R5826-8 1915 – Sprawozdania oddziałów zagranicznych za 1915 rok

Zmień język 

::R5826 : strona 8::

1915 – SPRAWOZDANIA ODDZIAŁÓW ZAGRANICZNYCH ZA 1915 ROK

SPRAWOZDANIE ODDZIAŁU BRYTYJSKIEGO

Drogi bracie Russell,

Mamy przyjemność i zaszczyt wysłać kolejne roczne sprawozdanie z pracy żniwa w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu za możliwość kontynuowania służby w czasach niepewności i konfliktów na świecie. Załączone dane wskazują, że wojna nie powstrzymała tego dzieła lecz nieco zakłóciła jego pracę. Podsumowując, można stwierdzić, że nasze wydawnictwo książek i broszur jest o jedną trzecią mniejsze, niż w ubiegłym roku i niewiele mniejsze niż w roku 1913. W bieżącym roku w Wielkiej Brytanii było w obiegu 90 700 tomów WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO i 64 300 książek, broszur (SCENARIUSZÓW FOTODRAMY, MANNY, ulotek, CIENI PRZYBYTKU, broszurek o piekle itd.). Ochotniczo rozpowszechniane bezpłatne publikacje, SCENARIUSZE FOTODRAMY i B.S.M. (Bible Students MonthlyMiesięcznik Studentów Biblii – przyp. tłum.), liczą prawie jedenaście milionów egzemplarzy.

SŁUŻBA KOLPORTERSKA POBUDZONA PRZEZ DRAMĘ

Praca kolporterska została znacznie usprawniona dzięki FOTODRAMIE. Rzeczywiście, gdyby nie DRAMA, to wydawanie książek byłoby prawdopodobnie znacznie mniejsze. Wkrótce po wybuchu wojny, kiedy odczuto pierwszą szczyptę pieniędzy, regularna praca kolporterska straciła wielu swoich najbardziej zdolnych pracowników. Możemy jedynie z tego powodu się smucić, ponieważ kraj otrząsnął się z paniki, gdy pojawiło się zapotrzebowanie na materiały zbrojeniowe. Od tego czasu odnotowano dużą ilość pieniądza w obiegu, a ludzie są głodni prawdy. Wciąż myślimy, że jest wiele miejsca dla dobrych kolporterów i nadal jest prawdą, że ziemia doprowadzona została do takiego stanu, by ponownie się odrodzić.

Praca ochotnicza rozwija się dobrze. Spośród zagadnień przewidzianych dla tego rodzaju służby nasi przyjaciele rozdysponowali siedem i pół miliona egzemplarzy. Zaistniał jednak spadek Miesięcznika Studentów Biblii i pracy pośredniej (ang. class-extension work – byli to bracia, którzy po zebraniach publicznych zdobywali nazwiska i adresy osób zainteresowanych oraz oferowali literaturę – przyp. tłum.); po rozpoczęciu się wojny i po pojawieniu się Dramy, służba ta prawie ustała. Jednak istnieją pewne przesłanki odradzającej się pracy.

Odnotowano 207 pokazów FOTODRAMY, w których wzięło udział 593 659 osób, a po zakończeniu pokazów wejściówki podpisało 26 860 osób.

Liczba stowarzyszonych zborów biblijnych znacznie wzrosła w ciągu tego roku, a uznanie prawdy nadal w nich trwa. Młodsi bracia wykazują żywe zainteresowanie chwalebną nadzieją i czynią postęp w wiedzy i pobożności, podczas gdy ci bardziej zaawansowani nie ustają w wierze, ustawicznie się radując. Wszystkie zbory otrzymują regularnie pielgrzymskie usługi, jak na to pozwalają okoliczności.

Jak zostało potwierdzone, wiele gazet nadal publikuje kazania, a przesłanie wciąż jest dobrze postrzegane.

Prace biurowe nadal są prowadzone, jak na to wskazują liczby. Otrzymanych i wysłanych listów w ciągu roku jest razem 53 995. Istnieje perspektywa pracy na jakiś czas przed nami, a my nadal służymy i czekamy.

