Pieśni wieczorne

Book Cover: Pieśni wieczorne

„Pieśni Wieczorne” nie są jak sugeruje tytuł śpiewnikiem, lecz zbiorem rozważań na każdy dzień w roku. Wielu czytelników znajdzie w nich pomoc podczas rozmyślań wieczornych. „Niebiańska Manna” stała się „duchowym śniadaniem”, a „Pieśni Wieczorne” będą „duchową kolacją”. Nie przeszkadza to jednak, aby książka ta była wykorzystywana w każdej innej, sposobnej części dnia do prowadzenia duchowych rozmyślań i oderwania się na chwilę od otaczającego nas świata. 

Kazania Pastora Russella

Book Cover: Kazania Pastora Russella

W 1917 roku ukazała się książka pod tytułem Pastor Russell's Sermons (pol. Kazania Pastora Russella).

Liczyła ona 815 stron, i była wydana w czarnej skórzanej oprawie ze złotymi krawędziami.

Książka zawiera zbiór najważniejszych wykładów pastora Charlesa Russella dotyczących wszystkich obszarów chrześcijańskiej nauki i praktyki. Pochodzą one mniej więcej z ostatnich dziesięciu lat jego działalności.

Polska edycja tej książki ukazała się w 2012 roku, dzięki staraniom Wydawnictwa „Straż”.


3709112972_d6a767143e

Niebiańska Manna czyli rozmyślania na każdy dzień roku

Book Cover: Niebiańska Manna czyli rozmyślania na każdy dzień roku

"Manna" jest zbiorem wersetów Pisma Świętego na każdy dzień w roku wraz z komentarzami C.T. Russella

Pierwsze wydanie ukazało się 1 lutego 1905 roku pod tytułem Daily Heavenly Manna for the Hausehold of Faith (pol. Codzienna Niebiańska Manna, czyli rozmyślania duchowe na każdy dzień dla domowników wiary). Było to specjalne opracowanie wybranych tekstów biblijnych na każdy dzień roku, z przygotowanymi przez pastora Russella specjalnymi komentarzami. Wszystkie komentarze z niezwykłą starannością zebrała Gertrude W. Siebert. Pierwsza edycja ukazała się w nakładzie 20 tys. egzemplarzy. Publikacja ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Zwyczajem stało się codzienne odczytywanie Manny oraz wykorzystywanie jej przy zebraniach społeczności zborowych. Cieszyło się ono tak dużą popularnością, że szybko podjęto decyzję o kolejnych edycjach.

Kolejne wydania:

  • 1905 r. - Daily Heavenly Manna - pierwsza edycja liczyła 198 stron. Nakład liczył 20 tys. egzemplarzy.
  • 1907 r. - Daily Heavenly Manna and Birthday Record - 408 stron w twardej oprawie ze złotymi krawędziami. Nakład liczył 40 tys. egzemplarzy.

il_570xn-603768301_reze

Pokarm dla myślących chrześcijan

Book Cover: Pokarm dla myślących chrześcijan

Broszura Pokarm dla myślących chrześcijan (ang. Food for Thinking Christians) została wydana w 1881 roku i rozprowadzona w nakładzie 1,4 mln egzemplarzy. Później, od roku 1901 z woli autora nie była ona już drukowana i została zastąpiona 1 tomem Wykładów Pisma Świętego. Była pierwszą poważną próbą przedstawienia kompletnego systemu poglądów teologicznych Charlesa T. Russella. Oparł się on głównie na odkryciu różnicy między powołaniem wybranej stosunkowo nielicznej klasy Kościoła a powszechnym zbawieniem dla całego świata, które zostanie przeprowadzone przez Chrystusa wraz z wybranym właśnie Kościołem w ramach trwającego przez tysiąc lat królestwa.

s-l300

Kolejne wydania:

  • 1881 rok - Food for Thinking Christians - pierwsza edycja liczyła 164 strony.
  • 1884 rok - Food for Thinking Christians - druga edycja liczyła 164 strony.

Fotodrama Stworzenia

Book Cover: Fotodrama Stworzenia

W 1914 roku pastor Russell wydał wyjątkową publikację, zatytułowaną Scenario of the Photo-Drama of Creation (pol. Scenariusz do Fotodramy Stworzenia).

Było to książkowe wydanie filmu, który pod tym samym tytułem ukazał się w styczniu 1914 roku. Książka opowiada historię stworzenia ziemi i człowieka, następnie jego upadku i dziejów opisanych w Biblii, nadejścia Mesjasza i zaprowadzenia na ziemi Królestwa Bożego. Nigdy wcześniej nie przedstawiono tak pełnego wyjaśnienia historii świata z perspektywy Biblii.

