R5752-254 Studium biblijne: Ucieczka i wizja Eliasza

Zmień język 

::R5752 : strona 254::

Ucieczka i wizja Eliasza

— 12 WRZEŚNIA — 1 KRÓL. 19:8-18 —

JEZABELA NIE WYRAŻA SKRUCHY – ACHAB PODTRZYMUJE JĄ – ŻYCIE ELIASZA ZAGROŻONE – ROZCZAROWANY ELIASZ UCIEKA – BÓG DAŁ MU WIZJE DOTYCZĄCĄ PRZYSZŁOŚCI – WIATR, TRZĘSIENIE ZIEMI, OGIEŃ, CICHY, WOLNY GŁOS – CO TE RZECZY OZNACZAJĄ TERAZ DLA KLASY ANTYTYPICZNEGO ELIASZA

ELIASZ spodziewał się, że po trzech i pół latach Boskiego karania i nastąpieniu specjalnej manifestacji Boskiej Mocy przeciwko przedstawicielom Baala, prawdziwy Bóg i prawdziwa religia miałyby pewną miarę powodzenia między ludem. Był on zdziwiony kiedy zastał Królową Jezabelę rozgoryczoną i w morderczym usposobieniu, jak zwykle, a Króla Achaba zupełnie opanowanym pod jej wpływem. Eliasz odszedł smutny i zniechęcony. Gdy po długiem przespaniu się, jego nerwowe naprężenie ustąpiło, Pan udzielił mu przez anioła specjalne poselstwo pociechy i zaopatrzył w pokarm, który starczył mu czterdzieści dni, aż przyszedł do Góry Bożej – Horeb.

Tam Eliasz przeszedł wiele różnych doświadczeń (czy one były literalne czy też wizjami, nie jesteśmy pewni), w których Pan miał objawić Siebie. Najpierw powstał gwałtowny wiatr, łamiący skały; lecz Bóg nie był w onym wietrze. Następnie nastało trzęsienie ziemi, niszczącą siłą; ale nie było Boga i w owym trzęsieniu ziemi. Potem nastąpił pochłaniający ogień; ale Bóg nie był w ogniu. Na koniec, za ogniem był głos cichy i wolny, który Lutra tłumaczenie oddaje, „Głos Edenu”. Bóg był w tym Głosie – który rzeczywiście i prawdziwie przedstawiał Jego. Ta opowieść pomnaża swą siłę w studentach Biblii, gdy zrozumieją, że te wszystkie rzeczy, które zdarzyły się Eliaszowi były cieniem doświadczeń, w których Kościół Chrystusa w ciele ma bliską łączność.

Jezabela dotąd przedstawia formę pobożności, wielką i chełpliwą, i popierana jest przez świecką władzę, przedstawioną w Królu Achabie. Obraz ten wskazuje nam, że wielki społeczny i religijny przewrót ostatniego stulecia nie uczynił głębokiego wrażenia ani zmienił zewnętrzną postawę nominalnego Kościoła i świata w odnoszeniu się do prawdziwego Kościoła Chrystusa w ciele, reprezentowanego przez Proroka Eliasza. Reformacja była tylko częściową. Wielkie instytucje wciąż podtrzymywały wiele błędów przeszłości. Klasa Eliasza zniknęła z widowni publiki, lecz nadal miała łączność i społeczność z Bogiem, a Boski nadzór zaopatrywał ją potrzebnym odpocznieniem i duchowym orzeźwieniem.

Góra Horeb, inaczej zwana „Górą Bożą”, odpowiednio przedstawia w obrazie Królestwo Mesjasza. Przyjście Eliasza do niej obrazuje fakt, że Kościół będzie pod administracją Królestwa gdy będzie jeszcze w ciele, chociaż ostatni członkowie Kościoła

::R5753 : strona 254::

nie będą jeszcze w pełni uczestniczyć w zaszczytach i błogosławieństwach Królestwa, dokąd nie doświadczą wielkiej „przemiany” w zmartwychwstaniu zaznaczonym przez Św. Pawła w tych słowach: „Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będziemy”, bo „ciało i krew królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą” – 1 Kor. 15:50-52.