Zawsze modlący się o Pańskie błogosławieństwo dla nas, drogi bracie,

Twoi słudzy w Panu,

PRZEDSTAWICIELE ODDZIAŁU BRYTYJSKIEGO

POSUMOWANIE PRACY ODDZIAŁU BRYTYJSKIEGO ZA 1915 ROK

Wykłady Pisma Świętego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 410
Manny, Historie biblijne w obrazach itd . . . . . . . . . . . . . . .64 305
Literatura bezpłatna, B.S.M. itd . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 784 871
Listów otrzymanych i wysłanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 995

—————

SPRAWOZDANIE ODDZIAŁU AUSTRALIJSKIEGO

Drogi bracie Russell,

Z radością możemy ponownie przedłożyć roczne sprawozdanie z postępu naszej pracy. W zasadzie jest to najlepszy jak dotąd rok i znacznie lepszy niż można było się spodziewać z wielu względów. Oczywiście warunki na całym świecie były wyjątkowe i oprócz załamania się handlu i nietypowych okoliczności wywołanych wojną,

::R5827 : strona 8::

doszła susza. Tysiące bydła i owiec padło lub zostało sprzedane na rzeź i umieszczone w chłodniach. W ten sposób ceny mięsa zostały utrzymane. Cenne konie były po prostu rozdawane, aby uchronić je przed głodem. Cena paszy dla bydła ogromnie wzrosła; oczywiście ceny zapasów poszły w górę, na przykład cena masła osiągnęła 60 centów za funt (ok. 15 zł za 0,5 kg wg kursu z 1914 r. – przyp. tłum). Brak zatrudnienia okazał się dla nas ciężkim okresem. Wojna jednak pobudziła w pewnym stopniu handel odzieżą, bronią itd. W tym samym czasie wojna zabrała wielu mężczyzn z kraju, a ich żony będące na ich utrzymaniu popadły w nędzę. Kolporterzy spostrzegli, że przeciwdziałanie niedostatkowi pieniądza, niepewność i trudne czasy (ta straszna wojna i powszechny problem tak wyraźnie zaznacza kończący się „Obecny Zły Świat” i rozpoczęcie przyszłego świata, w którym sprawiedliwość mieszka), sprawiły, że ludzie zaczynają się zastanawiać i pytać, jakim jest Boski plan. Gdyby niektórzy nasi najlepsi kolporterzy nie zostali oderwani od swojej służby, by wspomóc FOTODRAMĘ STWORZENIA, to o wiele więcej tomów zostałoby rozprowadzonych.

JEŚLI SIĘ ROZGLĄDAMY ZAWSZE ZNAJDZIEMY SPOSOBNOŚCI

Wciąż mamy szlachetny zespół kolporterów a praca jest właściwie prowadzona, nawet na ziemi, która była obsiana kilkukrotnie wcześniej. Podczas gdy wydawało się, że niektórzy zwolnili w swej gorliwości, to uczynili tak, ponieważ przemyśleli, że może nadejść czas, gdy mądrzej będzie się zatrzymać, kiedy nie można iść dalej. Nie ulega wątpliwości, że Pan może spowodować wstrzymanie pracy w odpowiednim czasie, gdy ogólna praca Żniwa zostanie powstrzymana, to jednak wydaje się, że Pan nigdy nie opuści swego ludu, by nie mógł nic uczynić. Jeśli rozglądamy się, to z pewnością sposobności się znajdą. Kiedy Żniwo się zakończy, wkrótce nastąpi czas „przywrócenia narodom warg czystych [posłannictwo]”, ktokolwiek jest w stanie to uczynić – Sof. 3:9.

„Raczej pójdziemy z Bogiem w ciemności,
niż samotnie w świetle;
Raczej pójdziemy wiarą z Nim,
niż samotnie widzeniem”

FOTODRAMA: w Australii odbyło się około 286 pokazów, frekwencja wyniosła około 295 000 osób. W Nowej Zelandii odbyły się 63 pokazy z udziałem około 50 100 osób. Na Fidżi 25 z udziałem 6800 osób.

Liczby te mogą wydawać się małe w porównaniu z USA i Anglią, lecz bardzo się różnimy. Pomimo, że nasze terytorium jest większe od USA, to jednak obywateli Australii jest tylko około pięć milionów, trochę więcej niż mieszkańców Greater New York.

Jedna wyświetlana DRAMA przebyła około 5000 mil (8050 km – przyp. tłum.), by dotrzeć z Queensland do Zachodniej Australii (nazwa stanu – przyp. tłum.). Wykonana została dobra praca, a jednocześnie jest to zaskakujące, jak wielu mogło ją zobaczyć bez pozornie trwałego dobra, są też jednak tacy, którzy radują się w prawdzie i dają dowody całkowitego poświęcenia, jako rezultat tej pracy.

