R6023-390 Praca Żniwa wciąż trwa

Zmień język 

::R6023 : strona 390::

Praca żniwa wciąż trwa

„Zgromadźcie mi świętych moich, którzy uczynili ze mną przymierze przy ofierze” – Ps. 50:5

To był nasz Pan, który powiedział, że czas zbiorów nastąpi przy końcu Wieku; że będzie On wtedy obecny jako Mistrz Żniwa; że Jego współpracownicy na polu Żniwa będą Jego prawdziwie poświęconymi naśladowcami, działającymi jako Jego posłańcy. On powiedział ponadto, że w czasie Żniwa uczyni jednego „wiernym i roztropnym sługą nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze” – Mat. 24:45.

Skoro „ten Sługa” został już zgromadzony w Spichlerzu Pana, to czy powinniśmy oczekiwać natychmiastowego zakończenia się pracy Żniwa? Na pewno nie! Powinniśmy oczekiwać, że to dzieło będzie kontynuowane aż do czasu, dopóki wszyscy członkowie klasy Królestwa nie zostaną w pełni zgromadzeni do Pana! Praca Żniwa składa się z dwóch odrębnych części: (1) obwieszczanie Posłania Królestwa, które służy jako trąba wzywająca lud Boga do wyjścia z Babilonu i zbliżenia się do Pana; (2) dojrzewanie i udoskonalanie świętych w charakterach na podobieństwo Mistrza, i w końcu ich wejście do Niebiańskiego Domu.

„Ten Sługa” oznacza specjalnego posłańca skierowanego do Kościoła w tym czasie. „Pokarm o właściwej porze” oznacza Poselstwo Królestwa dla Kościoła, dane w czasie, w którym Pan zamierzył je dać. Fakt, że posłaniec został zabrany do Królestwa, nie może w żaden sposób wpłynąć na Poselstwo, które pozostaje z Kościołem jako pokarm, i jest rozdawane innym głodnym, dopóki wszyscy maluczcy Pańscy nie zostaną zgromadzeni w Królestwie.

Kto zatem będzie głosił to Poselstwo? Odpowiadamy, że każde prawdziwie poświęcone dziecko Boga, które docenia jego lub jej przywilej. Wszyscy, którzy są spłodzeni i namaszczeni Duchem Świętym, są upoważnieni do wykonania tej pracy (Iz. 61:1-3). Poselstwo Królestwa zostało wyłożone w taki sposób, że każdy, kto posiada Ducha Mistrza, może go użyć dla swego własnego błogosławieństwa i dla błogosławieństwa innych. Nasze pełne poświęcenie się Panu oznacza, że wszystkie nasze pieniądze, nasz czas, siła, wpływy, wszystko, jest poświęcone Jego sprawie. Oddajemy na służbę Panu wszystkie nasze naturalne zdolności, co staje się dla nas okazją do służby w każdym miejscu, w którym jesteśmy najlepiej przygotowani do służby.

Ochotnicy będą nadal kontynuować rozdawanie drogocennego „pokarmu na czasie”, który Pan przygotował przez Swojego wybranego Sługę, aby w ten sposób przebudzić tych z Jego ludu, którzy jeszcze pozostają w Babilonie.

Kolporterzy będą nadal kontynuować dostarczanie drogocennego Pokarmu głodującym, pokarmu zawartego w Sześciu Tomach SCRIPTURE STUDIES (Wykłady Pisma Świętego – przyp. tłum.). Najwyraźniej pokarm ten jest wystarczający, aby każdy mógł swoje powołanie i wybór uczynić pewnym.

Bracia Pielgrzymi będą nadal kontynuować swoje regularne wizyty w Zborach, aby pomagać, nauczać i pocieszać ich, a przy okazji służyć także publicznie.

Pracownicy Pasterze znajdą wiele do zrobienia w poszukiwaniu tych, którzy na jakimś publicznym spotkaniu usłyszeli Prawdę, i którzy mogą potrzebować dalszej pomocy w drodze wychodzenia z Babilonu przed jego upadkiem.

Starsi z różnych Zborów, którzy mają Ducha Pana, będą gorliwie współpracować z członkami swoich poszczególnych Zgromadzeń, pomagając im lepiej zrozumieć lekcje Bereańskie. Służąc w pokorze i miłości, chodząc ostrożnie, przyczynią się oni w znacznym stopniu do rozwoju u innych podobieństwa charakteru do Mistrza.