Co ANTYTYPICZNY Eliasz Widzi

Wielu studentów Biblii rozumie, że chronologicznie Królestwo Mesjańskie rozpoczęło swą działalność w świecie w 1878 roku, kiedy ostatni członkowie klasy Eliasza są jeszcze w ciele. Kiedy  cała klasa Eliasza przejdzie poza zasłonę i Królestwo będzie wprowadzone w mocy i chwale, nie jest w Biblii wyraźnie zaznaczone.

W takim stanie znajdując się, studenci Biblii na całym świecie otrzymywali od Pana specjalną wizję przyszłości. Inaczej mówiąc, przez badanie Biblii doszli do wyrozumienia, że Królestwo Mesjańskie rozpocznie się w Czasie Ucisku, jakiego nie było odkąd narody poczęły być – ani nigdy potem nie będzie (Dan. 12:1; Mat. 24:21). Przez studiowanie poznali, że wiatry sporu, obecna wojna były przez lata powstrzymywana przez Boską Moc, w czasie kiedy Boży lud otrzymywał więcej znajomości ze studiowania Biblii, co symbolicznie wyrażone jest jako popieczętowanie świętych na czołach ich (Obj. 7:1-4). Ci widzą cztery części wielkiego Boskiego Planu, w zaprowadzeniu Królestwa Bożego, o które tak długo lud Boży modlił się: „Przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja na ziemi jaka jest w niebie”. Widzą oni, że wiatr przedstawia wojnę; a trzęsienie ziemi w wizji Eliasza przedstawia wielką społeczną rewolucję, która nastąpi po wielkiej wojnie, być może zachodząc na nią. Oni rozumieją, że po rewolucji można spodziewać się anarchii, symbolizowanej przez ogień, pochłaniającą, niszczącą obecny porządek rzeczy – symbolicznie przedstawioną przez Św. Piotra, że ów ogień pochłonie eklezjastyczne niebiosa i społeczną, finansową i polityczną ziemię, ustępując miejsce nowym niebiosom, Królestwu Mesjańskiemu i nowej ziemi, społeczeństwu na nowej podstawie uznanej przez Królestwo – 2 Piotra 3:10-13.

W żadnych z tych wielkich doświadczeń, które przyjdą na świat, Bóg nie będzie objawiony. Będą one wszystkie tylko przygotowawczymi, strasznymi doświadczeniami, aby uzdolnić i przysposobić człowieka na Głos Edenu, który następnie będzie słyszany, przynosząc poselstwo, które będzie „pożądaniem wszystkich narodów”. Ten sam Głos Edenu jest wspomniany przez Pana mówiącego przez Proroka Sofoniasza, że najpierw obecny porządek rzeczy będzie pożarty ogniem gorliwości Bożej; i że wtenczas, po ogniu, Bóg „przywróci narodom wargi czyste, którymi by wzywali imienia Pańskiego, i służyli Mu jednomyślnie” – Sof. 3:8,9.

WYPEŁNIENIE SIĘ WIZJI ROZPOCZĘTE

 Studenci Biblii rozumieją, że te cztery wielkie zarysy Boskiego Planu zobrazowane Eliaszowi już zaczęły się wypełniać – że obecna wojna europejska jest uwolnieniem „czterech wiatrów z nieba” – wiatry sporu. Jest zbytecznym mówić, że takiej wojny nigdy przedtem nie było. Oficjalne raporty wykazują, że więcej niż dwanaście milionów mężczyzn z armii  jest już zabitych lub ranionych albo wziętych do niewoli. Świat przygotowywał się do tej wojny przez ostatnie czterdzieści lat i dziwi się dlaczego prędzej nie nastąpiła. Prasa obwieszczała rok po roku, że na pewno wybuchnie przed jesienią lub przed wiosną. Teraz widzimy, dlaczego była powstrzymywana – że aniołom było przykazane przez Pana, aby nie zwolnili wiatrów, aż słudzy Boży zostaną „popieczętowani na czołach ich”.