Wszędzie ci przyjaciele hojnie przyczynili się do tego zarysu pracy, o czym świadczy raport nieuwzględniający kilkuset

::5827 : strona 9::

funtów, które były wydane w związku z tym przez zbory. Zbór w Perth zapłacił wszystkie rachunki związane z produkcją DRAMY w Zachodniej Australii. Przyjaciele z Adelajdy uczynili podobnie w Południowej Australii (nazwa stanu – przyp. tłum.), a w Nowej Zelandii zrobiono praktycznie to samo dla tego kraju. Inne zbory podobnie postąpiły według swoich możliwości.

CIERPLIWE CZEKANIE NA PANA

Niezależnie od wszelkich dodatkowych kosztów związanych z DRAMĄ, składki na ogólny fundusz broszur i Dobrych Nadziei został utrzymany, a więc będziesz zadowolony, widząc, jak gorliwymi są bracia australijscy.

Nastąpił znaczny wzrost w łasce i liczbach. Chociaż być może jeden lub dwóch mogło osłabnąć w tej pracy, ponieważ spodziewało się, że będzie w tym czasie z Panem. To pięknie widzieć u innych odwrotny skutek, dojrzewanie charakteru, poddanie się i cierpliwe czekanie na Pana, pragnąc Mu służyć tu, czy tam, z tej lub z tamtej strony zasłony, po prostu czekając na Niego.

Ogólna dystrybucja przez cały rok była większa niż zwykle, lecz jeśli mamy w przyszłości uczynić ten dział pracy niezależny finansowo, być może będziemy musieli ograniczyć nasze wydatki w tym kierunku. Jednak dobrze jest uświadomić sobie, że jeśli Pan ukróci tę pracę, to jest w stanie zapewnić to, co jest niezbędne, by wypełnić Jego wolę, a przecież nie pragniemy czynić nic więcej, tylko to, co Mu się podoba.

Prosimy o Twoje modlitwy, prosząc za całym Pańskim ludem, by posiadł mądrość i Boskie wskazówki, starając się prowadzić pracę na chwałę Pańską i ku pomocy Ciała, czekając na wyzwolenie – Rzym. 8:23.

Pozostaję ze wszystkimi współpracownikami w chrześcijańskiej miłości,

Twój w służbie Chrystusa,

ODDZIAŁ AUSTRALIJSKI

P.S. Subskrybentów Watch Tower (Strażnicy) – 1150; subskrybentów B.S.M. (Miesięcznik Studentów Biblii) – 1350.

Ostatnie zamówienia opiewają na setki a niektóre na tysiące egzemplarzy miesięcznie.

FOTODRAMA spotyka się z dużym uznaniem w Sydney.

PODSUMOWANIE PRACY AUSTRALIJSKIEJ

Wykłady Pisma Świętego (w oprawie płóciennej) . . . . . . . . . . .37 419
Wykłady Pisma Świętego (oprawie papierowej) . . . . . . . . . . . . . 3026
Broszurki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3517
————————————
Razem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 962

KAZALNICA LUDOWA (B.S.M.), bezpłatne . . . . . . . . . . . . 1 192 930
STRAŻNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6411
————————————
Razem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 199 341

Listów otrzymanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4388
Listów wysłanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5315

WYDATKI

Strata do października 1914 r. wyniosła 1482 : 11 : 2 (zapis brytyjski, oznaczający 1482 funty, 11 szylingów i 2 pensy – przyp. tłum.)
Koszt literatury bezpłatnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 : 2 : 11
Opłaty pocztowe bez zmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 : 12 : 9
Koszt wysyłki, opłaty pocztowe itp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 : 18 : 1
Koszty ogólne: gaz, czynsz itp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 : 15 : 0
Pielgrzymi i pracownicy pośredni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 : 9 : 4
Przygotowania do Fotodramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .876 : 3 : 7
————————————
                                                                                          2942 : 12 : 10

PRZYCHODY

Otrzymane darowizny:
Fundusz traktatowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 : 3 : 2
Na cele Fotodramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422 : 15 : 5
Zwrot należności do Brooklynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1959 : 14 : 3
————————————
                                                                                          2942 : 12 : 10

—————

SPRAWOZDANIE ODDZIAŁU SZWEDZKIEGO

Drogi bracie Russell,

Ponownie kończymy roczny okres wydatków i przychodów. My – przeciwnie do wcześniejszych oczekiwań wielu osób w naszych szeregach – wciąż jesteśmy istotami ludzkimi i w tym „mdłym” stanie mamy błogosławiony przywilej służyć prawdzie, radując się i cierpiąc w związku z tą pracą. Mamy niniejszym przyjemność wysłać Ci kilka sprawozdań z pracy z ostatniego roku wykonanego przez szwedzki oddział Towarzystwa.

