R5379-12 Dziękczynienie z modlitwą i błaganiem

Zmień język 

::R5379 : strona 12::

Dziękczynienie z modlitwą i błaganiem

Następujące fragmenty Pisma Świętego zebrał brat Daniel Toole:

ZNAJDŹ SOBIE CZAS NA MODLITWĘ

Oskarżają mnie za miłość moją, chociaż się za nich modlę – Ps. 109:4.

My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa – Dz. Ap. 6:4.

I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić, i spędził noc na modlitwie do Boga – Łuk. 6:12.

Nie bądź prędki w mówieniu i niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Dlatego niech twoich słów będzie niewiele – Kazn. 5:1.

MÓDL SIĘ W SKRYTOŚCI

Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie – Mat. 6:6.

A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam – Mat. 14:23.

::R5380 : strona 12::

MÓDL SIĘ W OBECNOŚCI BOŻEJ

Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy – Jak. 4:8.

Miejcie wiarę w Boga! […] Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam – Mar. 11:22,24.

I rzekł: Panie, Boże ojców naszych! Czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesiech? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by ci mógł sprostać – 2 Kron. 20:6.

JAKO DZIECKO OJCA

Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą – Łuk. 11:11-13.

PEWNA ODPOWIEDŹ

Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą – Mat. 7:7,8.

A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana – Jak. 1:5.

I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu – Jana 14:13.

MÓDL SIĘ Z WIARĄ W BOGA

A Jezus, odpowiadając, rzekł im: Miejcie wiarę w Boga! – Mar. 11:22.

Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy – 1 Jana 5:14,15.

I otrzymali pomoc przeciwko nim, Hagryjczycy i wszyscy ich sprzymierzeńcy dostali się w ich ręce, gdyż w czasie bitwy wołali do Boga i On dał im się ubłagać, bo mu zaufali – 1 Kron. 5:20.

Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego – 1 Jana 3:21,22.

Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje – Żyd. 10:19,20.

Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma – Jak. 1:6,7.

Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam – Mar. 11:24.

MÓDL SIĘ BĘDĄC WOLNYM OD POTĘPIENIA

Doświadczajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się do Pana! Okryłeś się obłokiem tak, że modlitwa do ciebie nie dochodzi – Treny 3:40,44.

Pójdźcie, słuchajcie, wszyscy bogobojni, a opowiem, co On uczynił dla duszy mojej! Do niego wołałem ustami mymi i wysławiałem go językiem moim. Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał – Ps. 66:16-18.

Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody – 1 Piotra 3:7.

Że, jeśliby oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego – 1 Jana 3:20-22.

CAŁYM SERCEM

I chodzić będę na wolności, bo szukam rozkazów twoich – Ps. 109:45.

Spełniłeś pragnienie serca jego i prośbie ust jego nie odmówiłeś. Sela – Ps. 21:3

UFAJĄC W BOŻĄ WIERNOŚĆ

Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę – Żyd. 10:23.

A tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań – 5 Moj. 7:9.

Wszak ze szczytu skał go widzę i z pagórków go oglądam […] Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia? – 4 Moj. 23:9,19.

Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego

::R5380 : strona 13::

wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę – Żyd. 11:11.

Liczbę ich synów pomnożyłeś jak gwiazdy niebieskie i sprowadziłeś ich do ziemi, o której powiedziałeś ich ojcom, że wejdą do niej i wezmą ją w posiadanie – Neh. 9:23.

MÓDL SIĘ UFAJĄC W MOC BOŻĄ

Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? W oznaczonym czasie za rok wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna – 1 Moj. 18:14.

Ach, Wszechmocny Panie! Oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem; nie ma nic niemożliwego dla ciebie – Jer. 32:17.

Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa – Łuk. 1:37.

Wtedy Asa tak wołał do Pana, Boga swego: Panie, oprócz ciebie nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Pomóż nam, Panie, Boże nasz, bo na tobie się oparliśmy i w imieniu twoim wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie. Panie! Tyś Bogiem naszym, niech ci nie sprosta człowiek! – 2 Kron. 14:10.

Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy, albo o czym myślimy – Efez. 3:20.

MÓDL SIĘ UFAJĄC W MIŁOSIERDZIE I MIŁOŚĆ BOŻĄ

Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje! – Ps. 51:3.

Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Otwórz oczy i spójrz na nasze spustoszenia i na miasto, które jest nazwane twoim imieniem! Gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed twoje oblicze, lecz dla obfitego twojego miłosierdzia – Dan. 9:18.

Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej, gdyż są one od wieków! – Ps. 25:8,9,6.

Rozjaśnij oblicze swoje nad sługą swoim, wybaw mnie w łasce swojej! – Ps. 31:17.

Niechaj łaska twoja będzie pociechą moją, jak przyrzekłeś słudze swemu! – Ps. 119:76.

I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić – Rzym. 4:19-21.

MÓDL SIĘ UZNAJĄC NASZĄ POTRZEBĘ

Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, bo nie ma nikogo, kto by pomógł! – Ps. 22:12.

Słuchaj uważnie błagania mego, bom bardzo udręczony. Wybaw mnie od prześladowców moich, bo są silniejsi ode mnie! – Ps. 142:7.

Bo ocali biedaka, który woła o ratunek, i ubogiego, który nie ma pomocy. Zlituje się nad nędzarzem i biednym i wybawi dusze biednych. Z ucisku i gwałtu wyzwoli ich życie, bo krew ich jest droga w oczach jego – Ps. 72:12-14.

Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od niego jest zbawienie moje. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w nim pokładam nadzieję moją! – Ps. 62:2,3,6.

MÓDL SIĘ UZNAJĄC CHWAŁĘ BOŻĄ

Lecz Mojżesz rzekł do Pana: Egipcjanie usłyszą o tym, że spośród nich wywiodłeś mocą swoją ten lud i powiedzą to mieszkańcom tej ziemi. Oni też już słyszeli, że Ty, Panie, jesteś wpośród ludu tego, że oko w oko im się ukazujesz, Ty, Panie, i że twój obłok stoi nad nimi, i że w słupie obłoku kroczysz przed nimi w dzień, a w słupie ognia w nocy. Jeżeli tedy zabijesz ten lud jak jednego męża, to narody, które słyszały wieść o tobie, będą mówić: Ponieważ nie mógł Pan wprowadzić ludu tego do ziemi, którą im poprzysiągł, zabił ich na pustyni – 4 Moj. 14:13-16.

O Panie, cóż mam powiedzieć, gdy oto Izrael odwrócił się tyłem do swoich nieprzyjaciół? Usłyszą to Kananejczycy i wszyscy mieszkańcy tej ziemi, zwrócą się przeciwko nam i wytępią imię nasze z tej ziemi. Co wtedy uczynisz dla wielkiego imienia twego? – Joz. 7:8,9.

A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba! Niech się

::R5381 : strona 13::

dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja twoim sługą i że według twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca – 1 Król. 18:36,37.

Boś Ty skałą moją i twierdzą moją, przez wzgląd na imię twoje będziesz mnie prowadził i wiódł! – Ps. 31:4.

Lecz teraz wysłuchaj, o Boże nasz, modlitwy twojego sługi i jego błagania i rozjaśnij swoje oblicze nad twoją spustoszoną świątynią, ze względu na siebie samego, o Panie! Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Otwórz oczy i spójrz na nasze spustoszenia i na miasto, które jest nazwane twoim imieniem! Gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed twoje oblicze, lecz dla obfitego twojego miłosierdzia. O Panie, usłysz, o Panie, odpuść! O Panie, dostrzeż i uczyń! Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo twoim imieniem nazwane jest to miasto i twój lud! – Dan. 9:17-19.

MÓDL SIĘ UZNAJĄC SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻĄ

Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego! Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? – 1 Moj. 18:25.

