29 marca

Łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie z was, dar to Boży jest – Efez. 2:8

Jako członkowie upadłej rasy nie byliśmy w stanie spełniać żadnych uczynków, które święty Bóg mógłby przyjąć. Nasze obecne stanowisko jako chrześcijan nie jest więc wynikiem czegoś, co dokonała lub mogła dokonać stara natura. Nie jest ono z nas, jest to dar Boży. Lekcja ta musi być w pełni zrozumiana, w przeciwnym bowiem razie będziemy stale w niebezpieczeństwie upadku. Apostoł chce, byśmy dokładnie zrozumieli, że nowe serce, umysł i wola są nowym i odrębnym stworzeniem, a nie ewolucją starej natury. Zostaliśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie jako twór Boski, przygotowani do dobrych uczynków, lecz nie przez dobre uczynki. (R3166)