Perspektywy na Nowy Rok 1911

Perspektywy na Nowy Rok

(fragment)

POSŁANNICTWO DO ŻYDÓW

Pismo Święte wyraźnie oświadcza, że po zakończeniu obecnego, ewangelicznego powołania i po skompletowaniu Oblubienicy Boża łaska powróci do cielesnego Izraela. Co jakiś czas zwracaliśmy uwagę na korzystne zmiany klimatyczne w Palestynie, a później także na ruch syjonistyczny, który wszędzie pobudza Żydów do zainteresowania się ich ziemią ojczystą i zachęca ich do ponownego objęcia jej w posiadanie. Jednakże nadzieje te i ambicje wydawały się niemożliwe do zrealizowania i dlatego zapał syjonizmu zaczął ostatnio słabnąć. I właśnie w tej krytycznej chwili Boska Opatrzność zdaje się błogosławić nasze posłannictwo do Żydów. Ciekawe jest to, że poselstwo to zostało rozpowszechnione po całym świecie, częściowo przez te żydowskie gazety, które były nim zainteresowane, ale także przez te, które się mu sprzeciwiały. Tak czy inaczej Głos (Die Stimme) dotarł do najdalszych krańców ziemi.

W rezultacie nadzieje żydowskie coraz silniej zwracają się ku proroctwom Świętych Pism. Skutki dają podstawy do żywienia nadziei, że jest to dzieło łaski, tak jak opisuje to Pismo Święte, zapowiadając, że Pan w słusznym czasie wyleje na Izrael ducha łaski i modlitw. Wiadomość dla nich głosi obecnie, że ziemia należy do nich, że okres ich karania dobiega końca i że wkrótce powróci do nich Boże błogosławieństwo – nie jako do chrześcijan, ale Żydów. Następnie rozpoznają oni duchowego Mesjasza, o którym wspomina Daniel (Dan. 12:1). Ich wędrówka odtąd będzie już łatwa, gdyż Królestwo zwycięży, a Izrael będzie błogosławiony oraz stanie się przewodem, przez który Boże błogosławieństwo spłynie na wszystkie narody ziemi – najważniejsze błogosławieństwo otrzymają oni od uwielbionego Chrystusa, znajdującego się na duchowym poziomie i działającego poprzez duchowy, niewidzialny rząd.

Straż 1/2011; Watch Tower R-4735a – 1911 r.