa Chrystusa” – 2 Piotra 1:5-8.

Jasno nauczał i potwierdzał swoje nauki poprzez cytowanie ze świadectw, powołując się na autorytet biblijny Pisma Świętego – że człowiek nie posiada nieśmiertelnej duszy, ale jest duszą i jest śmiertelnym; że zapłatą za grzech jest śmierć, a nie wieczne męki; że śmierć przyszła na człowieka jako sprawiedliwa kara za naruszenie Prawa Bożego; że śmierć oznacza zniszczenie człowieka; że Bóg w Swojej dobroci zapewnił wielką cenę Okupu, dzięki której człowiek może być uwolniony z niewoli Grzechu i Śmierci; że umiłowany Syn Boży Jezus, stał się człowiekiem i dorósł do wieku męskiego, następnie położył na śmierć swoje człowieczeństwo i został wzbudzony z martwych jako istota duchowa posiadająca Boską naturę; że przez Swą śmierć i zmartwychwstanie Jezus Chrystus przygotował i zapewnił cenę Okupu za uwolnienie i restytucję ludzkości; że Jezus Chrystus z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował; aby każdy człowiek we właściwym Boskim czasie otrzymał sprawiedliwą próbę do życia i w tym celu nastąpi wskrzeszenie wszystkich zmarłych; że Jezus Chrystus wstąpił do Nieba i musi przyjść po raz drugi; że okres czasu między pierwszym a drugim przyjściem Pana jest poświęcony wyborowi członków Ciała Chrystusowego spośród ludzi; że wymagania dotyczące wyboru na tak wysokie stanowisko to: pełna wiara w przelaną krew Jezusa jako cenę Okupu, pełne poświęcenie się wypełnianiu woli Ojca i wierne trwanie w posłuszeństwie Ojcu aż do śmierci; że wszyscy tacy poświęceni i spłodzeni z Ducha Świętego, którzy staną się zwycięzcami, wezmą udział w pierwszym zmartwychwstaniu, zostaną wywyższeni do stanowiska w Niebiańskim Królestwie Bożym i będą uczestniczyć z Jezusem Chrystusem w Jego Tysiącletnim Panowaniu, aby błogosławić wszystkie rodzaje na ziemi; że podczas tysiącletniego panowania Chrystusa wszyscy umarli zostaną wzbudzeni, i otrzymają sprawiedliwą oraz bezstronną próbę do życia lub śmierci; że pod wspomnianym panowaniem umyślnie nieposłuszni zostaną na zawsze wytraceni, podczas gdy ci posłuszni sprawiedliwym rządom Chrystusa zostaną całkowicie przywróceni do ludzkiej doskonałości ciała, umysłu i charakteru; że podczas tego Tysiącletniego Panowania ziemia zostanie przyprowadzona do stanu doskonałości edeńskiego

::R5998 : strona 357::

Raju, przystosowanego jako miejsce zamieszkania dla doskonałego człowieka; że człowiek, w pełni przywrócony do doskonałości, zamieszka w pięknej ziemi w nadchodzących wiekach.

JEGO PRACA

Pastor Russell, widząc, że Bóg posiada tak cudowny Plan błogosławienia ludzkości, oddał wszystkie swoje siły i całą energię, aby przekazać te wielkie prawdy światu. On nigdy nie brał urlopu, pracował do dnia swojej śmierci.

Podobnie jak inni Chrześcijanie, wypatrywał Powtórnego Przyjścia Chrystusa. Pomiędzy 1872 a 1876 rokiem odkrył, że Pismo Święte wyraźnie naucza, że Pan nie powróci w ciele jako człowiek, lecz powróci jako istota duchowa, niewidzialna dla ludzkich oczu i że Jego druga obecność nastąpi jesienią 1874 roku. Doprowadziło to do wydania broszury zatytułowanej „The Object and Manner of Our Lord‘s Return” (Cel i Sposób powrotu naszego Pana – przyp. tłum.), która miała fenomenalny nakład.