Książka zawierała 400 ilustracji oraz zestaw krótkich lekcji, dotyczących spraw doktrynalnych, historycznych i naukowych. Kolorowe ilustracje były kadrami z filmu - z zapisem narracji. Książka liczyła 192 strony i była dostępna w kilku wersjach: w miękkiej oprawie, w twardej oprawie z czerwonymi krawędziami i twardej oprawie ze złotymi krawędziami.


Cienie Przybytku

Book Cover: Cienie Przybytku

Charles Russell przedstawił w tej książce znaczenie typów podanych w Starym Testamencie. Namiot Zgromadzenia, który Bóg polecił zbudować Izraelowi w czasie jego pobytu na puszczy, a także wszystkie związane z nim ceremonie i usługi religijne są - jak mówi Apostoł Paweł w Liście do Żyd. 10:1 - "cieniem przyszłych dóbr". Książka stanowi analizę tych "cieni", ich symboliki i związku z planem zbawienia rodzaju ludzkiego. Zastosowane obrazy i figury potwierdzają cały plan wieków  – usprawiedliwienie, uświęcenie i uwielbienie najpierw dla Kościoła, a potem restytucję dla wszystkich z narodów ziemi, którzy będą chcieli z niej skorzystać. Pozycja ta zawiera następujące tematy:"

  • Przybytek obrazowy;
  • Izraelici, Lewici i kapłani;
  • Poświęcenie kapłanów;
  • Wielki Dzień Pojednania;
  • Inny obraz ofiar pojednania;
  • Ofiary składane po Dniu Pojednania;
  • "Popiół jałowicy pokrapiający splugawione" ;

Różne wydania książki

Kolejne wydania:

Książka pytań i odpowiedzi

Book Cover: Książka pytań i odpowiedzi

Książka „Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania” zawiera obszerny zbiór odpowiedzi, jakie w ostatnich dwunastu latach swojego życia udzielała pastor Charles Russell.

Powstała ona dzięki staraniom L.W. Jonesa, który po 1916 roku poświęcił dużo pracy, aby zebrać wszystkie pytania i udzielone odpowiedzi z różnych konwencyjnych sprawozdań (Souvenir Convention Report). W ten powstała obszerna lista pytań uporządkowanych alfabetycznie i według dat, którą zebrano w 1917 roku w formie książki zatytułowanej What Pastor Russell Said?.

Dzieło to obejmuje szereg odpowiedzi na pytania z różnych zagadnień Pisma Świętego oraz codziennego życia chrześcijan. Odpowiedzi te były dawane przez szczególnie uzdolnionego kaznodzieję, dlatego warto zapoznać się z nimi. Jeżeli niektóre odpowiedzi będą wydawać się czytelnikowi nie zupełnie zrozumiałe, nie należy autorowi przypisywać braku logiki, a raczej głębiej zastanowić się nad danym zagadnieniem biblijnym. Warto również wziąć pod uwagę możliwość popełnienia błędu przez tłumaczy, którzy ze swej strony starali się uczynić tyle, na ile było ich stać.

Pierwsze polskie wydanie tej książki ukazało się w 1947 roku, dzięki staraniom zboru Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego w Chicago (USA). Pierwsza polska edycja ukazała się w 1989 roku, staraniem Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego w Polsce. W 2015 roku dzięki staraniom Wydawnictwa „Straż” ukazała się poprawiona edycja pod tytułem Co powiedział pastor Russell czyli jego odpowiedzi na liczne pytania zadawane mu na spotkaniach ze słuchaczami oraz kierowane do redakcji „The Watch Tower” (publikacja ta u nas jeszcze nie jest dostępna).


6) Nowe Stworzenie

Book Cover: 6) Nowe Stworzenie

Jest to szósty tom cyklu Wykładów Pisma Świętego. Został on wydany przez pastora Charlesa T. Russella w 1904 roku.

Był on zatytułowany Nowe Stworzenie (The New Creation). Wydany przez Watch Tower Bible and Tract Society. Pastor Russell pisał tą książkę w latach 1899-1904.Książka podaje reguły i prawa biblijne porządku Kościoła i domu chrześcijańskiego. Rozpoczyna dyskusję na mocy świadectwa biblijnego o stworzeniu, ze wstępem:

 • Na Początku.
 • Przedstawia Nowe Stworzenie – spłodzone i zrodzone do nowej natury;
 • Powołanie Nowego Stworzenia;
 • Nowa Stworzenie z góry naznaczone.
 • Przedstawia organizację Nowego Stworzenia, z wyszczególnieniem roli sług.
 • Omawia przedmiot porządku i karności Nowego Stworzenia, w tym zakres niewiast w Kościele.
 • Odpoczynek, czyli sabat Nowego Stworzenia.
 • Odpowiada na pytanie: czy chrzest powinien dotyczyć niemowląt, czy dorosłych?
 • Przybliża temat Wielkanocy.
 • Udziela licznych rad dla chrześcijańskich małżonków i rodziców.
 • Dodatkowo obszernie ostrzega o niebezpieczeństwach czyhających na drodze chrześcijanina.
 • Jakie jest obecne dziedzictwo i czym jest nadzieja zmartwychwstania Nowego Stworzenia?