FOTO-DRAMA STWORZENIA będzie nadal kontynuować część Pracy, którą Pan zamierza przez nią wykonać.

Każde prawdziwie poświęcone dziecko Boga, będzie codziennie głosić to Poselstwo poprzez swoje zdolności i sposobności. Świat nie może ze zrozumieniem czytać Biblii, ale może czytać i rozumieć codzienne życie Chrześcijan, z którymi oni wchodzą w kontakt. „Czyny mówią głośniej niż słowa”. Ponieważ Pan kontynuuje dostarczanie pieniędzy, tak też Stowarzyszenie będzie nadal kontynuować używanie ich do obwieszczania Ewangelii, szukając i oczekując Boskiej mądrości oraz kierownictwa we właściwym ich wykorzystaniu.

ORGANIZACJA PRACY

Powszechnie uznaje się, że każda praca musi być wykonywana przyzwoicie i we właściwym porządku; że musi istnieć odpowiednia organizacja, aby właściwie wykonywać jakąkolwiek pracę. Jak zatem może być kontynuowane dzieło Żniwa, odkąd Brata Russella nie ma już wśród nas? Wielu przyjaciół z całego kraju zadaje to i wiele innych pytań, a my z przyjemnością odpowiadamy:

::R6024 : strona 390::

THE WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
(TOWARZYSTWO BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA” – przyp. tłum.)

zostało założone w 1884 roku jako środek do przedstawiania Poselstwa Królestwa w sposób uporządkowany i systematyczny. Korporacja jest kontrolowana i zarządzana przez Rady Dyrektorów i urzędników. Rada Dyrektorów składa się z siedmiu członków. Statut Korporacji stanowi, że Rada Dyrektorów będzie się sama przedłużać; oznacza to, że gdy pojawi się wakat w wyniku śmierci lub rezygnacji, żyjący członkowie są upoważnieni do obsadzenia takiego wakatu. Brat Russell był członkiem Rady Dyrektorów. Dwa

::R6024 : strona 391::

dni po jego śmierci Rada spotkała się i wybrała Brata A.N. Piersona na członka Rady, aby obsadzić wakat spowodowany przemianą Brata Russella. Siedmioma członkami obecnie ukonstytuowanej Rady są: A.I. Ritchie, W.E. Van Amburgh, H.C. Rockwell, J.I. Wright, I.F. Hoskins, A.N. Pierson i J.F. Rutheford.

Rada Dyrektorów zaraz potem powołała Komitet Wykonawczy złożony z trzech osób, i wybrała do tego Komitetu Braci: A.I. Ritchie, W.E. Van Amburgh i J.F. Rutheford. Ten Komitet Wykonawczy sprawuje ogólny nadzór nad całością działalności Towarzystwa, zarówno w Ameryce, jak i za granicą, i pozostaje pod kontrolą Rady Dyrektorów Towarzystwa.

Statut TOWARZYSTWA BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA” zapewnia, że urzędnicy będą corocznie wybierani przez tych, którzy wnieśli swój wkład w fundusze Stowarzyszenia, i że ci urzędnicy muszą być wybrani spośród członków Rady Dyrektorów. Brat Russell był Prezesem TOWARZYSTWA BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA” od momentu jego założenia, aż do swojej śmierci. Następne coroczne wybory przewidziane przez Statut, odbędą się w sobotę 6 stycznia 1917 roku w Pittsburghu, podczas których zostaną wybrani urzędnicy; mianowicie Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik.

TOWARZYSTWO BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA” jest najwspanialszą i najbardziej niezwykłą Korporacją na świecie. Jest to także najsilniejsza korporacja, chociaż nie finansowo, ale silna, ponieważ była i nadal jest używana przez Pana do wykonywania Jego dzieła. W tym niezwykłe jest to, że wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób są z nią związani, ochoczo ofiarują swoją służbę bez wynagrodzenia; a ci, którzy oddają cały swój czas, zabierają w zamian tylko niezbędne do życia rzeczy. Będzie to nadal kontynuowane w taki sam sposób jak w przeszłości, aby rozpowszechniać Ewangelię, tak długo, jak Pan będzie pokazywać, że jest to Jego wola.