Patrząc dzisiaj wokół nas, czujemy się bardzo, bardzo skromni i naprawdę wdzięczni, widząc, jak miłosierny i dobry Ojciec Niebieski był ze swoim ludem w kraju, wśród którego mamy cenny przywilej służyć jako Twoi przedstawiciele – Jego wybranego i wiernego sługi.

Faktem jest, że pomimo licznych przeszkód i trudności (finansowych i innych), bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez wojnę europejską, Pan utrzymywał „drzwi” sposobności szeroko dla nas otwarte przez cały rok i nigdy wcześniej tak wielu Szwedów nie posiadało w swoim umyśle właściwego zrozumienia słowa Bożego. Byliśmy również w tym roku świadkami bardzo obiecujących dowodów, że ta praca nie została wykonana „na marne”. Spora liczba ludu Bożego w „Babilonie”, jak również niektórzy poza nim i w każdej części kraju, dostrzegła wspaniały plan Boga, gdy ich oczy wyrozumienia się otworzyły. Prawie stu z nich symbolizowało swoje pełne poświęcenie się Bogu i posłuszeństwo Jego świętej woli.

Jednym z podstawowych środków do osiągnięcia tych celów była twoja wspaniała FOTODRAMA STWORZENIA, która była publicznie przedstawiana od jednego do pięciu miejsc w tym samym czasie przez 279 dni w całym roku. Całkowita frekwencja wyniosła więcej niż 400 000 osób. Chociaż nasza sytuacja finansowa spowodowała, że kilka tygodni temu Drama została wstrzymana, to wciąż mamy dobrą nadzieję, D.V. (łac. Deo volente – jak Bóg da – przyp. tłum.), na rychłe i ponowne rozpoczęcie tej służby. Drogim kolporterom ze względu na swoją energię i wierny trud miłości do prawdy udało się rozprowadzić 8157 tomów WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO w oprawie płóciennej, więcej niż w ubiegłym roku. Jedna siostra kolporterka (fizycznie niezbyt silna), sprzedała 5962 egzemplarze tomów w tym roku. W ciągu minionych trzech lat i trzech miesięcy ta sama siostra sprzedała 18 662 egzemplarze. Ochotnicze rozpowszechnianie traktatów, praca z gazetkami i regularna służba pielgrzymska zostały wykonane, jak zwykle,

::R5828 : strona 9::

z sukcesem. Sześciu szwedzkich braci wzięło udział w służbie pielgrzymskiej, a ich praca została wysoko oceniona wśród wszystkich przyjaciół. To samo można powiedzieć odnośnie do naszych konwencji, których wiele odbyło się w różnych częściach naszego kraju. Choć nastąpił znaczny spadek liczby zagranicznych prenumeratorów szwedzkiej STRAŻNICY, to jednak wciąż całkowita liczba prenumerat w najmniejszym stopniu się nie zmniejszyła, ale przewyższyła wszystkie poprzednie.

Nasza praca biurowa wzrosła niezmiernie. Po październiku 1914 r. zapas książek został wyczerpany, ponownie wznowiliśmy nakład wszystkich sześciu tomów WYKŁADÓW (w siedmiu edycjach lub 73 500 egzemplarzy), MANIEN (4000 egzemplarzy), broszur DRAMA (dwie edycje, 13 000 egzemplarzy), bezpłatnych SCENARIUSZY FOTODRAMY (cztery edycje, 248 000 egzemplarzy), broszur itd. Korespondencja również wzrosła w znacznym stopniu. Poniższe liczby ukażą Ci, jak dokładnie się to przedstawia.