Zapraszamy do zapoznania się z tym wspaniałym dziełem.

Różne wydania książki

Kolejne wydania:


5) Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem

Book Cover: 5) Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem

Jest to piąty tom cyklu Wykładów Pisma Świętego. Został on wydany przez pastora Charlesa T. Russella w 1899 roku.

Tematem tego tomu jest cena Okupu. Z tej właśnie doktryny, wszystkie inne pochodzą w związku naszego zbawienia. Zrozumienie ceny Okupu daje chrześcijaninowi możliwość rozróżniania Prawdy od błędu.

Był on zatytułowany Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem (The At-one-ment Between God and Men). Wydany przez Watch Tower Bible and Tract Society. Pastor Russell pisał tą książkę w latach 1897-1899.

Tematem tego tomu jest cena Okupu. Z tej właśnie doktryny, wszystkie inne pochodzą w związku naszego zbawienia. Zrozumienie ceny Okupu daje chrześcijaninowi możliwość rozróżniania prawdy od błędu. Tak więc, dogmat o Trójcy nie jest prawdziwym. Tom ten przedstawia nam następujące tematy:

 • Fakt i filozofia Pojednania;
 • Autor Pojednania – Bóg;
 • Pośrednik Pojednania – Jezus Chrystus;
 • Środek Pojednania – działanie Ducha Świętego;
 • Duch zdrowego umysłu;
 • Przedmiot Pojednania – człowiek;
 • Czym jest człowiek – ciało, duch i dusza, czym są?;
 • Nadzieja żywota wiecznego i nieśmiertelności zapewnione przez Pojednanie;
 • Konieczność Pojednania – przekleństwo.

Zapraszamy do zapoznania się z tym wspaniałym dziełem.

Różne wydania książki

Kolejne wydania:


4) Walka Armagieddonu

Book Cover: 4) Walka Armagieddonu

Jest to czwarty tom cyklu Wykładów Pisma Świętego. Został on wydany przez pastora Charlesa T. Russella w 1897 roku.

Choć książka Walka Armagedonu koncentruje się głównie na zagadnieniu sądu nad Babilonem, w jego kościelnych i cywilnych aspektach, jaki miał miejsce przy końcu XIX wieku, to jednak czytając te rozważania dziś, po ponad stu latach od ich napisania,  trudno się oprzeć wrażeniu, że dotykają one również problemów obecnego czasu. Głód, bezrobocie, dysproporcje społeczne, marnotrawstwo ekonomiczne, bezduszność struktury gospodarczej wzniesionej na bazie egoistycznej rywalizacji sprzecznych interesów, zagrożenie konkurencją państw dalekowschodnich, brak nadziei na znalezienie jakiegokolwiek rozwiązania tej sytuacji oraz nieustanny wzrost niezadowolenia społecznego pomimo coraz większego dobrobytu to zjawiska, które na przestrzeni ostatnich stu osiemnastu lat nie straciły nic ze swej aktualności, a rządy i społeczeństwa współczesnych państw nadal nie znajdują odpowiedzi na dręczące pytania pojawiające się na kartach tej książki.

Początkowo była ona zatytułowana Dzień Pomsty (The Day of Vengeance). W 1912 roku zmieniono jej tytuł na Walka Armageddonu (The Battle of Armageddon). Wydana przez Watch Tower Bible and Tract Society. Pastor Russell pisał tą książkę w latach 1891-1897.

Książka opisuje końcową epokę wieku Ewangelii. Jest to okres, który przynosi światu liczne błogosławieństwa, które stają się powodem starć, niezadowolenia, kłopotów i przyspieszają walkę pomiędzy Kapitałem a klasą robotniczą. Niektóre z omawianych przedmiotów to:

 • Dzień Pomsty;
 • Konieczność i sprawiedliwość Dnia Pomsty;
 • Babilon pozwany przed wielki sąd;
 • Jego kościelne zamieszanie;
 • Zbieranie się narodów i przygotowanie elementów na wielki ogień Boskiej zapalczywości;
 • Starcie nieodwołalne;
 • Proponowane środki zaradcze – społeczne i finansowe;
 • Walka Wielkiego Dnia;
 • Wielkie proroctwo naszego Pana;
 • Ustanowienie Królestwa Bożego i sposób Jego objawienia.”

Zapraszamy do zapoznania się z tym wspaniałym dziełem.

Różne wydania książki

Kolejne wydania: