R5999-358 Ostatnia wola i testament Charlesa Taze Russella

Zmień język 

::R5999 : strona 358::

Ostatnia wola i testament Charlesa Taze Russella

W przeszłości i w ostatnich latach przekazałem do WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY (Towarzystwo Biblii i Broszur „Strażnica” – przyp. tłum.) wszystkie moje osobiste rzeczy. Na osobiste konto bankowe w Exchange National Bank of Pittsburgh wpłaciłem około dwustu dolarów, które mogą być wypłacone mojej żonie, jeśli mnie przeżyje. Drogim członkom rodziny Domu Biblijnego i wszystkim współpracownikom pozostawiam Chrześcijańską miłość i życzenia w pracy Żniwa. Naprawdę, życzę tego wszystkim domownikom wiary gdziekolwiek wzywają imienia Pana Jezusa ich Zbawiciela

Jednak biorąc pod uwagę fakt, że przekazując czasopismo ZION’S WATCH TOWER (Strażnica Syjonu – przyp. tłum.), THE OLD THEOLOGY QUARTERLY (Kwartalnik Starej Teologii – przyp. tłum.) oraz prawa autorskie do książek WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO BRZASKU TYSIĄCLECIA i wiele różnych broszur, śpiewników itp., TOWARZYSTWU BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA”, uczyniłem to z zastrzeżeniem, że powinienem mieć zupełną kontrolę nad tą działalnością i wydawnictwami w czasie mojego życia, a po mojej śmierci proszę, aby były wydawane w następujący sposób:

KOMITET REDAKCYJNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z PIĘCIU CZŁONKÓW

Polecam, aby redakcja Strażnicy Syjonu spoczywała w rękach komitetu składającego się z pięciu braci, których zachęcam, aby byli staranni i wierni Prawdzie. Wszystkie artykuły zamieszczane w Strażnicy Syjonu powinny być uznane przez co najmniej trzy osoby z komitetu składającego się z pięciu. Nalegam, aby w przypadku uznania przez trzech lub sprzeciwu jednego, lub dwóch członków komitetu, artykuły te będą pozostawione do dalszej rozwagi, modlitwy i dyskusji na trzy miesiące, zanim będą opublikowane – aby jeśli to możliwe zachować jedność wiary i pokój w Zarządzie redakcyjnym tego pisma.

Nazwiska Komitetu Redakcyjnego (z takimi zmianami, jakie mogą od czasu do czasu wystąpić) będą publikowane w każdym numerze pisma, lecz różne artykuły pojawiające się w czasopiśmie nie będą podpisywane. Wystarczy, że artykuły będą zatwierdzone przez większość komitetu.

Tak jak Towarzystwo postanowiło, że nie będzie wydawało żadnych innych czasopism, podobnie zobowiązuje Komitet Redakcyjny, aby nie pisał i nie był związany z innymi pismami w żaden sposób. Stawiając te wymagania, mam na celu obronę komitetu i pisma przed duchem ambicji, pychy lub zwierzchnictwa oraz aby Prawda była rozpoznana i doceniona ze względu na swoją wartość a szczególnie, aby Pan był uznawany za Głowę Kościoła i Źródło Prawdy.

Kopie moich niedzielnych kazań, publikowane w gazetach przez wiele lat, zachowały się i mogą być wykorzystane lub nie jako materiał redakcyjny w Strażnicy, według najlepszego uznania komitetu, ale moje nazwisko nie będzie tam widniało ani żadna wzmianka kto jest autorem.

Uważam, że poniżej wymienione nazwiska Komitetu Redakcyjnego (pod warunkiem ich przyjęcia) są całkowicie wierne nauce Pisma Świętego, szczególnie nauce o Okupie. Bóg nikogo nie uzna i nie zbawi do życia wiecznego, tylko przez wiarę w Chrystusa, przez posłuszeństwo Jego Słowu i jego duchowi. Jeśli ktokolwiek z tych wymienionych kiedykolwiek zaprzeczy tym zasadom i naruszy swoje sumienie, wtedy zgrzeszy, a pozostając członkiem Komitetu Redakcyjnego – rozpozna, że jest to sprzeczne z duchem i zamiarem tego postanowienia.

Komitet Redakcyjny powinien być trwały, to znaczy, gdy jeden z członków umrze lub zrezygnuje to pozostali będą musieli wybrać następcę, aby pismo nigdy nie było wydawane bez pełnego Komitetu Redakcyjnego składającego się z pięciu członków. Zalecam komitetowi szczególną uwagę w wyborze do swej grupy. Wybierany powinien charakteryzować się prawym życiem, jasnym zrozumieniem Prawdy, gorliwością do Boga, miłością do braci i wiernością do Zbawiciela. W dodatku do wyznaczonych pięciu mianuję pięciu innych, mających stanowić komitet, spośród których wyznaczam ich na wolne miejsce w Komitecie Redakcyjnym, przed ogólnym wyborem, chyba że w międzyczasie między sporządzeniem tego testamentu a moją śmiercią zdarzy się coś, co wskaże na mniej pożądane lub inne bardziej pożądane do obsadzenia wspomnianych wakatów. Nazwiska Komitetu Redakcyjnego są następujące:

WILLIAM E. PAGE,
WILLIAM E. VAN AMBURGH,
HENRY CLAY ROCKWELL,
E.W. BRENNEISON,
F.H. ROBISON.

Nazwiska pięciu, których polecam jako najodpowiedniejszych do obsadzenia wakatów w Komitecie Redakcyjnym to: A.E. Burgess, Robert Hirsh, Isaac Hoskins, Geo. H. Fisher (Scranton), J.F. Rutherford, Dr. John Edgar.

W każdym numerze Strażnicy pojawi się takie ogłoszenie, a następnie nazwiska Komitetu Redakcyjnego.

KOMITET REDAKCYJNY Strażnicy Syjonu

Czasopismo to jest publikowane pod nadzorem Komitetu Redakcyjnego. Co najmniej trzech z tego komitetu musi przeczytać i uznać za PRAWDĘ każdy artykuł, jaki pojawi się na szpaltach tego pisma. Nazwiska Komitetu obecnie służących to: (wymienione nazwiska).

Jeśli chodzi o wynagrodzenie, to uważam za właściwe, aby Towarzystwo zachowało praktykę z przeszłości, tzn., aby nikt nie był opłacany, tylko aby pokryte były rozsądne wydatki tych, co służą Towarzystwu i pracują w jakikolwiek sposób. Zgodnie z przyjętym zwyczajem Towarzystwa, proponuję, aby zabezpieczenie potrzeb Komitetu Redakcyjnego lub trzech osób, które będą aktywnie zaangażowane, obejmowało niezbędne wyżywienie, schronienie i dziesięć dolarów miesięcznie, także umiarkowane utrzymanie dla żony, dzieci lub osób pozostających na ich utrzymaniu, aby ich wesprzeć, dlatego Zarząd Dyrektorów Towarzystwa będzie decydował, jeśli będzie to właściwe, sprawiedliwe i rozsądne – aby nie odkładać żadnych pieniędzy.

Pragnę, aby KWARTALNIKI STAREJ TEOLOGII nadal się pojawiały, o ile pozwolą na to możliwości dystrybucyjne i prawo krajowe, a ich treść stanowić będą przedruki ze starych wydawnictw Strażnic lub fragmenty moich kazań, ale żadne nazwisko niech nie pojawia się w związku z tą sprawą, chyba że jest to wymagane przez prawo.

Życzę sobie, aby te same zasady miały zastosowanie w niemieckich, francuskich, włoskich, duńskich, szwedzkich lub innych zagranicznych publikacjach, kontrolowanych lub wspieranych przez

TOWARZYSTWO BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA”.

Chcę, aby kopia tego dokumentu została wysłana do każdego, którego nazwisko pojawiło się powyżej jako Komitet Redakcyjny lub do innych z listy tego komitetu, który może zostać wybrany do obsadzenia wakatu, a także do każdego członka Rady Dyrektorów TOWARZYSTWA BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA”. To powinno ukazać się natychmiast po ogłoszeniu mojej śmierci, tak aby w ciągu tygodnia, o ile to możliwe, osoby mające stanowić Komitet Redakcyjny mogły się zapoznać i zwrócić do wiceprezesa TOWARZYSTWA BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA” – ktokolwiek wtedy będzie zajmował ten urząd. Odpowiedzi wyznaczonych osób powinny wskazywać na ich akceptację lub odmowę określonych postanowień i warunków. Każdemu z wymienionych, który może być nieobecny w mieście lub w kraju, przysługuje rozsądny czas. W międzyczasie pozostali co najmniej trzech, będą działać jako redaktorzy. Do obowiązków członków Towarzystwa, będzie należeć udzielenie pomocy członkom Komitetu Redakcyjnego, aby wesprzeć ich obowiązki, w każdy możliwy sposób, zgodnie z zobowiązaniami podjętymi ze mną w tej sprawie.