Wielu studentów Biblii w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie odpowiedziało na informacje pochodzące z tej książki, a z tego powodu jego korespondencja stała się obszerna. Zdając sobie sprawę, jak ważne jest zachowanie Prawdy przez tych, którzy zaczęli ją badać, w 1879 roku rozpoczął publikację pisma THE WATCH TOWER AND HERALD OF CHRIST’S PRESENCE (Strażnica i Zwiastun Obecności Chrystusa – przyp. tłum.) i był jego jedynym redaktorem aż do swojej śmierci. Czasopismo wydawane jest co pół miesiąca i nigdy nie zamieszcza reklam, ale jest poświęcone wyłącznie tematyce religijnej. Wśród posługujących się językiem angielskim w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, nakład dwutygodnika wynosi 45000 egzemplarzy. Wydawane jest również w języku niemieckim, francuskim, szwedzkim, duńsko-norweskim i polskim, docierając do dużej liczby prenumeratorów w Ameryce i Europie.

Był Prezesem WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY (Towarzystwo Biblii i Broszur „Strażnica”), od jego założenia w 1884 roku aż do śmierci. Był także Prezesem utworzonej w 1909 roku PEOPLES PULPIT ASSOCIATION (Stowarzyszenie Kazalnicy Ludowej) i zarejestrowanego w 1913 r w Londynie, INTERNATIONAL BIBLE STUDENTS ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Biblii). Te dwie ostatnie korporacje były uzupełnieniem WATCH TOWER BIBLE I TRACT SOCIETY. Za pośrednictwem tych korporacji religijnych, a także ustnie, szerzył Ewangelię Królestwa Mesjasza. Był autorem następujących publikacji, wydanych w latach 1881 a 1914, z których każda osiągnęła fenomenalny nakład, jak podano poniżej:

POKARM DLA MYŚLĄCYCH CHRZEŚCIJAN . . . 1 450 000
CIENIE PRZYBYTKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
BOSKI PLAN WIEKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 817 000
NADSZEDŁ CZAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 657 000
PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE . . . . . . . . . . . . .1 578 000
WALKA ARMAGGEDONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .484 000
POJEDNANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 000
NOWE STWORZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423 000
CO PISMO ŚWIĘTE MÓWI O PIEKLE? . . . . . . . .3 000 000

Był on także autorem WHAT SAY THE SCRIPTURES ABOUT SPIRITISM (Co Pismo Święte mówi o spirytyzmie – przyp. tłum.), OLD THEOLOGY TRACTS (Traktaty Starej Teologii) i tak dalej, i tak dalej. Był autorem PHOTO-DRAMA OF CREATION (Fotodrama Stworzenia – przyp. tłum.), która została wyświetlona przed jego śmiercią ponad dziewięciu milionom osób. Napisał i opublikował SCENARIUSZ do Fotodramy Stworzenia, który miał bardzo duży nakład. Jego publikacje zostały przetłumaczone na trzydzieści pięć różnych języków. Jednocześnie był Pastorem ponad 1200 zborów Studentów biblijnych w różnych częściach świata. Odwiedzał je i nauczał tak często, jak tylko to było możliwe.

Zorganizował i prowadził Biuro Wykładów, które stale zatrudniało siedemdziesięciu wykładowców Biblii, którzy podróżowali i wygłaszali wykłady na temat Pisma Świętego. Zorganizował i prowadził pomocnicze biuro wykładów złożone z siedmiuset mężczyzn, którzy poświęcali część swojego czasu na wykładanie nauk Biblii. Każdego roku pisał praktycznie wszystkie artykuły do BIBLE STUDENTS MONTHLY (Miesięcznik Studentów Biblijnych – przyp. tłum.), rozprowadzany w nakładzie około pięćdziesięciu milionów egzemplarzy rocznie.

Jego cotygodniowe kazania były obsługiwane przez agencje prasowe. Ponad 2000 gazet o łącznym nakładzie piętnastu milionów czytelników, jednocześnie publikowało jego wykłady. Ogółem ponad 4000 gazet publikowało te kazania.