To intelektualne ocenienie Bożego Planu, Pan nasz wyraźnie przepowiedział, mówiąc do Swego ludu obecnie żyjącego: „Kiedy ujrzycie te rzeczy, podnoście głowy wasze i radujcie się, albowiem wybawienie wasze jest bliskie”. Studenci Biblii widzą rozpoczęcie się tych rzeczy w obecnej wojnie. Wiedzą czego się spodziewać w bliskiej przyszłości. Fakt, że Eliasz widział te rzeczy zanim był wzięty we wozie ognistym, nie ma się rozumieć, aby oznaczało, że te wszystkie doświadczenia przejdą zanim Kościół będzie „przemieniony w momencie, w okamgnieniu”, ale raczej, że te wszystkie rzeczy były pokazane Eliaszowi na Górze Bożej jako utożsamione z zapoczątkowaniem się Królestwa. Potem miał on jeszcze inne doświadczenia zanim odszedł.

::R5753 : strona 255::

Niektórzy dopytują się dlaczego Bóg dozwala na tak wielką wojnę. Odpowiedź Biblii jest, że ta wojna i wszystkie inne śmiercionośne doświadczenia naszej rasy są częściami wielkiej Boskiej lekcji, w celu ujawnienia grzeszności grzechu. W Niebie nie ma wojny – żadnych chorób, śmierci, smutku ani boleści, żadnych zakładów dla obłąkanych, ani lekarzy – dlatego, że tam nie ma grzechu. Lecz tu na ziemi mamy te straszne warunki z przyczyny, iż grzech wszedł na świat, jak Biblia nam mówi, sześć tysięcy lat temu, i że karą za grzech jest śmierć – nie wieczne męki, jak kiedyś byliśmy nauczam. „Zapłata za grzech jest śmierć”; „Dusza, która grzeszy, ta umrze” (Rzym. 6:23; Ezech. 8:4). Zmartwychwstanie umarłych jest nadzieją świata i oparte jest na wielkiej ofierze, którą Jezus złożył gdy umarł za nasze grzechy.

ANTYTYPICZNY Eliasz Zachęcony

Św. Paweł jak i Jezus, mówią nam o naszym dniu. Paweł określa ten czas jako dzień symbolicznego ognia, lecz także zapewnia nas, że wszyscy, którzy są prawdziwie Pańskim ludem będą mieli udzielone otworzenie oczu wyrozumienia, ku ocenieniu czasu i stanu, w którym się znajdują. „Każdego robota jawna będzie, bo to dzień pokaże; gdyż przez ogień objawiona będzie.” Powiada nam, że wszyscy, którzy budują swą wiarę i charakter ze złota, srebra i drogich kamieni Boskiej Prawdy, przejdą przez ognistą próbę tego czasu bezpiecznie – „strzeżeni mocą Bożą”. Inni, którzy budowali swą wiarę i nadzieję na drwach, słomie i ściernisku ludzkich tradycji poniosą szkodę, chociaż sami mogą być zachowani w ogniu (1 Kor. 3:11-15). Powiada nam, że on dzień przyjdzie na cały świat jako złodziej i jako sidło. „Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił. Wszyscy wy jesteście synowie światłości i synowie dnia.” Chodźmy, przeto, w światłości, jako dzieci światłości – 1 Tes. 5:1-6.

Tak jak Eliasz był zniechęcony aż mu Pan udzielił wizji, pokazując mu, jak On w końcu będzie objawiony przez wiatry, trzęsienie ziemi, przez ogień i cichy, wolny Głos, tak też było z Kościołem. Był czas, w którym było wiele zniechęcenia, aż Pan, przez Słowo swoje wyjaśnił plan swój, przez który Królestwo Mesjasza będzie wprowadzone. Widząc ten Plan, studenci Biblii podnoszą teraz głowy swe i radują się, jak Jezus zalecił, wiedząc, że ich wybawienie będzie urzeczywistnione przez wielki Czas Ucisku, którego widzą oni tylko początek.

====================

— 15 sierpnia 1915 r. —