R0726-6 Panowanie Chrystusa

Zmień język 

::R0726 : strona 6::

Panowanie Chrystusa

Słowo ‘Pan’ oznacza mistrz, władca, naczelnik. Panowanie oznacza dominację, siłę, władzę (…) „Gdyż na to Chrystus i umarł i powstał i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panował” – Rzym. 14: 7-9.

1. Jest zaznaczone, że: „Chrystus jest Panem zarówno żyjących jak i umarłych”.

2. W jaki sposób stał się Panem: Przez śmierć i zmartwychwstanie.

3. Nasze zadanie: Aby być Jego, powinniśmy być mu posłuszni.

Odnośnik w tym tekście jest do chrześcijan, Chrystus UMARŁ ZA WSZYSTKICH, a zatem ma prawo do roszczeń o posłuszeństwo wszystkich. Chrześcijanin to ktoś taki, który uznaje owe roszczenia, i jest posłuszny (…) Jego moc nad ludzkością jest zabezpieczona poprzez okup. Definicja: –

Odkupić (czasownik), odebrać należność płacąc cenę.

Okup (rzeczownik), cena za należność.

Okup ma związek z rzeczą kupioną jako jej odpowiednika. Należy zwrócić uwagę na wartość śmierci Chrystusa. „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie” (1 Tym. 2:5,6). Człowiek za człowieka jest okupem prawnym. On stał się człowiekiem, aby mógł „dać swoje życie (z greckiego psuchee – naturalne życie), na okup za wielu” (Mat. 20:28). To było życie ludzkie. „Ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od Aniołów, Jezusa, widzimy przez ucierpienie śmierci (…) aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował” (Żyd. 2:9).

„Bo zaiste nigdzie nie przyjął Aniołów, ale nasienie Abrahamowe przyjął” – Żyd. 2:16.

To pozwoliło mu zarówno współczuć jak i odkupić. „Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział ( nie jako miałby umrzeć za samego siebie, jako jednego z nas, ale), aby przez śmierć zniszczyć tego który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła i aby wyzwolić” od śmierci tych, którzy, gdy żyli, bali się umrzeć (zobacz: w. 14,15). To nie było życie przed tym ziemskim, „aleś ciało dla mnie przysposobił (…) Oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże (…) Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze” (Żyd. 10:5-10). „Ponieważ przez człowieka (Adama) przyszła śmierć, przez człowieka (Chrystusa) przyszło też zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy ożywieni będą” (1 Kor. 15:21,22). Powstanie z 22 wersetu jest wyraźnie ożywieniem „z martwych” z 21 wersetu. (…) On „śmierć zgładził, i ŻYWOT na jaśnie wywiódł, i NIEŚMIERTELNOŚĆ” (2 Tym. 1:10). On daje życie wszystkim „stał się wszystkim sobie posłusznym przyczyną zbawienia WIECZNEGO” (Żyd. 5:9).

Zaprawdę, Chrystus jest Panem wszystkich – aniołów, ludzi, stanów i rzeczy. Bóg w Chrystusie jest naszym Odkupicielem i Zbawicielem. Nasza zależność jest dobrze ustalona przez Słowo.

::R0727 : strona 6::

On ma najwyższe roszczenia do naszych serc i życia, ze względu na OKUP i chwalebny wyraz swojej miłości w tym i wszystkim innym co dla NAS robi.

Niech „cierpliwe trwanie w czynieniu dobrze” zagwarantuje NAM „chwałę, cześć i nieśmiertelność”, które obiecał – Rzym. 2:7.

J. H. PATON

[Jest to przedruk z naszego wydania z grudnia 1879. Przedstawia dowody, że nauka oparta na tej fundamentalnej doktrynie okupu jest taka sama teraz jaka była kiedyś. Należy pamiętać również, porównując wypowiedzi wymienione powyżej z niektórymi cytowanymi w naszym ostatnim z „An Inconsistent Contemporary”, że definicje podane powyżej, uznane za prawdziwe, nie można zmieniać ze zmieniającymi się teoriami ludzkimi. Mamy nadzieję, że powyższy tekst zostanie ponownie, starannie przeczytany, ponieważ szczerze i skutecznie traktuje o ważnym temacie. – WYDAWCA].

====================

— Luty 1885 r. —