The Continent, publikacja, której redaktor często sprzeciwiał się Pastorowi Russellowi, opublikował następujące ważne oświadczenie na jego temat:

„Jego pisma mają co tydzień większy nakład niż jakiegokolwiek innego człowieka żyjącego na ziemi, niewątpliwie większy niż łączny obieg pism wszystkich kapłanów i kaznodziejów w Ameryce Północnej. Nawet większy niż dzieła Artura Brisbane, Normana Hapgooda, George’a Horace Lorimera, Dr. Franka Crane, Fredericka Haskinsa i tuzina innych najbardziej znanych redaktorów i współpracowników razem wziętych”.

PRACA ŻNIWA

Pastor Russell ściśle trzymał się nauk Pisma Świętego. Wierzył i nauczał, że żyjemy w czasie drugiej obecności naszego Pana i że Jego obecność datuje się od 1874 roku. Od tego czasu żyjemy w „czasie ostatecznym” – „końcu Wieku”, podczas którego Pan prowadzi Swoje wielkie dzieło Żniwa a w harmonii z Pańskim oświadczeniem, to dzieło Żniwa rozdziela prawdziwych Chrześcijan określonych jako „pszenica”, od jedynie wyznaniowych Chrześcijan określonych jako „kąkol”, gromadząc prawdziwych świętych w Królestwie Pana. Warto tutaj zauważyć, że Jezus powiedział: „Któryż jest sługa wierny i roztropny, którego postanowił Pan jego nad czeladzią Swoją, aby im dawał pokarm na czas słuszny? Błogosławiony on sługa, którego by, przyszedłszy Pan jego, znalazł tak czyniącego; zaprawdę powiadam wam, że go nad wszystkimi dobrami Swymi postanowi”. Tysiące czytelników pism Pastora Russella wierzy, że to on wypełnił urząd tego „wiernego i roztropnego sługi” i że jego wielką pracą było dawanie Domownikom Wiary pokarmu we właściwym czasie. Jego skromność i pokora uniemożliwiały mu otwarte ubieganie się o ten tytuł, ale w prywatnej rozmowie przyznawał się do tego. Bardziej szczegółowe omówienie jego pracy można znaleźć w Strażnicy z 1 czerwca 1916 roku.

W 1910 roku Pastor Russell odwiedził Palestynę i Rosję. Tam wygłaszał wykłady do tysięcy ortodoksyjnych Żydów na temat zgromadzenia Żydów w Palestynie. W 1911 roku był jednym z siedmiu członków komitetu, który odbył podróż dookoła świata, szczególnie w celu zbadania warunków pracy misyjnej prowadzonej w Japonii, Chinach, Korei i Indiach. Przy tej samej okazji ponownie odwiedził Żydów w Palestynie i Galicji, tłumacząc im, że proroctwa nauczają, że Żydzi w krótkim czasie ponownie osiądą w Palestynie. Po powrocie do Ameryki otrzymał wielką owację od tysięcy Żydów w Hipodromie w Nowym Jorku, a jego przemówienie z tej okazji zostało opublikowane przez hebrajskie gazety zarówno w Ameryce, jak i w Europie.

W ciągu czterdziestodwuletniej chrześcijańskiej pracy Pastor Russell nigdy bezpośrednio lub pośrednio nie zabiegał o pieniądze. Na spotkaniach organizowanych przez niego lub przez jego współpracowników nie było żadnej zbiórki. Wierzył, że Pan dostarczy wystarczającą ilość pieniędzy, aby mógł dalej prowadzić Jego pracę, bo to dzieło należy do Pana, a nie do człowieka. Fakt, że wiele osób na całym świecie dobrowolnie łożyło datki, potwierdza słuszność jego wniosków.

Całkowicie poświęcił swój prywatny majątek sprawie, której oddał swoje życie. Otrzymywał symboliczne 11 dolarów miesięcznie na swoje osobiste wydatki. Umarł, nie pozostawiając żadnego majątku.

W ten sposób zakończył się bieg najbardziej niezwykłego człowieka. Był kochany najbardziej przez tych, którzy znali go najlepiej.

====================

— 1 grudnia 1916 r. —

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.