Przekazałem już TOWARZYSTWU BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA” wszystkie moje udziały w głosowaniu, złożywszy je na ręce pięciu Powierników, mianowicie s. E. Louise Hamilton, s. Almeta M. Nation Robison, s. J.G. Herr, s. C. Tomlins, s. Alice G. James.

::R5999 : strona 359::

Ci Powiernicy będą służyć do końca życia. W przypadku śmierci lub rezygnacji następcy, po modlitwie o Boskie kierownictwo, zostaną wybrani, pozostali powiernicy, przez Dyrektorów i Komitet Redakcyjny TOWARZYSTWA „STRAŻNICA”.

Teraz, jeśli chodzi o postawienie w stan oskarżenia lub usunięcie z Komitetu Redakcyjnego któregokolwiek z członków uznanych za niegodnego tego stanowiska z powodów doktrynalnych lub niemoralnego postępowania, ustalam, jak następuje:

Przy najmniej trzech Członków Rady musi przedstawić oskarżenie. Komitet rozpatrujący tę sprawę będzie się składał z powierników TOWARZYSTWA BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA” oraz pięciu powierników posiadających moje akcje i Komitet Redakcyjny, z wyjątkiem oskarżonego. Spośród szesnastu członków co najmniej trzynastu musi poprzeć oskarżenie i usunięcie.

::R6000 : strona 359::

WSKAZÓWKI CO DO POGRZEBU

Życzę sobie, abym został pochowany na działce należącej do Towarzystwa położonej na cmentarzu w Rosemont United, a wszystkie szczegóły dotyczące posługi pogrzebowej powierzam mojej siostrze, pani M.M. Land i jej córkom Alice i May lub tym którzy mnie przeżyją, z pomocą braci i za ich radą, jeśli o to poproszą. Zamiast zwykłej mowy pogrzebowej, proszę, aby kilku braci przywykłych do wystąpień publicznych mogło uczynić kilka uwag i aby nabożeństwo było proste i niekosztowne oraz aby odbyło się w Kaplicy Domu Biblijnego lub w innym miejscu, które można uznać za równie odpowiednie na ten cel.

MÓJ ZAPIS MIŁOŚCI

Drogiej rodzinie „Bethel”, ogólnie i osobiście, składam moje najlepsze życzenia, spodziewając się błogosławieństwa Bożego dla nich, które wzbogaca i nie powoduje żadnego smutku. Te same życzenia zasyłam w jeszcze szerszym zakresie wszystkim należącym do rodziny Bożej w każdym miejscu – szczególnie radującym się z Prawdy Żniwa. Usilnie was wszystkich proszę, abyście nadal postępowali i rośli w łasce, w wiedzy, a przede wszystkim w miłości, która jest najważniejszym owocem Ducha w różnych formach. Napominam do łagodności, nie tylko wobec świata, ale także wobec siebie nawzajem, także do cierpliwości wobec siebie nawzajem i wszystkich ludzi, a także do delikatności wobec wszystkich, do braterskiej życzliwości, pobożności i czystości. Przypominam, że te przymioty są nam niezbędnie potrzebne, abyśmy mogli osiągnąć obiecane Królestwo. Apostoł zapewnił nas, że gdy to czynić będziemy, nigdy nie upadniemy. „Tak bowiem hojnie wam dane będzie wejście do wiecznego królestwa […] Zbawiciela, Jezusa Chrystusa”.

Życzę sobie, aby moja ostatnia Wola i Testament zostały ogłoszone w wydaniu Strażnicy po mojej śmierci.

Mam nadzieję dla siebie, jak i dla całego drogiego Izraela Bożego, że wkrótce się spotkamy, aby nie rozstawać się, przy Pierwszym Zmartwychwstaniu, w obecności Mistrza, gdzie będzie pełnia radości po wsze czasy. Gdy obudzimy się, będziemy zadowoleni, będąc do Niego podobni.

„[…] przemienieni bywamy z chwały w chwałę […]”. (Podpisano) CHARLES TAZE RUSSELL.

OPUBLIKOWANE I POŚWIADCZONE W OBECNOŚCI ŚWIADKÓW, KTÓRYCH NAZWISKA DOŁĄCZONO:

MAE F. LAND,
M. ALMETA NATION,
LAURA M. WHITEHOUSE.

SPORZĄDZONO W ALLEGHENY, PA., DWUDZIESTEGO DZIEWIĄTEGO CZERWCA, TYSIĄC DZIEWIĘĆSET SIÓDMEGO ROKU.

====================

— 1 grudnia 1916 r. —