W Tobie, Panie, pokładam ufność; niech nigdy się nie zawstydzę; wybaw mnie w swojej sprawiedliwości – Ps. 31:1.

MÓDL SIĘ UZNAJĄC NASZĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ

Ach, Panie! Wspomnij, proszę, że postępowałem wobec ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem – 2 Król. 20:3.

Zachowaj, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru wszystko, co uczyniłem dla tego ludu – Neh. 5:19.

Zachowaj to, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru i nie wymaż moich dobrych uczynków, jakie spełniłem dla domu mojego Boga i dla służby w nim odbywanej! – Neh. 13:14.

MÓDL SIĘ WYTRWALE

I rzekł do nich: Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeżeli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą – Łuk. 11:5-13.

Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać, mówiąc: był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: Weź mię w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: Chociaż i Boga się nie boję ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada! A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? – Łuk. 18:1-8.

Tęsknie oczekiwałem Pana: Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego. Postawił na skale nogi moje. Umocnił kroki moje. Włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się, i ufać będą Panu – Ps. 40:2-4.

Potem rzekł Jakub: Boże ojca mego Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, który do mnie powiedziałeś: Wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej, a będę ci czynił dobrze. Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze twemu, bo tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Wyrwij mnie, proszę, z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo boję się go, że przyjdzie i zabije mnie oraz matkę

::R5381 : strona 14::

z dziećmi. Wszak sam powiedziałeś: Będę ci czynił dobrze i rozmnożę potomstwo twoje jak piasek morski, którego nie można zliczyć z powodu wielkiej ilości! – 1 Moj. 32:9-12.

A gdy ujrzał kolczyk i naramienniki na rękach siostry swej i usłyszał słowa Rebeki, siostry swej, która mówiła: Tak powiedział do mnie ten mąż, przyszedł do tego męża, gdy on stał przy wielbłądach u źródła – 1 Moj. 24:30.

Już w łonie matki podszedł swojego brata, a będąc w pełni sił walczył z Bogiem. Walcząc z aniołem zwyciężył, z płaczem błagał o zmiłowanie; w Betel znalazł Boga i tam z nim rozmawiał: Pan, Bóg Zastępów, Pan imię jego. Lecz ty nawróć się do swojego Boga, przestrzegaj miłości i prawa i zawsze ufaj swojemu Bogu! – Oz. 12:3-7.

MÓDL SIĘ Z CZYSTYMI MOTYWAMI

Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności – Jak. 4:3.

MÓDL SIĘ Z DZIĘKCZYNIENIEM

W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem – Kol. 4:2.

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu – Filip. 4:6.

Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię – Żyd. 13:15.

Tobie złożę ofiarę dziękczynną i będę wzywał imienia Pana – Ps. 116:17.

Wysławiać będę pieśnią imię Boże i dziękczynieniem będę je uwielbiał. A będzie to milsze Panu niż wół, niż byk z rogami i racicami – Ps. 69:31,32.

POBUDZAJ SIĘ DO MODLITWY

I nie ma nikogo, kto by wzywał twojego imienia, kwapił się do uchwycenia się ciebie, gdyż zakryłeś swoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszych grzechów – Iz. 64:7.

Chyba że cię poddadzą pod moją ochronę, zawrą ze mną pokój; niech zawrą ze mną pokój – Iz. 27:5.

Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich – 2 Tym. 1:6.

NIECH WIARA TWOJA WZMACNIA SIĘ PRZEZ ZASTANAWIANIE SIĘ NAD OBIETNICAMI

Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo mu przeciwstawicie? Czy bałwana, którego ulał rzemieślnik, a złotnik powlókł złotem i przylutował srebrne łańcuszki? Kogo z powodu ubóstwa na to nie stać, obiera sobie drzewo nie próchniejące, wyszukuje sobie zręcznego rzemieślnika, aby sporządził bałwana rytego, który się nie chwieje. Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi? Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze; rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. Książąt obraca wniwecz, sędziów ziemi unicestwia. Zaledwie ich zaszczepiono, zaledwie ich zasiano, zaledwie zakorzenił się ich pień w ziemi, gdy powiał na nich, usychają, a burza unosi ich jak plewę. Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy? – mówi Święty. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie: Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz, Izraelu: Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają – Iz. 40:19-31.