::R5828 : strona 10::

Biorąc pod uwagę naszą przyszłą pracę, perspektywy są bardzo zakryte (gdy minęliśmy chronologiczny ostatni biblijny „punkt zwrotny”, dostrzegamy pogrążone w szumie fal i kłębiących się wirach, obecne rządy i instytucje, już teraz potrząsane i rozbijane a wkrótce obalone), bardziej niż wcześniej, ale nasze nadzieje są właściwe i jeszcze bardziej w pełni ugruntowane tylko na wierze. Jednak jesteśmy dobrej myśli, wiedząc, że sam Pan nigdy nie opuszcza ani nie opuści żadnych z tych, którzy są naprawdę Jego, ale dozwoli i sprawi, że wszystko będzie służyć ku ich najwyższej i wiecznej korzyści, zgodnie z Jego własną mądrością i miłością. Dzisiaj przyjaciele prawdy w Szwecji są nie mniej (a prawdopodobnie więcej) zdecydowani niż kiedykolwiek, dzięki łasce Pana, dochować wierności Jemu i Jego sprawie oraz korzystać ze wszystkich sposobności i wciąż niezmiennie głosić Jego chwalebną prawdę, aż do ostatecznego końca, abyśmy sami i ze wszystkimi Jego wiernymi naśladowcami „we właściwym czasie”, mogli usłyszeć błogosławione słowa „To dobrze, sługo dobry i wierny”.

Jesteśmy nieustannie bardzo wdzięczni, nie mogąc tego w pełni wyrazić słowami, za naszego umiłowanego brata Russella, za wszystkie błogosławieństwa i pomoc, jaką otrzymaliśmy przez Twoją wierność i doniosłą służbę w Panu. Rzeczywiście znajdujesz wiele miejsca w naszych sercach i zawsze zasyłamy za Tobą modlitwy z wdzięcznością i radością przed Tron niebiańskiej Łaski. Z pokorą, ale i serdecznością wyrażamy Tobie najgorętszą chrześcijańską miłość i pozdrowienia od wszystkich szwedzkich braci,

Twój brat i współsługa w Panu,

AUG. LUNDBORG.

PODSUMOWANIE PRACY SZWEDZKIEJ

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO, rozprowadzone po kosztach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 280
SCENARIUSZ DRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 993
Różne inne książki i broszurki, MANNA, CIENIE PRZYBYTKU itd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7134
————————————
                                                         Razem . . . . . . . . . . . . . . 60 407

EKO FRAN TALARSTOLEN (Miesięcznik Studentów Biblii), numery bezpłatne . . . . . . . . 370 560
Inne bezpłatne traktaty i wydawnictwa w języku szwedzkim STRAŻNICA . . . . . . . . . . . . . .69 286
SCENARIUSZ DRAMY w papierowej oprawie, bezpłatny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 600
————————————
                                                         Razem . . . . . . . . . . . . . . 735 446

Łączna ilość stron wynosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 309 024
————————————
Prenumeratorzy szwedzkiej STRAŻNICY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2363
Szwedzka STRAŻNICA wydana w oprawie płóciennej i nieoprawiona . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480
Prenumeratorzy EKO FRAN TALARSTOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
Regularni prenumeratorzy kazań zamieszczanych w szwedzkich gazetach . . . . . . . . . . . . . 1208
Zgromadzenia organizowane pod patronatem Towarzystwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1557
Publicznych prezentacji FOTODRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1256
Ilość przebytych mil w podróżach kaznodziejskich . . . . . 177 399 (ok. 285 000 km – przyp. tłum.)
Listów i pocztówek wysłanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 104
Listów i pocztówek otrzymanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8434
Całkowita liczba wysyłek z biura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 608

WYDATKI

Pielgrzymi, konwencje i inne spotkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 9942,58 = $ 2687,18 centów
(zapis oznaczający wartość w koronach szwedzkich i równowartość w dolarach amerykańskich; poniżej opuszczono skróty walut – przyp. tłum.)
Tłumaczenia, drukowanie, oprawianie, papier itd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 835,43 = 14 009,58
Koszt przewozu i opłata pocztowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5632,27 = 1522,35
Pomoc dla ubogich kolporterów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2246,82 = 607,25
Obsługa gazet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1444,30 = 390,35
(kazań zamieszczanych w szwedzkich gazetach – przyp. tłum.)
Koszty biura, wynajmu, światła, ogrzewania itd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7121,32 = 1924,68
Obsługa FOTODRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 457,12 = 13 366,79
————————————
                                                                 Razem . . . . . . . . . . . . . . Kr. 127 680,28 = $ 34,508.18

PRZYCHODY

Dobrowolne datki na fundusz traktatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr 26 413,03 = $ 7138,65
Dobrowolne datki na pracę z FOTODRAMĄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 656,64 = 3419,90
Prenumeraty szwedzkiej STRAŻNICY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5960,98 = 1611,08
Ze sprzedaży książek, broszur itd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 524,08 = 13 655,16
————————————
                                                                 Razem . . . . . . . . . . . . . . Kr. 95 551,73 = $ 25 824,79
                                                                 Deficyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 128,55 = 8683,39
————————————
                                                                                                        Kr. 127 680,28 = $ 34 508,18