strażnica

Ta publikacja jest medium, poprzez które Poselstwo Królestwa jest regularnie przekazywane do członków „Domowników”. „Ten Sługa” używał tego medium, aby rozdawać „pokarm na czasie”. Przez swoją ostatnią Wolę i Testament zapewnił kontynuację THE WATCH TOWER (Strażnica – przyp. tłum.) poprzez należycie ustanowiony Komitet Redakcyjny. Nazwiska członków tego Komitetu Redakcyjnego pojawiają się w górnej części strony tytułowej każdego wydania Strażnicy. Kompetencją tego Komitetu jest przedstawianie we właściwej formie i publikowanie dwa razy w miesiącu tego, co ma trafić do Kościoła. Strażnica nie jest organem Komitetu Redakcyjnego. Jest to oficjalny organ Kościoła. Jest to jedyna publikacja na świecie ogłaszająca obecność Króla i obwieszczająca bliskość Jego Królestwa. Dlatego, drodzy braterstwo, Strażnica jest waszym czasopismem. Jest to czasopismo każdego, kto jest w harmonii z Teraźniejszą Prawdą, a jej publikacja służy na korzyść wszystkich. Nadal będzie kontynuować publikowanie tylko tego, co jest w harmonii z tym, co „ten Sługa” dotychczas dawał „domownikom wiary”.

Czy zatem powinniśmy nadal kontynuować w naszych Zborach Badania Bereańskie Biblii, które zostały przygotowane przez Brata Russella? Czy nadal będziemy kontynuować mówienie na naszych zebraniach w Zborach o Bracie Russellu jako o Słudze Pańskim, który podaje „pokarm na czasie domownikom wiary”? Tak, w rzeczy samej! Dlaczego by nie? Jeśli Pan miał przyjemność w używaniu go przez wiele lat do podawania „pokarmu na czasie” Kościołowi, to nadal jest to „pokarm na czasie”, a lekcje Bereańskie są niezbędne do rozwoju tych, którzy chcą mieć dział w Królestwie. Gdybyśmy teraz zignorowali pokarm znajdujący się w Wykładach Pisma Świętego i innych publikacjach TOWARZYSTWA BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA”, oznaczałoby to, że odrzucamy lub pogardzamy tym, co Pan łaskawie przewidział dla naszej korzyści. Musimy uczynić rozróżnienie pomiędzy Bratem Russellem jako stworzeniem i jego oficjalnym urzędem jako „tego sługi” Mistrza, który rozdawał „pokarm na czas słuszny”. Odrzucenie tego Poselstwa oznaczałoby zlekceważenie Pana.

Bądźmy odważni i wierni, drodzy braterstwo. Pamiętajmy, że w jedności tkwi siła. Pan będzie kontynuował Swoje dzieło, aż do jego zakończenia. We właściwym czasie zgromadzi wszystkie swoje prawdziwe dzieci do Spichlerza. Czyż nie chcielibyśmy być tak zgromadzeni? Będzie to zależało od tego, czy będziemy lub nie będziemy mocno się trzymać tego, co mamy; czy pozostaniemy lojalni Panu i Jego Poselstwu Królestwa.

Pański „mądry i roztropny sługa” zakończył swoje dzieło i pozostawił nam swoje poselstwo. Jego ostatnie słowa skierowane do Kościoła, pozostawione w jego ostatniej Woli i Testamencie, pokazują, jak ważne jest dla każdego jednego, kto chce wejść do Królestwa, kontynuowanie lojalności, i wierne rozwijanie owoców i łask Ducha. On powiedział: „Usilnie proszę was wszystkich, abyście kontynuowali rozwój i wzrastali w łasce, w wiedzy, a przede wszystkim w Miłości, tym wielkim owocu Ducha, w jego różnorodnych rozmaitych formach. Napominam do łagodności, nie tylko wobec świata, ale względem siebie nawzajem; do cierpliwości wobec siebie nawzajem i wszystkich innych ludzi, do łagodności wobec wszystkich, do braterskiej uprzejmości, do pobożności, do czystości. Przypominam wam, że te wszystkie rzeczy są nam niezbędne – niezbędne, abyśmy mogli osiągnąć obiecane Królestwo; gdyż Apostoł zapewnił nas, że jeśli będziemy czynić te rzeczy, nigdy nie upadniemy, ale że »Tak bowiem hojnie wam dane będzie wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa«”.

====================

— 15 grudnia 1916 r. —

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.