R1022-2 Rzymski katolicyzm a szkoły

Zmień język 

::R1022 : strona 2::

RZYMSKI KATOLICYZM A SZKOŁY

Gazeta „The Christian Herald” („Zwiastun Chrześcijański”) podaje:

„Z północnego zachodu dochodzą do nas informacje o ataku na szkolnictwo publiczne. Rzymskokatoliccy usiłują tak ograniczyć efektywność i rozwój szkół publicznych, by zapełnić szkoły sekciarskie dziećmi, dla których zabrakło miejsca w szkołach publicznych. Gazeta „The Evening Post” wspomina o kilku posunięciach o takim charakterze. W Barton, w stanie Wisconsin, Katolicy tłumnie uczestniczyli w dorocznym spotkaniu i przegłosowali postanowienie, by przez rok nie utrzymywać żadnej szkoły publicznej. W Melrose w stanie Minnesota, księżom udało się doprowadzić do skrócenia roku szkolnego w szkołach publicznych, dając w ten sposób rodzicom wybór pomiędzy pozostawieniem swoich dzieci bezczynnymi a posłaniem ich do szkół rzymskokatolickich. W hrabstwie Stearns w stanie Minnesota, otwarcie naucza się katechizmu katolickiego z pogwałceniem prawa, a nauczanie religijne przez księży odbywa się na początku lub na końcu szkoły”.

Znany pisarz angielski H. G. Guinness pisze tak:

„Pięćdziesiąt lat temu w Wielkiej Brytanii nie było nawet pięciuset księży rzymskokatolickich. Teraz jest ich 2600. Pięćdziesiąt lat temu nie było nawet 500 kaplic, teraz jest ich 1575. Pięćdziesiąt lat temu w Wielkiej Brytanii w ogóle nie było klasztorów męskich, teraz jest ich 225. Mimo to, było szesnaście klasztorów żeńskich, ale obecnie jest ich ponad 400, zakratowanych, zaryglowanych i niedostępnych więzień, w których 1500 brytyjskich kobiet jest trzymanych na łasce związanego celibatem kleru, posiadającego w razie nieprzestrzegania ich zapisów władzę wymierzania tym nieszczęsnym i bezbronnym ofiarom tortur pod nazwą pokuty. Pięćdziesiąt lat temu w Wielkiej Brytanii były tylko dwie uczelnie szkolące księży rzymskokatolickich – to jest mężczyzn zobowiązanych przysięgą, by działać w Anglii jako przedstawiciele obcego mocarstwa, którego jedynym wielkim, powszechnie znanym celem jest rozkład naszego imperium i zrujnowanie naszych wpływów na świecie. obecnie jest dwadzieścia dziewięć takich uczelni. A co najdziwniejsze, Anglia, która niegdyś zniosła klasztory i zużyła na cele społeczne nielegalnie zdobyte korzyści Rzymu, obecnie tak naprawdę wspomaga rzymskokatolicyzm w swoim imperium kwotą ponad pięciu milionów dolarów rocznie!” (Dokładna kwota to 1052657 funtów).

Głównym rezultatem tzw. Home Rule (żądań autonomii) ma być wykorzenienie protestantyzmu z Irlandii. Czasopismo „Catholic Progress”(„Postęp Katolicki”) mówi: „Nieszczęścia Irlandii są wynikiem tylko jednej rzeczy – istnienia w Irlandii protestantyzmu. Lekarstwo można znaleźć jedynie w usunięciu tego, co powoduje zło. Oby każdy protestancki dom spotkań został usunięty z kraju! Wtedy Irlandia odrodziłaby się, a akty przemocy nie byłyby znane”.

Nie ulega wątpliwości, że wysiłki te zostałyby podjęte. Kardynał Manning uparcie twierdzi, że grzechem, a nawet obłędem jest twierdzić, że ludzie mają niezbywalne prawo do wolności sumienia i wyznania, lub zaprzeczać, że Rzym posiada prawo do tłumienia siłą wszystkich praktyk religijnych z wyjątkiem swoich własnych, albo też nauczać, że protestanci w katolickim kraju powinni mieć możliwość praktykowania swojej religii. „Katolicyzm”, jak mówi pewna rzymska gazeta, „jest najbardziej nietolerancyjnym z wszystkich wyznań, jest on samą nietolerancją. Jego brakowi poszanowania dla wolności religijnej dorównuje jedynie jego absurdalność”.

Jedną z najważniejszych rzeczy, o których należy pamiętać rozważając tę kwestię jest to, że rzymskokatolicyzm nie jest jedynie religią, lecz systemem politycznym. Jesteśmy oczywiście zobowiązani pozwalać rzymskim katolikom na wolność sumienia, której domagamy się dla siebie, lecz nie jesteśmy zobowiązani przez żadne prawo – ani ludzkie, ani boskie – by przyznawać im prawo do spiskowania w celu obalania naszych wolności, rządu i imperium. Adam Smith dobrze mówi: „Powstanie Kościoła Rzymskiego można uznać za najpotężniejszą formację, jaka kiedykolwiek powstała przeciwko władzy i bezpieczeństwu rządów cywilnych, jak również przeciwko wolności, rozsądkowi i szczęściu ludzkości”.

====================

— Kwiecień 1888 r. —