I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz! – Ps. 50:15.

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy jego słyszą ich krzyk. Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, aby wytracić z ziemi pamięć ich. Wołają, a Pan wysłuchuje ich, i ocala ich ze wszystkich udręk – Ps. 34:16-18.

Albowiem Ty, Panie, jesteś dobry i gotów przebaczać; i obfitujesz w miłosierdzie dla wszystkich, którzy Cię wzywają – Ps. 86:5.

Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy we wszystkich dziełach swoich – Ps. 145:17.

Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają – Rzym. 10:12.

::R5382 : strona 14::

A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana – Jak. 1:5.

Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze – Żyd. 4:16.

A ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą – Łuk. 11:9,10.

I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu – Jana 14:13.

Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna – Jana 16:24.

ZACHĘCAJĄCE I POUCZAJĄCE MODLITWY ŚWIĘTYCH

Modlitwa Mojżesza o pomoc w sądzeniu Izraela – 4 Moj. 11:11-15.

Modlitwa Mojżesza o odpuszczenie dla Izraela – 2 Moj. 32:11-13.

Modlitwa Mojżesza za Miriam – 4 Moj. 12:13.

Modlitwa Mojżesza za szemrzącymi – 4 Moj. 14:13-19.

Modlitwa Mojżesza za Aaronem – 5 Moj.13:30,31; 5 Moj. 9:33.

Modlitwa Mojżesza za ludem w sprawie jadowitych wężów – 4 Moj. 21:7,8.

Modlitwa Mojżesza za Aaronem – 5 Moj. 9:20.

Modlitwa Samuela za Izraelem – 1 Sam. 7:5-10.

Modlitwa Eliasza za synem wdowy – 1 Król. 17:20-23.

Modlitwa Ezechiasza przeciwko królowi asyryjskiemu – 2 Król. 19:15-20,32-37.

Modlitwa Anny o syna – 1 Sam. 1:9-11,27.

Modlitwa Abrahama – 1 Moj. 18:23-33; 1 Moj. 20:17.

Modlitwa Lota – 1 Moj. 19:17-22,29.

Modlitwa Izaaka – 1 Moj. 25:21.

Modlitwa Jehoachaza za Izraelem – 2 Król. 13:4,5.

Modlitwa Asy – 2 Kron. 14:11,12.

Modlitwa Jehoszafata – 2 Kron. 20:1-24,26.

Modlitwa Manassesa – 2 Kron. 33:10-13.

Modlitwa Ijoba za jego przyjaciółmi – Ijoba 42:7-10.

Modlitwa Ezdrasza – Ezdr. 8:21-23,31; Ezdr. 9:3-15; Ezdr. 10:1-19.

Modlitwa Nehemiasza – Neh. 1:4-11; Neh. 2:1-8.

Modlitwa Dawida – Ps. 18:7; Ps. 28:6-7; Ps. 31:23; Ps. 24:2-11; Ps. 118:5; Ps. 116:1,2; Ps. 138:3.

Modlitwa Pawła i Sylasa – Dz. Ap. 16:25,26.

Modlitwa Manoacha – Sędz. 13:8,9.

Sprawdź również: Ps. 62:2-6; Ps. 145:15; Jak. 1:17; Rzym. 10:12.

Modlitwa jest niezbędna: Łuk. 21:36; 1 Piotra 4:8; Efez. 6:18.

„Rozważ co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego” – 2 Tym. 2:7.

„Gdy modlitwa najmniej rozkoszy ci daje,
Wtedy naucz się do duszy mówić swojej:
Teraz najpotrzebniejsze dla ciebie się staje
Udać się do Boga w modlitwie twojej.”

====================

— 1 stycznia 1914 r. —