—————

SPRAWOZDANIE Z FRANCJI I SZWAJCARII

Biuro w Genewie reprezentujące Towarzystwo pisze:

Drogi bracie Russell, to wielka radość i serdeczna wdzięczność wobec Boga i Ojca oraz naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, że wysyłam do Ciebie roczne sprawozdanie z pracy francuskiej. Nauczyliśmy się w szkole Chrystusowej miłować naszych braci. Naszym wielkim pragnieniem jest czynić postęp w ten sposób a przede wszystkim uznawać tego, którego Bóg wybrał jako naszego Pastora, aby dawał nam „pokarm na czas słuszny”. Leży nam na sercu praca francuska, o którą obaj dbamy. Zatem ze szczególną wdzięcznością dziękujemy naszemu Bogu, który raczył pozwolić nam uwielbić Swoje Imię, wśród Jego francuskich dzieci i zżąć za pomocą ostrego sierpa prawdy tych wszystkich, którzy pragną dokończyć Przymierza Ofiary (Ps. 50:5). Ten ostatni rok wykazuje wzrost w każdej dziedzinie, szczególnie w odniesieniu do wykładów publicznych; łączna frekwencja wyniosła 30 795 uczestników. Poniżej znajduje się zestawienie z działalności Towarzystwa z ostatniego roku rozliczeniowego.

Listów i pocztówek otrzymanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2320
Listów i pocztówek wysłanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1397
Sprzedanych tomów WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO . . . . . . .854
Sprzedanych różnych broszur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5200
Sprzedanych Biblii i konkordancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Bezpłatne rozpowszechnianie literatury (B.S.M.) . . . . . . . . . 83 000
Publicznych zebrań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Uczestników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 795
Wydatki na publiczne zebrania . . 2811 Fr (franków – przyp. tłum.)
Przychody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 303,76 “
Wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 237 “
————————————
                                      Pozostało w kasie . . . . . . . . . . . . 66,76 Fr

—————

SPRAWOZDANIE STUDENTÓW BIBLII Z WĘGIER

Umiłowany Bracie Russell

Dzięki łasce Pana jestem bardzo zadowolony z rozpowszechniania literatury i książek w tym roku (1915) i wielu z radości i błogosławieństw, którymi Bóg obdarzył nas we wszelkich próbach i doświadczeniach w przeszłości.

PODSUMOWANIE

Rozpowszechniane książki . . . . . . . . . . . . . . . . . 1650
Broszury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600
STRAŻNIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6000
Miesięczników Studentów Biblii itp . . . . . . . . . . 40 000

Wydanie tomu II NADSZEDŁ CZAS (w języku węgierskim) jest w toku

Listów nadesłanych: 957; wysłanych: 725

Zawarło przymierze z Panem . . . . . . . . . . . . . . 207
Zebrań publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90
Zebrań domowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4700
Zebrań na wsi (w gospodarstwach wiejskich) . . . 30

Spora liczba publikacji została rozprowadzona w języku rumuńskim.

Otrzymaliśmy wysłane książki, za które bardzo dziękujemy.

Pozostaje w wielkiej miłości, nadziei i wierności,

Twój współpracownik i brat,

CHARLESZ SZABO

—————

::R5828 : strona 11::

SPRAWOZDANIE Z MISJI JAMAJSKIEJ

Pielgrzymów czynnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Miejsc odwiedzonych (nie zborów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Zebrań publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Uczestników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .777
Zebrań półpublicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300
Uczestników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2944
Zebrań domowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Uczestników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .810
Przebytych mil . . . . . . . . 3471 (ok. 5570 km – przyp. tłum.)
Sprzedanych WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO . . . . . .500
Bezpłatnych Miesięczników Studentów Biblii . . . . . . 60 000

::R5829 : strona 11::

PRACA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH

BEZPŁATNA BIBLIOTEKA GOULDA DLA NIEWIDOMYCH, S. BOSTON, MASS.
(Nadzór nad STRAŻNICĄ)
Wypożyczonych rozdziałów Wykładów Pisma Świętego . . . . . . . . . . . . . . 10 654
Strażnice, broszury i Miesięcznik Studentów Biblii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3174
Kazań tygodniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2581
Nadesłanych listów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1484
Wysłanych listów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2176
Kazań wysłanych do Anglii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3833
Wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1073,90

====================

— 1 stycznia 1916 r. —

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.